fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Kiedy cudzoziemiec może założyć firmę w Polsce

Adobe Stock
Osoby z krajów nienależących do Unii Europejskiej, w tym obywatele Ukrainy mogą wykonywać działalność gospodarczą w Polsce, pod warunkiem, że spełnią wymagania ustawowe.

Wydawałoby się, że cudzoziemcy mogą zakładać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych warunkach jak obywatele polscy. Owszem zarejestrować firmę bez ograniczeń na takich samych zasadach, jak polscy przedsiębiorcy mogą obywatele z innych państw członkowskich UE. Natomiast w przypadku obywateli z państw trzecich jest inaczej.

Przykład

Obywatel Ukrainy, stanu wolnego, bez powiązań rodzinnych w Polsce chciałby w naszym kraju zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie karty pobytu wydanej w związku zezwoleniem na pobyt czasowy Czy cudzoziemiec może być przedsiębiorcą w Polsce i jak powinien zarejestrować tu firmę?

Aktem prawnym regulującym podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce przez obywateli z zagranicy jest ustawa z 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 4 ust.1 i 2 powołanej ustawy cudzoziemcy m.in. z państw z bloku wschodniego, którzy posiadają w Polsce zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu kształcenia się na studiach lub pozostawania w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce mogą zarejestrować w Polsce firmę na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Taką działalność mogą wykonywać również cudzoziemcy spoza UE ze statusem uchodźcy, którzy korzystają w Polsce z ochrony uzupełniającej, ochrony czasowej, otrzymali zgodę na pobyt tolerowany, posiadają Kartę Polaka. Wyjątek stanowi możliwość bycia przedsiębiorcą na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w celu kontynuacji już wcześniej prowadzonej w Polsce działalności na podstawie wpisu do CEIDG.

Zatem skoro cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielone wskutek innych okoliczności niż kontynuacja działalności gospodarczej w Polsce lub ma zezwolenie na pobyt czasowy, ale nie ma żadnych powiązań rodzinnych w naszym kraju, to nie może wykonywać tu działalności gospodarczej. Z przepisów wynika, że obcokrajowiec musi spełniać co najmniej jedną z w/w przesłanek ustawowych, żeby mógł świadczyć usługi w Polsce jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Łatwiej jako rezydent długoterminowy

W celu ułatwienia i otrzymania przez cudzoziemca wpisu do CEIDG można rozważyć możliwość ubiegania się przez niego o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Jeżeli cudzoziemiec posiada już zezwolenie na pobyt czasowy oznacza, że przebywa on w Polsce od dłuższego czasu Samo zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest maksymalnie na 3 lata. Z kolei żeby uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, okres nieprzerwanego pobytu cudzoziemca w Polsce musi wynosić 5 lat. Do pięcioletniego pobytu zalicza się obecny oraz wcześniejsze okresy legalnego i nieprzerwanego pobytu cudzoziemca w Polsce i na terenie innych państw UE. Nieprzerwany okres pobytu nie oznacza, że cudzoziemiec nie może wyjechać i odwiedzić rodziny za granicą. Chodzi o to, że cudzoziemiec nie powinien opuścić Polski na okres dłuższy niż 6 miesięcy i wszystkie okresy związane z wyjazdem z Polski nie mogą przekroczyć łącznie 10 miesięcy w 5-letnim okresie. Zatem warto wziąć pod uwagę długość dotychczasowego pobytu cudzoziemca w Polsce i w innych państwach UE w celu otrzymania statusu rezydenta długoterminowego UE i rejestracji firmy w CEIDG.

Wyłącznie spółka

Ustawa umożliwia cudzoziemcom z państw trzecich wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce bez dodatkowych wymogów wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Cudzoziemcy mogą nabywać także akcje i udziały w spółkach kapitałowych oraz przystępować do takich spółek, pod warunkiem, że umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. A więc obywatel Ukrainy może być wspólnikiem spółek polskich poprzez nabycie w nich udziałów lub akcji, może tworzyć spółkę razem z obywatelem polskim i być w niej prezesem, a więc wchodzić w skład organów reprezentujących. W takim przypadku może być z nim podpisana umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna, np. umowa zlecenia, która będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia. Członek zarządu może również pełnić funkcję bez wynagrodzenia. Ponadto jeśli cudzoziemiec jest wspólnikiem spółki z o.o. może on być zobowiązany na podstawie umowy spółki do wykonywania świadczeń na rzecz tej spółki realizowanych okresowo, w sposób powtarzający się za, które przysługuje mu wynagrodzenie. Podstawą prawną takiego działania jest art.176 Kodeksu spółek handlowych.

Umowa bez notariusza

Najbardziej popularną spółką zawieraną przez wschodnich obywateli jest spółka z o.o. zakładana przez Internet w ciągu 24h, tzw. S24. Do rejestracji takiej spółki nie jest wymagana umowa spółki zawierana w formie aktu notarialnego ani numer PESEL cudzoziemca. Wykorzystuje się tu gotowy wzór umowy spółki. Cała procedura polega na zalogowaniu się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i dopiero po zalogowaniu widoczne są wszystkie dokumenty konieczne do zarejestrowania spółki. Spółka uzyskuje wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w formie elektronicznej, dane nowego podmiotu są przekazywane także do rejestru REGON i do Krajowej Ewidencji Podatników ( CRPKEP). Numery NIP i REGON nadawane są automatycznie. Należy pamiętać o wniesieniu wkładu do spółki w wysokości co najmniej 5000 zł i podpisaniu umowy spółki. Podpis musi być złożony przez wszystkich wspólników spółki w formie elektronicznej. Nowa spółka musi złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla swojej siedziby w Polsce zgłoszenie w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8, w terminie 21 dni od dnia jej rejestracji. Rozliczenia podatkowe spółki zarejestrowanej w Polsce dokonywane będą w polskim urzędzie skarbowym.

— Lidia Agnieszka Rubińska specjalista d/s podatków

— Krzysztof Wiesław Żukowski ekspert prawa pracy, płac, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, delegowania za granicę i bhp – PROMESA-KADRY-PŁACE-ZUS-SZKOLENIA

Podstawa prawna: ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU poz. 649)

ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1577 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA