fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 8 listopada 2017

- ustawa z 15 września 2017 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie 22 listopada 2016 r. (DzU z 24 października 2017 r., poz. 1976)

- ustawa z 15 września 2017 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo 25 października 2016 r. (DzU z 24 października 2017 r., poz. 1977)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 października 2017 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków (DzU z 24 października 2017 r., poz. 1979)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 27 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń (DzU z 7 listopada 2017 r., poz. 2053)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 26 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości (DzU z 7 listopada 2017 r., poz. 2054)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 31 października 2017 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego (DzU z 7 listopada 2017 r., poz. 2055)

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne (DzU z 7 listopada 2017 r., poz. 2058)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 31 października 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (DzU z 7 listopada 2017 r., poz. 2060)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA