fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akcyza

Akcyza: czy biogaz rolniczy to odnawialne źródło energii

Fotolia.com
Energia elektryczna wyprodukowana przez biogazownię w części zużytej na potrzeby własne będzie korzystała ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Nie jest przy tym istotne, na jakie konkretnie potrzeby zostanie wykorzystana.

Taki pogląd wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lipca 2018 r. (0111-KDIB3-3.4013.107.2018.1.MPU).

W stanie faktycznym sprawy wskazano, że przedmiotem działalności wnioskodawcy jest produkcja energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii. Posiada biogazownię utylizacyjno-rolniczą, wyposażoną w kogenerator o mocy 0,8 MW, produkujący energię elektryczną i cieplną. Wyprodukowana energia elektryczna sprzedawana jest w części na rzecz odbiorców końcowych, część przekazywana jest do spółki obrotu energią, a część wykorzystywana na potrzeby własne – zarówno powiązane z produkcją energii, podtrzymywaniem tego procesu, jak i do utrzymywania pomieszczeń biurowo-socjalnych. W czasie pracy biogazowni spółka wykorzystuje energię wytworzoną przez samą siebie, natomiast kiedy biogazownia nie wytwarza energii – zakupuje ją od spółki obrotu energią. W tym stanie faktycznym wnioskodawca zapytał o możliwość skorzystania ze zwolnienia dla energii wyprodukowanej i zużytej we własnym zakresie.

Zwolnienie z rozporządzenia

Spółka wskazała na brzmienie przepisów rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zgodnie z § 5 ust. 1 tego rozporządzenia zwolnieniu podlega energia wyprodukowana z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW w przypadku zużycia własnego. Jednak według ust. 2 tego aktu prawnego zwolnienie to w przypadku wykorzystania innego surowca niż odnawialne źródło energii przysługuje tylko jeśli od tego surowca została zapłacona akcyza na wcześniejszym etapie obrotu. Spółka wskazała więc, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii biogaz rolniczy jest odnawialnym źródłem energii. Ponadto spółka podniosła argument o braku opodatkowania energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne na podstawie ustawy o podatku akcyzowym.

Trzy warunki

Organ interpretacyjny uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Analizując przepisy wspomnianych rozporządzenia oraz ustawy wskazał trzy warunki zastosowania zwolnienia w sprawie przedstawionej przez wnioskodawcę: po pierwsze, moc generatora nie może przekraczać 1 MW; po drugie, energia elektryczna musi zostać zużyta na potrzeby własne; po trzecie, źródło energii musi być odnawialnym źródłem energii.

Organ wskazał, że zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) za odnawialne źródło energii uznać należy między innymi energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz biopłynów. W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o OZE biogaz rolniczy to gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Organ zgodził się, że wszystkie trzy warunki zastosowania zwolnienia zostały spełnione przez spółkę. Uznał jednak argument o braku opodatkowania zużycia na potrzeby własne za nieprawidłowy – przedmiotem opodatkowania akcyzą jest zużycie energii elektrycznej bez rozróżnienia, jaki podmiot korzysta z tej energii.

Jan Jakub Matak konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Komentowana interpretacja wydana przez organ podatkowy nie jest niczym zaskakującym. Podobne interpretacje wydawane były wielokrotnie dla różnych spółek trudniących się pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w generatorach o małej mocy. Tytułem przykładu można wskazać interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2018 r. (0111-KDIB3-3.4013.68.2018.1.JS) czy interpretację z 10 kwietnia 2017 r. (0111-KDIB3-3.4013.5.2017.1.MK). Można w związku z powyższym mówić o ukształtowanej linii interpretacyjnej organu, dzięki czemu coraz więcej podmiotów działających w obszarze odnawialnych źródeł energii może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego dla energii elektrycznej. Głównym celem złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przez wnioskodawcę było potwierdzenie, że biogaz rolniczy może zostać uznany za odnawialne źródło energii. Organ szczegółowo przytoczył treść przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii wskazujących, jak należy rozumieć pojęcie biogazu. Dlatego też tak długo jak surowiec wykorzystywany przez wnioskodawcę będzie spełniał definicję biogazu wyrażoną w ustawie, tak długo spółka będzie miała prawo do skorzystania ze zwolnienia. Uregulowania zawarte w krajowych ustawach wpisują się w unijny, a nawet globalny nurt, dążący do promocji odnawialnych źródeł energii. Dlatego pozytywna interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zasługuje na aprobatę.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA