fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Jaka ochrona ubezpieczeniowa dla firmy kominiarskiej

Paweł Sikora
Rzeczpospolita
Ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona sumą gwarancyjną.

Biorąc pod uwagę możliwy zakres odpowiedzialności cywilnej firmy kominiarskiej należy stwierdzić, że ubezpieczenie jest dla niej wręcz niezbędne. Jednak jego zawarcie nie oznacza pozbycia się kłopotów. Ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona sumą gwarancyjną, tj. maksymalną kwotą odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku przekroczenia sumy gwarancyjnej nadwyżka obciąży odpowiedzialnego. Tak więc suma gwarancyjna nie może być symboliczna. Niestety, w praktyce sumy te bywają niskie. Wprawdzie ubezpieczenie z niską sumą gwarancyjną spełni swoją funkcję obronną, tj. pozwoli na oddalenie roszczeń niezasadnych, to jednak w przypadku, gdy roszczenie okaże się zasadne, nie spełni ono swojej podstawowej funkcji kompensacyjnej.

Przykład

Wykonując kontrolę przewodów odprowadzających dym w budynku biurowym, prowadzący zakład kominiarski dopuścił do użytkowania ozdobny piec. Kilkanaście dni później wskutek nieszczelności przewodów doszło do zaczadzenia dwóch pracowników. W wyniku postępowania karnego uznano za winnego zdarzenia majstra kominiarskiego. Kwota roszczeń cywilnych przekroczyła 360 tys. zł, gdy tymczasem polisa ubezpieczeniowa OC opiewała na 100 tys. zł. W procesie cywilnym różnicę przysądzono sprawcy zdarzenia.

Każda wypłata odszkodowania jest przez firmę ubezpieczeniową dokładnie odnotowywana. Poniesione koszty znajdują swoje odzwierciedlenie w składce ubezpieczeniowej na następne okresy. W skrajnym przypadku może się okazać, że żadna z firm ubezpieczeniowych nie zechce objąć przedsiębiorcy kominiarskiego ubezpieczeniem za akceptowalną składkę. Godne polecenia są wobec tego wszelkiego rodzaju działania prewencyjne (zapobiegawcze), jak choćby szkolenia w zakresie przepisów budowlanych, pożarowych czy innych obowiązujących w tym zawodzie.

Firmy ubezpieczeniowe, tworząc ogólne warunki ubezpieczeń, posługują się liczną grupą tzw. wyłączeń odpowiedzialności. Te dotyczyć mogą:

- różnego rodzaju ryzykownych zachowań samego ubezpieczonego – działanie umyślne, pod wpływem alkoholu, bez wymaganych uprawnień;

- sposobów powstania szkody – długotrwałe działanie temperatury, sadzy, dymu;

- szkód w szczególnych składnikach mienia poszkodowanego – gotówka, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, obrazy;

- szczególnych rodzajów szkód – środowiskowych, stanowiących wykonanie zastępcze umowy, na dobrach intelektualnych, na dobrach osobistych (innych niż życie i zdrowie).

Standardowo ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy poszkodowaną jest osoba bliska ubezpieczonego sprawcy szkody. Przy czym warto przyjrzeć się zamieszczonej w słowniku definicji osób bliskich. Podobnie ubezpieczyciel potraktuje szkody w mieniu i na osobie pracowników ubezpieczonego. Warto dowiedzieć się, czy jako pracowników traktuje on też np.: pracujących na umowy cywilnoprawne, podwykonawców, wolontariuszy.

Poszkodowany często nie jest wrogo nastawiony do sprawcy szkody. Kominiarze cieszą się zwykle dużą sympatią. Wyrządzenie drobnej szkody zwykle nie powoduje roszczeń ze strony poszkodowanych, skłonnych czasem traktować zdarzenie w kategorii pecha. Możliwe jest też zawarcie odpowiedniej ugody, na mocy której strony uzgodnią rozmiar odszkodowania poprzez wzajemne ustępstwa.

Przykład

Podczas czyszczenia przewodu kominowego doszło do przypadkowego otwarcia szybra. Na pomieszczenie wyleciała sadza. Uzgodniono, że zakład kominiarski przyśle czeladnika, który pomoże wysprzątać i pomalować lokal. Pokryto również koszt farby. Jednak po jakimś czasie poszkodowany zmienił zdanie i zgłosił szkodę z OC zawodowego. Firma ubezpieczeniowa odmówiła, powołując się na zawartą ugodę.

O zamiarze zawarcia ugody firma ubezpieczeniowa powinna być wcześniej poinformowana i wyrazić na nią zgodę. W przeciwnym wypadku może ugodę taką uznać za niewiążącą dla niej. Ubezpieczalnia automatycznie nie przyjmie na siebie odpowiedzialności, o ile roszczenie jest jej zdaniem niezasadne, bądź zasadne tylko w części. Firma ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC pokryje również koszty prowadzenia procesu sądowego (koszty adwokackie, biegłych, wpisowe). Dotyczy to jedynie postępowania cywilnego w kwestii odpowiedzialności materialnej ubezpieczonego sprawcy szkody. Objęcie ochroną kosztów ewentualnego postępowania karnego jest możliwe przez wykupienie niezależnego ubezpieczenia ochrony prawnej. -

Ważne przeglądy

Obowiązkowe, coroczne (a w niektórych przypadkach nawet kwartalne) przeglądy kominiarskie mają ogromne znaczenie dla ubezpieczeń od ryzyka pożaru. Firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania z tytułu szkód ogniowych, o ile właściciel budynku nie wylegitymuje się protokołami kominiarskimi dopuszczającymi do użytkowania instalacje kominowe i wentylacyjne. Jest to wymóg określony w prawie budowlanym (art. 62 ust 1, pkt 1) ppkt c)), którego nieprzestrzeganie grozi grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności do roku.

Paweł Sikora, prawnik, specjalista ds. ubezpieczeń

Ubezpieczenie przedsiębiorstwa kominiarskiego w zakresie odpowiedzialności cywilnej ma szczególne znaczenie z racji niebezpieczeństw związanych z używaniem ognia.

Utrzymywanie w należytym stanie przewodów kominowych jest problemem egzystencjalnym. Wiele ludzkich istnień kosztowały zaniedbania w tym zakresie. W statystykach pożarów tuż za zwarciem instalacji elektrycznej jako ich najczęstszą przyczynę wymienia się wady instalacji odprowadzania pozostałości po procesach spalania. Sprawny przewód kominowy to gwarancja ludzkiego życia i bezpieczeństwa każdego budynku. Praca przedsiębiorstwa kominiarskiego jest więc niezwykle odpowiedzialna, a tym samym obarczona dużym ryzykiem błędu. Już samo jej wykonywanie jest niebezpieczne. Ciągła praca na dużych wysokościach, w różnych warunkach meteorologicznych i technicznych nie sprzyja bezpieczeństwu kominiarzy. Nie mniejszym problemem może stać się wyrządzenie szkody innym. Odpowiedzialność cywilna, w tym również przedsiębiorstwa kominiarskiego, nie doznaje ograniczeń kwotowych. Oznacza to, że przy skrajnie niekorzystnym zbiegu okoliczności dojść może do zdarzeń o rozmiarze przekraczającym jakiekolwiek zdolności finansowe takiego podmiotu.

Ważne, by ubezpieczenie kominiarskie gwarantowało rzeczywiste pokrycie realnych i potencjalnie niemałych szkód. Warto więc przyjrzeć się jego zakresowi i sumom gwarancyjnym.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA