fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Handlowy ostrzega

Bank Handlowy zapowiedział, że w pierwszym kwartale jego wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji będzie słabszy niż zwykle.

Zarząd Banku Handlowego informuje że, w związku z niekorzystnymi zmianami w otoczeniu rynkowym wstępny wynik banku na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji za I kwartał 2016 r. będzie odbiegał od wyników z poprzednich kwartałów. Zgodnie ze wstępnymi danymi wynik ten sięgnął około 46 mln zł (ostateczny zostanie podany w raporcie za I kwartał, którego publikację zaplanowano na 9 maja).

To znacznie mniej niż w poprzednich kwartałach. Dla porównania w IV kwartale 2015 r. wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji wyniósł 79,4 mln zł, a w I kwartale 2015 r. 85,7 mln zł. W całym 2015 r. sięgnął 293,1 mln zł, co oznaczało spadek o prawie jedną czwartą wobec 2014 r. i był to efekt przede wszystkim niższego wyniku z tytułu działalności na rynku międzybankowym.

Czym konkretnie jest wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji? Składają się na niego dwa główne elementy. Bank w raporcie rocznym podaje, że decydujący wpływ na ten rezultat ma wynik z wymiany na walutowych instrumentach pochodnych (w 2015 r. +361,8 mln zł) oraz z tytułu różnic kursowych (-95,3 mln zł). Wynik z pozycji wymiany walutowej zawiera zyski i straty z wyceny aktywów i zobowiązań denominowanych w walucie obcej oraz na walutowych instrumentach pochodnych takich jak forward, CIRS i opcje. Wynik z pozycji wymiany zawiera również marżę zrealizowaną na bieżących i terminowych transakcjach walutowych.

Spore znaczenie ma też korekta wycen posiadanych instrumentów dłużnych (w 2015 r. –29,9 mln zł), instrumentów kapitałowych (-8 mln zł) oraz instrumentów pochodnych (+64,6 mln zł, z czego większość, bo +53,6 mln zł, dotyczyło stopy procentowej). Wynik na instrumentach dłużnych zawiera wynik netto na obrocie rządowymi papierami wartościowymi, dłużnymi instrumentami komercyjnymi i instrumentami rynku pieniężnego przeznaczonymi do obrotu. Wynik na instrumentach pochodnych zawiera wynik netto z tytułu transakcji związanymi z swapami na stopy procentowe, opcjami, futuresami i innymi instrumentami pochodnymi.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA