fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne 2019: konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

123RF
Z końcem lutego zostanie ogłoszony konkurs na projekty badawczo-rozwojowe. Przedsiębiorcy, którzy wezmą w nim udział, mają szansę zdobyć bezzwrotne dotacje, które uczynią ich ofertę bardziej konkurencyjną.

Po raz kolejny przedsiębiorcy będą mieli szansę sięgnąć po środki na unowocześnienie i uatrakcyjnienie ich bieżącej oferty. A to za sprawą badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do stworzenia nowych lub udoskonalenia obecnie oferowanych towarów bądź usług. Konkurs na takie właśnie projekty ma zostać ogłoszony 28 lutego. Wówczas będzie można zapoznać się z jego regulaminem oraz innymi, ważnymi z punktu widzenia przygotowujących aplikacje, zasadami. Same wnioski o dofinansowanie będzie można składać od pierwszego kwietnia do pierwszego lipca, z zastrzeżeniem podziału naboru na rundy konkursowe (nabór, ocena wniosków złożonych w danej rundzie, przygotowanie list projektów rekomendowanych do wsparcia).

Zastosowanie rund pozwala na szybszą ocenę wniosków dobrze przygotowanych, których autorzy mogą je złożyć już na samym początku naboru. Nie muszą wówczas czekać na formalne zakończenie całego naboru, po którym to wydarzeniu następowałaby ocena wszystkich wniosków. Na szczęście dla aplikujących taki system rundowy jest już od dawna stosowany.

Istota działania

Chociaż szczegóły nadchodzącego konkursu nie są jeszcze znane, to opierając się na doświadczeniach z poprzednich naborów, da się wskazać, czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy. Po pierwsze należy więc zaznaczyć, że działanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" programu „Inteligentny rozwój" wspiera konkurencyjność firm. Jednak nie w każdy dowolny sposób, ale poprzez rozwój ich produktów, usług lub stosowanych procesów. Ten rozwój ma być efektem przeprowadzonych samodzielnie lub we współpracy z zewnętrznymi podmiotami badań przemysłowych i prac rozwojowych. O ile jednak badania przemysłowe są dobrowolnym elementem projektu, tak prace rozwojowe muszą być przeprowadzone obowiązkowo.

Takie wymogi zostały ustanowione dlatego, że finalnym wynikiem każdego dofinansowanego przedsięwzięcia powinien być nowy towar, usługa lub proces (nowy lub znacząco zmodyfikowany). Mają to być produkty gotowe do wprowadzenia na rynek (gotowe do wdrożenia do produkcji). Cały projekt musi więc mieć także wymiar komercyjny. Dlatego w przypadku tego działania prowadzenie badań nie może opierać się na samej idei ich przeprowadzania, w dążeniu do odkrywania zupełnie nowych rzeczy lub zjawisk. A właśnie to może być istotą badań przemysłowych, podczas gdy prace rozwojowe to już raczej etap doskonalenia czegoś, co już istnieje, czegoś co znamy, ale chcemy temu nadać nowe funkcje, poprawić jego użyteczność, wytrzymałość, usprawnić inne parametry. Dlatego właśnie etap prac rozwojowych jest obowiązkowy, jako pokazujący, że firma dysponuje już niemal gotowym, nadającym się do komercjalizacji produktem. W osobnych ramkach przybliżamy oficjalne rozróżnienie pomiędzy badaniami przemysłowymi, a pracami rozwojowymi.

Konieczne wdrożenie

Po przeprowadzonych (ewentualnie) badaniach przemysłowych i (obowiązkowo) pracach rozwojowych firma musi wdrożyć (zastosować) ich wyniki. Regulamin konkursu z ubiegłego roku stanowił, że dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie trzech lat od zakończenia projektu.

Przez wdrożenie należy rozumieć:

- wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników,

- udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących przedsiębiorcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,

- sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

Spełnij kryteria

Wreszcie jeszcze jedna rzecz, o której należy pamiętać, to kryteria wyboru projektów. To zgodnie z nimi oceniany jest każdy zgłoszony pomysł, a liczba uzyskanych punktów decyduje o szansach uzyskania finansowej pomocy, a czasami w ogóle o tym, czy wniosek będzie dalej oceniany. Dlatego w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na tzw. kryteria dostępu, których spełnienie jest obligatoryjne. Wśród nich znajdują się następujące:

- kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania,

- projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe,

- kwalifikowalność i adekwatność wydatków,

- własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu,

- kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację,

- projekt wpisuje się w krajową inteligentną specjalizację,

- projekt jest zgodny z zasadą równości szans,

- projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju,

- projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,

- przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (dotyczy projektów, w których przewidziano prace przedwdrożeniowe),

- wystąpienie efektu dyfuzji i planowana współpraca (tylko dla dużych przedsiębiorców).

Następnie dokumenty aplikacyjne badane są z uwzględnieniem kryteriów punktowanych. Dla działania 1.1.1 – biorąc pod uwagę ostatni przeprowadzony konkurs – były one następujące:

- zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane (od 0 do 5 pkt),

- zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (od 0 do 5 pkt),

- zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (od 0 do 5 pkt),

- nowość rezultatów projektu (od 0 do 5 pkt),

- zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia (od 0 do 5 pkt),

- wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie Polski (0 albo 3 pkt).

Dla kogo

Jak można przeczytać w harmonogramie konkursów na 2019 rok, pierwszy nabór wniosków do działania 1.1.1 ma być skierowany do wszystkich firm, czyli zarówno tych mikro, małych i średnich, jak i dużych. Swój udział będą także mogły zgłaszać konsorcja złożone z firm lub z przedsiębiorców i jednostek naukowych. Sektor biznesowy może więc współdziałać z sektorem nauki. Ponadto konkurs jest skierowany do tzw. regionów słabiej rozwiniętych, co oznacza, że projekty nie będą mogły być realizowane w województwie mazowieckim (mazowieckie firmy mogą brać w nim udział, ale pod warunkiem realizacji projektu w innym regionie).

Jak już zostało zauważone, wnioski o dofinansowanie będzie można składać od pierwszego kwietnia do pierwszego lipca. Ogłoszenie konkursu oraz oficjalne dokumenty zostaną opublikowane na stronie Narodowego Centrum Badan i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl). ©?

>Badania i rozwój w przepisach

Badania przemysłowe i prace rozwojowe należy tłumaczyć w taki sposób, w jaki zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 85 oraz 86 rozporządzenia Komisji Europejskiej 651/2014 (ogólne rozporządzenie o pomocy publicznej). Zgodnie z tym przepisem „badania przemysłowe" oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

„Eksperymentalne prace rozwojowe" oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA