fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

FIRMA Prawo i podatki

Zapomoga dla pracownika z powodu COVID-19 bez podatku

Zapomoga w sytuacji koronawirusa bez podatku.
Cześć firm wprowadza zapomogi dla pracowników w związku z pandemią. Źródło: Adobe Stock
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozwiewa wątpliwości dotyczące opodatkowania zapomóg wypłacanych pracownikom przez pracodawców w sytuacji zachorowania na COVID-19.

Wiele firm wprowadziło lub chce wprowadzić taką formę pomocy dla pracowników.

O wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, która przyznaje zapomogi w wyniku zachorowania na COVID-19 lub zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 z funduszu świadczeń socjalno-bytowych. Środki z funduszu trafiają do pracowników w trudnej sytuacji m.in. długotrwałej choroby lub śmierci bliskiego członka rodziny. Zmianą w regulaminie wprowadzono zapis dotyczący otrzymania pomocy w sytuacji zachorowania na COVID-19 lub zarażenia się SARS-CoV-2 w okresie epidemii SARC-CoV-2. Zapomogi przyznaje się na wniosek pracownika, w wysokości 500 zł. Wątpliwości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczyły opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przyznawanej pomocy.

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast art. 9 ust. 1 ustawy określa, że opodatkowaniu podlegają wszystkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika oprócz tych, które wymieniono w ustawie lub od których zaniechano poboru podatku. W interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 marca 2021 r. (0113-KDIPT2-2.4011.1062.2020.2.AKR) podkreślono, że „Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.” Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych zastanawiał fakt, czy zapomoga może korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26. Przepis ten określa, że wolne od podatku dochodowego są: „zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

  • a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
  • b) z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł.”

Zgodnie z art. 52l pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b) – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 10 tys. zł.

Zapomoga – jak ją zdefiniować?

W ustawie nie zdefiniowano również pojęć: „zdarzenie losowe” i „zapomoga”. Słownik języka polskiego PWN definiuje zapomogę jako ,”bezzwrotną pomoc finansową”. Natomiast zdarzenie losowe jako ,”zdarzenie, którego zaistnienie zależy od przypadku”. Pojęcia te zdefiniowano we wcześniejszych interpretacjach podatkowych. Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB2/415-240/14/IL) zapomoga jest definiowana jako: ,,Powołując się na językowe znaczenie wyrazów, przez zapomogę należy rozumieć jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z ważnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej.”

Natomiast zgodnie z interpretacją dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBII/1/415-110/12/BJ) indywidualne zdarzenie losowe to: „pod pojęciem indywidualnego zdarzenia losowego można rozumieć wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności, jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu itp.”

Z kolei w interpretacji z 25 marca 2021 r. dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśniono pojęcie epidemii. W praktyce orzeczniczej za epidemię uznaję się siłę wyższą, czyli zdarzenie o charakterze zewnętrznym, niemożliwe lub mało prawdopodobne do przewidzenia, którym skutkom nie sposób zapobiec, czyli zdarzenie losowe. „W świetle powyższej definicji wskazana we wniosku epidemia (panująca w Polsce od marca w 2020 r. spowodowana nowym koronawirusem SARS-CoV-2) i będące jej następstwem zarażenia skutkujące zachorowaniem na Covid-19 mogą zostać uznane za siłę wyższą, a tym samym zdarzenie losowe. W konsekwencji zarażenie SARS-CoV-2 powodujące zachorowanie na Covid-19 będzie spełniać przesłankę indywidualnego zdarzenia losowego, czyli nagłego, niespodziewanego, pojedynczego zdarzenia wywołanego przyczynami zewnętrznymi, których nie można do końca przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności”.

Dyrektor KIS podkreślił, że wskazana we wniosku zapomoga wypłacana z funduszu świadczeń socjalno-bytowych, będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 26 ustawy o podatku od osób fizycznych. W związku z powyższym na wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy w związku z tym świadczeniem.

Źródło: firma.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA