fbTrack
REKLAMA

Biznes

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie nowych technologii dla MŚP

Innowacyjnie, na skróty

Sieć Otwartych Innowacji (SOI) to projekt grantowy wspierający transfer innowacji pomiędzy właścicielami technologii, np. placówkami badawczymi, a firmami z obszaru mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw. Projekt, realizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu, jest szybszą alternatywą wobec projektów grantowych opartych na wcześniejszych pracach badawczo-rozwojowych.

Wsparcie innowacyjności w MŚP w szybkim procesie, który dzięki możliwości zakupu gotowych technologii skraca drogę ku innowacjom i stanowi alternatywę dla czasochłonnych prac badawczo-rozwojowych – to główny zamysł Sieci Otwarty Innowacji. Poza ułatwieniem transferu technologii, stanowiącym główny cel ARP S.A., ważne jest też wsparcie kultury innowacji otwartych, którymi można się dzielić z innymi uczestnikami rynku.

Chcemy być innowacyjni

Każdy z krajów członkowskich UE w swych zaplanowanych działaniach wpisuje się w strategię rozwoju UE „Europa 2020”, która jest zarówno kontynuacją wizji rozwoju ze Strategii Lizbońskiej, jak i próbą odpowiedzi na słabości europejskiej gospodarki, jakie ujawniły się podczas ostatniego kryzysu. Liderem innowacji w UE od lat pozostaje Szwecja. Polska nadal ma wiele do nadrobienia – jako gospodarka jesteśmy w końcowej części Europejskiego Rankingu Innowacyjności 2018, wyprzedzając jedynie Rumunię, Bułgarię i Chorwację.

Innowacje są więc konieczne – pytanie tylko, gdzie ich szukać i skąd wziąć środki na sfinansowanie rozwoju. Rynek ewoluuje w coraz szybszym tempie, premiując tych, którzy do tych zmian zdołają się dostosować niemal w czasie rzeczywistym. Istotne jest to, by zmiany oczekiwane przez otoczenie konkurencyjne wprowadzać jak najszybciej. Nie każdego przedsiębiorcę stać na własne prace badawczo-rozwojowe, stąd też zwłaszcza dla firm segmentu MŚP dobrą alternatywą jest nabycie gotowych rozwiązań innowacyjnych lub praw do ich zastosowania. Na tym polega istota mechanizmu, który wspiera SOI.

Nowe technologie choćby z antypodów

Minimalna kwota, o jaką można się ubiegać, wynosi 100 tys. złotych, a górnym limitem jest mniej więcej milion złotych. Pieniądze te mogą być przeznaczone na zakup gotowych, wypracowanych przez innych rozwiązań, które muszą być naprawdę nowe – w kraju stosowane nie dłużej niż trzy lata, a w skali międzynarodowej maksimum do lat pięciu. ARP S.A. wychodzi z założenia, że sam przedsiębiorca wie najlepiej, jakiego rozwiązania potrzebuje, dlatego nie jest wymagane żadne postępowanie przetargowe czy konkurencyjne, nie obowiązują też ograniczenia geograficzne. „Dawcą” technologii może być podmiot zagraniczny choćby z drugiej półkuli, od osoby fizycznej począwszy, po stowarzyszenia, fundacje, a kończąc na przedsiębiorcach.

Wygrać z czasem

SOI to mechanizm przyjazny, bo niewymagający wielu działań czy procedur – a przede wszystkim szybki. Po pierwsze pozwala na skrócenie czasu zadziałania nowego rozwiązania, bo innowacji nie trzeba wymyślać, wystarczy ją kupić. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych w firmie zwykle pociąga za sobą pewne ryzyko. Wymaga refleksji strategicznej, nakładów finansowych, utworzenia jednostki odpowiedzialnej za prace badawczo-rozwojowe, co wiąże się z zatrudnieniem specjalistów, potrzebami lokalowymi czy infrastrukturą – to wszystko trwa. Prace badawczo-rozwojowe mogą zająć wiele lat, zanim przyniosą – lub nie – oczekiwany wynik. Dzięki formule, na której opiera się SOI, można ten proces przyspieszyć, korzystając z gotowych rozwiązań innowacyjnych. Plusem zakupu gotowego rozwiązania jest nie tylko przyspieszenie działań i skrócenie czasu na rozbudowę portfela produktów czy usług, ale i ograniczenie ryzyka niepowodzenia, z którym przecież wiąże się każda zmiana w sposobie działania firmy.

Mechanizm SOI szczególnie dobrze pasuje do takich innowacji, które nie wymagają dużych nakładów na etapie wdrożenia – a więc głównie rozwiązań informatycznych. Wsparcie finansowe może dotyczyć konkretnej technologii lub licencji do korzystania z technologii, bez konieczności zakupu – objęte są nim patenty, know-how i inne prawa własności intelektualnej.

Po drugie: decyzja o dofinansowaniu jest naprawdę szybka, bo przedsiębiorca najpóźniej cztery miesiące po złożeniu wniosku o grant dowie się, czy pieniądze zostały mu przyznane.

Nie ma się czego bać

Tym, co poza motywem zakupu gotowej innowacji wyróżnia realizowany przez ARP S.A. projekt od innych instrumentów pomocy publicznej, jest zindywidualizowane podejście do każdego przedsiębiorcy i wsparcie operatora już na etapie przygotowywania aplikacji. Pracujący przy projekcie brokerzy oceniają biznesowy potencjał inwestycji, wyszukując odpowiednie technologie, na jakie zapotrzebowanie zgłaszają zainteresowani przedsiębiorcy.

– To jedyny taki program w Europie na transfer technologii. Wyróżnia nas szybkość procesu,
a przede wszystkim element doradztwa na starcie. To naprawdę szybkie i realne pieniądze na rozwój. Zapraszamy do kontaktu, nie ma co bać się procesu aplikacyjnego, bo pomożemy każdemu, kto do nas się zgłosi z sensownym pomysłem – mówi Bartosz Sokoliński, dyrektor Biura Rozwoju
i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu, operatora projektu.

SOI może sfinansować do 70 proc. tzw. kosztów kwalifikowalnych innowacji. Co ważne – wkład własny może być wniesiony w ratach, co chroni płynność firmy w trakcie wdrożenia projektu. Wnioski – w naborze ciągłym – można składać do końca 2019 roku. Jest o co walczyć, bo łącznie
w tym toku ARP S.A. ma do rozdysponowania około 70 mln złotych na zakup czy licencjonowanie innowacyjnych technologii.

Szczegółowy regulamin, wzory dokumentów i wszelkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie SOI: siecotwartychinnowacji.pl.

***

Szymon Kulawiak, Lekta AI

Pojawienie się SOI stało się dla nas szansą na zakup technologii, którą wykorzystujemy jako jeden
z komponentów naszych usług do rozpoznawania mowy. Zakup ze środków własnych byłby dla firmy zbyt znacznym obciążeniem. Przy zakupie licencji nieograniczonej dostaliśmy możliwość modyfikacji parametrów, a ponadto nie ponosimy kosztów licencji jednostkowych, co przy naszym poziomie sprzedaży jest atrakcyjne kosztowo. Pozyskane wsparcie pozwoliło na zakup technologii, która w pełni wykorzysta możliwości przetwarzania mowy naturalnej w realnym środowisku użytkownika, w którym warunki akustyczne są różne i znacząco wpływają na skuteczność rozpoznania mowy. Planowane innowacje w pełni wyeliminują negatywne warunki z otoczenia
i pozwolą na skuteczniejsze zrozumienie wypowiedzi, a co za tym idzie – na budowanie naturalnych dialogów zbliżonych do możliwości konwersacyjnych człowieka.

Program SOI wydał nam się atrakcyjny ze względu na intensywność wsparcia, adekwatny do skali inwestycji poziom dofinansowania oraz prostą procedurę aplikacyjną. Jedyną trudność stanowiło prawidłowe oszacowanie wartości rynkowej zakupionej technologii, co ze względu na jej specyfikę nie było łatwe. Byliśmy przygotowaniami finansowo na pokrycie wkładu własnego, pewien problem stanowiła jedynie kwestia krótkoterminowego sfinansowania części odpowiadającej grantowi do czasu złożenia wniosku o płatność i wypłaty dofinansowania.

Radosław Murdzek, Satim

Innowacyjność zakupionej przez nas technologii polega na wykorzystaniu danych satelitarnych, dzięki którym możemy wyznaczać przemieszczenia obiektów infrastruktury powierzchniowej
z milimetrową dokładnością, co znacznie rozszerza oferowaną przez nas paletę usług. Na poszukiwanie zewnętrznego finansowania innowacji zdecydowaliśmy się ze względu na wysoki koszt zakupu. Jesteśmy małą firmą – nie mieliśmy wystarczających środków na zakup technologii. SOI wybraliśmy głównie ze względu na wysoki procent finansowania wydatków.

Do aplikowania przygotowywaliśmy się przede wszystkim poprzez przegląd ofert zakupu technologii, którą chcieliśmy wdrożyć. Wybraliśmy najlepszego dostawcę, a następnie zaczęliśmy przygotowywać wniosek o dofinansowanie. Wkład własny stanowił co prawda wyzwanie – wciąż była to duża kwota. Zgromadziliśmy jednak odpowiednie środki, bo zakup technologii był kluczowy dla dalszego rozwoju firmy.

Sporym problem było zaangażowanie wystarczającej liczby osób do napisania wniosku, który jest dość szczegółowy i wymaga dostarczenia wielu informacji o projekcie. Największą zaletą modelu składania aplikacji była dokładna i rzetelna instrukcja wypełniania wniosku oraz bardzo pomocna obsługa telefoniczna. Te dwie kwestie w znacznym stopniu usprawniły nam proces składania aplikacji.

 
Jerzy Malicki, Profilex

Dzięki grantowi z SOI mogliśmy zakupić unikatową technologię odlewania wyrobów precyzyjnych
z platyny, która w tym kontekście stanowi największe wyzwanie wśród metali szlachetnych. Dużym sukcesem było pozyskanie technologii od firmy japońskiej – światowego lidera technologii precyzyjnego odlewu platyny. Inwestycja pozwoli na dynamiczny rozwój naszej firmy, która
w przyszłym roku obchodzi 30-lecie istnienia i dalej się rozwija, korzystając z zauważalnego wzrostu zapotrzebowania rynku na wyroby platynowe.

Chwalę program głównie za trzy rzeczy: uproszczoną procedurę, wysoki poziom informacji od pracowników ARP S.A. oraz późniejsze konsultacje i indywidualne podejście ARP S.A.. W przypadku grantu z SOI czas od pomysłu do realizacji przedsięwzięcia był najkrótszy w porównaniu z moimi trzema zrealizowanymi projektami grantowymi. Mile zaskoczyła mnie przejrzysta procedura przygotowania i złożenia wniosku.

Materiał Partnera

REKLAMA