fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Nowy rok szkolny: Oceniane będą chęci, nie wyniki

123RF
Nawet mniej sprawny ruchowo uczeń będzie mógł mieć piątkę z WF-u, jeśli będzie zaangażowany

Uczniowie, którzy unikają zajęć z WF-u z obawy przed niską średnią na świadectwie szkolnym mogą odetchnąć z ulgą. Od września przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego nie będą decydować umiejętności ucznia, a jego chęci i zaangażowanie w lekcje. Takie zmiany wprowadza wchodzące w życie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Mniej zwolnień

– Ważne, żeby uczeń na wf chodził, a nie zwalniał się z niego w obawie o kiepskie oceny – tłumaczy Joanna Dębek, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji.

Rozporządzenie ogranicza też do minimum przypadki zwolnienia ucznia ze wszystkich rodzajów aktywności fizycznej. Do tej pory po przedstawieniu przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego dyrektor zwalniał ucznia całkowicie z tych zajęć. Po zmianach istnieje możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania tylko określonych ćwiczeń. Nauczyciel musi dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii wydanej przez lekarza.

Z udostępnionego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki badania Uczestnictwo uczniów w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach w Polsce wynika, że unikanie zajęć WF-u jest wśród polskich dzieci powszechne. Prawie połowa uczniów przynajmniej raz samodzielnie zwalnia się z WF-u, a co 10. dziecko o takie zwolnienie prosi aż sześć razy lub więcej. Wspierają ich opiekunowie. Na spędzenie zajęć na ławce zgodę od rodzica otrzymuje 70 proc. dzieci.

Od września zmieni się nie tylko sposób oceniania wychowania fizycznego. Oceny opisowe, również na koniec roku szkolnego, od tego roku mogą otrzymywać także starsi uczniowie. Taką formę oceniania będzie można stosować w wyższych klasach, począwszy od czwartej klasy podstawówki aż do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Oceny klasyfikacyjne muszą być jednak wystawiane jednocześnie w formie tradycyjnego stopnia. Opisowe będzie można wystawiać ze wszystkich lub tylko z części przedmiotów. O tym, w jakiej formie nauczyciele będą wystawiać oceny cząstkowe, zdecyduje statut szkoły.

- Dzięki ocenie opisowej i uczeń, i rodzic dostają precyzyjną informację zwrotną. Uczeń wie, jakie są jego mocne strony. Dowiaduje się też nad czym musi jeszcze popracować – tłumaczy Joanna Dębek, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do tej pory oceny śródroczne i roczne w klasach I- III obowiązkowo były wystawiane opisowo. O formie i skali bieżących decydowano w statucie szkoły. W starszych szkoła mogła decydować o formie wystawiania ocen bieżących i śródrocznych, ale opisowo nie można było wystawiać ocen rocznych.

E-dziennik za darmo

Co ważne, zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, szkoła będzie musiała udostępniać informacje o ocenach dziecka bezpłatnie, także w formie elektronicznej. W noweli zapisano wyraźnie, że z tytułu udostępniania rodzicom informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA