Edukacja i wychowanie

MEN: w przedszkolach publicznych nie ma przerwy z tytułu ferii czy wakacji

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola - wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W 2017 r. nieco zmieniły się przepisy dotyczące ferii w przedszkolach. Zgodnie z obowiązującymi do 31 sierpnia 2017 r. przepisami dotyczącymi ramowego statutu publicznego przedszkola, przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola (§ 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół – Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)

Od 1 września 2017 obowiązuje rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. (Dz. U.  z 27 marca 2017 r., poz. 649), w którym doprecyzowano, że w przypadku braku rady przedszkola kompetencje do wnioskowania o  ustalanie przerw realizuje rada rodziców:

"§ 12. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców."

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

- W organizacji przedszkola nie były i nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie. Przedszkola zaliczane są do tzw. placówek nieferyjnych. Oznacza to, że rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia. Ze względów organizacyjnych, związanych z mniejszym zainteresowaniem wychowaniem przedszkolnym w okresie wakacyjnym, organ prowadzący może podjąć decyzję o wyznaczeniu przedszkoli pełniących w tym czasie dyżur. Przedszkole powinno dostosowywać godziny funkcjonowania do potrzeb rodziców - twierdzi MEN.

Dodaje, że funkcjonująca w przedszkolu rada rodziców mogła i może nadal występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, także w sprawie funkcjonowania placówki w okresie ferii letnich i zimowych. Osobą odpowiedzialną za organizację pracy przedszkola jest bezpośrednio dyrektor przedszkola. Natomiast organem nadzorczym wobec działań dyrektora jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz właściwy kurator oświaty.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL