fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Weksel in blanco nie może zawierać kontrasygnaty skarbnika gminy

123RF
Kontrasygnata stanowi oświadczenie wiedzy skarbnika, co do stanu planu finansowego gminy (budżetu) i jest narzędziem dyscypliny budżetowej. Brak jej nie powoduje nieważności oświadczenia woli, chyba że ustawa taką sankcję wyraźnie przewiduje.

- Jestem nowym skarbnikiem w gminie. Mam wątpliwości dotyczące zawierania z bankami umów kredytowych w kontekście ewentualnej kontroli regionalnej izby obrachunkowej. Jest oczywiste, że umowa kredytowa wymaga mojej kontrasygnaty ale czy np. weksel również? Chodzi o kredyt na przejściowy deficyt.

Kredyt na przejściowy deficyt ma swoje normatywne źródło w art. 89 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych, gdzie postanowiono, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Cechą charakterystyczną tego zobowiązania jest to, że jest ono krótkoterminowe, co wynika z  ust. 2 ww. artykułu. Tam bowiem postanowiono, że zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wy...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA