fbTrack
REKLAMA

Finanse

Ulga prorodzinna w PIT-37 podstawy, interpretacja i orzecznictwo w przypadku rodziców rozwodników

Ulga prorodzinna jest sposobem, w który ustawodawca chce wspierać podstawową jednostkę gospodarczą - czyli rodzinę. Mogą z niej skorzystać między innymi podatnicy, rozliczający się w ramach deklaracji PIT-37. W celu skorzystania z tej preferencji, należy spełnić szereg wymogów ustalonych przez przepisy prawa. Głównym aktem prawnym, określającym zasady ulgi prorodzinnej, jest Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U.2019.1387 (zwana dalej „Ustawą o PIT”. Przepisy nie wyjaśniają jednak wszystkich wątpliwości praktycznych i część z nich zostaje rozwiana dopiero na salach sądowych lub w interpretacjach podatkowych.

Warunki skorzystania z ulgi prorodzinnej

Zgodnie z art. 27f ustawy o PIT określone zostały podstawowe warunki, umożliwiające skorzystanie z ulgi, na przykład przy rozliczeniu PIT-37. Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko pod warunkiem, że wnioskujący o nią podatnik:

  • wykonywał władzę rodzicielską nad tym dzieckiem;

  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub właściwej umowy zawartej ze starostą;

  • lub utrzymywał pełnoletnie dziecko, które bez względu na wiek, zgodnie z przepisami odrębnymi otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny, rentę socjalną, lub do ukończenia 25 roku życia uczyło się w szkołach zgodnie z przepisami o systemie oświaty, szkolnictwie wyższym i nauce.

Wyciąg z przepisów

Ustawa o PIT

Art.  27f.  [Ulga prorodzinna]

1.  Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Z ulgi prorodzinnej skorzystać mogą tylko podatnicy, osiągający maksymalne dochody w wysokości 112 000 złotych rocznie (łącznie w związku małżeńskim jako rodzinie) lub połowy tej kwoty (czyli 56 000 złotych) dla osób pozostających poza związkiem małżeńskim (z wyjątkiem rodziców samotnie wychowujących dziecko, którym przysługuje prawo do całości kwoty 112 000 złotych limitu). Za małżeństwo nie uznaje się związku, wobec którego orzeczono separację.

Wysokość i sposób obliczenia ulgi prorodzinnej

Ulga prorodzinna podlega wyliczeniu miesięcznemu. To znaczy, że pracując nad swoim PIT-37, podatnik musi przeliczyć wszystkie miesiące kalendarzowe danego roku podatkowego (np. przy rozliczeniu PIT 2020, będą to miesiące w 2019 roku), w których wykonywał władzę, pełnił funkcje lub sprawował opiekę. Następnie ustawodawca wskazuje miesięczną kwotę ulgi, zależną od ilości posiadanych dzieci. Tutaj wskazano:

Wyciąg z przepisów

Ustawa o PIT

1) jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

2) dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;

3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej można dokonać bezpośrednio w zeznaniu podatkowym PIT-37 oraz w załączniku PIT/O, poprzez podanie liczby dzieci oraz ich numerów PESEL. Podatnik powinien pamiętać o obowiązku posiadania i przechowywania dowodów na okoliczności posiadania uprawnień do skorzystania z ulgi prorodzinnej, w szczególności aktu urodzenia dziecka, ewentualnie zaświadczenia sądu rodzinnego, odpisu orzeczenia sądu, zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły i tak dalej.

Przykład „z życia”

interpretacja podatkowa i orzecznictwo w przypadku rodziców dzieci po rozwodzie

W zakresie ulgi prorodzinnej wydawano wiele interpretacji indywidualnych, a jedną z najnowszych z nich, jest Interpretacja Indywidualna w sprawie o sygnaturze 0113-KDIPT3.4011.437.2019.4.KU, z dnia 3 stycznia 2020, wydana przez Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan faktyczny

Wnioskodawca złożył zeznanie podatkowe PIT-37 z załącznikiem PIT-O i odliczoną ulgą prorodzinną na małoletnią córkę, w wysokości 50% informując matkę, że dokonał odliczenia. Nie pozostawał w związku małżeńskim, z matką 9 letniej córki jest po rozwodzie. Dzielą się opieką, oraz kosztami.

Stanowisko organu

Organ podkreślił wagę artykułów 27f ustawy o PIT, 92, 93 i 58 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682, z późn. zm.) oraz orzecznictwo w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wyroku z dnia 27 lipca 2016 r., sygn. akt. II FSK 2378/15.

Cytat z orzecznictwa:

Wyrok NSA w sprawie II FSK 2378/15

dla nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej, konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, to jest posiadanie władzy rodzicielskiej (nawet ograniczonej na podstawie wyroku sądowego) i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym. Czym innym jest bowiem posiadanie władzy a czym innym jej wykonywanie, a to oznacza, że utożsamianie ich na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje uzasadnienia. W celu nabycia prawa do przedmiotowej ulgi podatnik powinien wykazać zatem, że w danym roku podatkowym wykonywał, a nie tylko posiadał władzę rodzicielską

Zgodnie z tym orzecznictwem oraz podkreślonymi przepisami Organ zgodził się, że jeżeli wnioskodawca w danym okresie faktycznie wykonywał władzę rodzicielską, ponosił koszty utrzymania oraz zabezpieczał potrzeby bytowe i zdrowotne, ma prawo do ulgi w wysokości wskazanej 50%.

Wyciąg z interpretacji

w sprawie 0113-KDIPT3.4011.437.2019.4.KU

Zatem, o wykonywaniu władzy rodzicielskiej nie świadczy tylko sam fakt jej posiadania, czy spełniania obowiązku alimentacyjnego, ani sporadyczne kontakty z dzieckiem. Wykonywanie władzy rodzicielskiej polega na sprawowaniu faktycznej pieczy nad małoletnim dzieckiem w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój, a w szczególności podejmowanie przez rodzica (rodziców) obowiązków w zakresie zaspokojenia potrzeb fizycznych, edukacyjnych i duchowych dziecka. Wykonywanie władzy rodzicielskiej należy zatem odnieść do konkretnych okoliczności faktycznych, w oparciu o zachowania i konkretną aktywność rodziców wobec dziecka.

Materiał Promocyjny 

REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA