fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akcyza

Obrót wyrobami energetycznymi tylko z dokumentem e-DD

Adobe Stock
Od przyszłego roku przemieszczanie na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów z zerową stawką tego podatku będzie się odbywało w Systemie EMCS PL2 na podstawie dokumentów elektronicznych.

19 września 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne. W kolejnym artykule naszego cyklu dotyczącego zmian w ustawie akcyzowej omawiamy nowe obowiązki w zakresie dokumentowania obrotu wyrobami energetycznymi objętymi zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Omawiane obowiązki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Warunki z ustawy

Dyrektywa energetyczna (dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej) reguluje kwestie związane m.in. z kontrolą przemieszczania wyrobów energetycznych. Zgodnie z tą dyrektywą również wyroby energetyczne objęte zerową stawką akcyzy z uwagi na ich przeznaczenie podlegają kontroli organów podatkowych w Unii Europejskiej. Zmiana ich przeznaczenia lub wykorzystanie ich do celów napędowych lub opałowych wiąże się bowiem z koniecznością zapłaty podatku akcyzowego.

Do końca 2015 r. ustawa o podatku akcyzowym nie przewidywała żadnych warunków stosowania zerowej stawki akcyzy do wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż opałowe lub napędowe, a także zasad kontroli ich przemieszczania Od 1 stycznia 2016 r. ustawa określa już te kwestie.

I tak, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi zero zł, jeżeli wyroby te są m.in:

- przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do odbiorcy, który je zużywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy,

- przemieszczane z innego kraju UE przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, a przemieszczenie do tego podmiotu na terytorium kraju odbywa się na podstawie dokumentu dostawy.

Wysyłanie raportów

Od 1 stycznia 2019 r. przemieszczanie na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy będzie się odbywało z użyciem Systemu EMCS PL2 na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy e-DD. W systemie tym będzie rejestrowany cały obrót tymi wyrobami na terytorium kraju, co będzie polegać na wysyłaniu odpowiednich raportów dotyczących wysyłki lub odbioru wyrobów. Przemieszczanie wyrobów może się rozpocząć dopiero po przesłaniu do systemu projektu dokumentu e-DD i otrzymaniu z tego systemu potwierdzenia, że przygotowany dokument e-DD jest kompletny i prawidłowy. System nada wówczas numer referencyjny, który identyfikuje sporządzany dokument e-DD.

Zakończenie przemieszczania w systemie następuje po fizycznym odbiorze wyrobów i po przesłaniu do systemu w terminie pięciu dni raportu odbioru. Cała operacja przemieszczenia wyrobów powinna zostać zakończona w terminie 30 dni od dnia wysyłki wskazanego w dokumencie e-DD.

Przykład

Spółka jako zarejestrowany odbiorca nabywa wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy toluen o kodzie CN 2902 30 00, a następnie wysyła go do kontrahenta na terytorium kraju z zastosowaniem elektronicznego dokumentu dostawy e-DD.

1. Spółka jako podmiot wysyłający sporządza w systemie projekt e-DD.

2. System sprawdza przesłany projekt pod względem kompletności i prawidłowości danych zawartych w tym dokumencie i nadaje mu numer referencyjny. Jeżeli dane są niekompletne lub nieprawidłowe, to system przesyła informacje o błędach w projekcie e-DD.

3. System przesyła dokument e-DD do kontrahenta.

4. Kontrahent sporządza i przesyła do systemu projekt raportu odbioru wyrobów w terminie pięciu dni, licząc od dnia odbioru wyrobów.

5. Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości danych system automatycznie przesyła raport odbioru do kontrahenta i do spółki.

Szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w e-DD, raporcie odbioru i elektronicznym potwierdzeniu odbioru, a także strukturę numeru referencyjnego nadawanego e-DD oraz sposób komunikowania się użytkowników z systemem (podpis elektroniczny, sposób dostępu do systemu przez jego użytkowników) mają zostać określone w rozporządzeniu ministra finansów.

Zdaniem autora

Marcin Zimny - doradca podatkowy, partner w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Elektroniczny obieg dokumentów ułatwieniem dla fiskusa i firm

Obecnie dokument dostawy w wersji papierowej wystawiany jest w trzech egzemplarzach przez prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcę. Ponadto, musi być ewidencjonowany, a kwartalne zestawienia tych dokumentów muszą być przesyłane do organów podatkowych. Jest to proces czasochłonny i tym samym generujący koszty. Wprowadzenie e-DD i ewidencjonowanie w Systemie EMCS całego obrotu wyrobami akcyzowym objętym zerową stawką akcyzy z uwagi na przeznaczanie powinno być ułatwieniem zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla organów podatkowych. Przede wszystkim jednak stanowi kolejny element uszczelniania systemu podatkowego, ponieważ elektroniczny obieg dokumentów zwiększa kontrolę administracji skarbowej nad przemieszczanymi wyrobami.

Adam Bigas jest prawnikiem w Kancelarii ZIMNY Doradcy Podatkowi

Podstawa prawna:

- art. 46a -46p i art. 89 ust. 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1114 ze zm.)

- ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (DzU z 2018 r. poz. 1697)

X

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA