fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU z 2 grudnia 2015 (poz. 2010-2023)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. (poz. 2010) w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r.(poz. 2011) w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. (poz. 2012) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. (poz. 2013) w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim; wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt SK 59/13 (poz. 2014)

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 października 2015 r. (poz. 2015) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym; wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. (poz. 2016) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach; wejdzie w życie 17 grudnia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. (poz. 2017) w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. (poz. 2018) w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. (poz. 2019) w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. (poz. 2020) zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. (poz. 2021) w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. (poz. 2022) w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2015 r. sygn. akt K 18/14 (poz. 2023)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA