fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akcyza

Eksport olejów smarowych poza Unię Europejską bez akcyzy

Adobe Stock
Spółka, która wywozi poza UE olej smarowy ze swojego składu podatkowego i która w odpowiednim terminie otrzymała dokument handlowy potwierdzający wyprowadzenie towaru poza Unię, nie ma obowiązku zapłaty podatku akcyzowego.

Polscy podatnicy podatku akcyzowego, szukając dodatkowych rynków zbytu dla produkowanych przez siebie wyrobów akcyzowych, niejednokrotnie sprzedają je do krajów znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej, czyli eksportują te wyroby akcyzowe. W przypadku gdy przedsiębiorcy eksportują oleje smarowe o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, pojawiają się wątpliwości co do tego jakie ciążą na nich obowiązki w podatku akcyzowym.

W znajdującym się w ustawie o podatku akcyzowym katalogu czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym nie został wymieniony eksport. W związku z tym przedsiębiorca eksportujący wyroby akcyzowe (np. oleje smarowe) co do zasady nie jest obowiązany do odprowadzenia podatku akcyzowego z tytułu tej czynności.

Zawieszenie poboru

W ramach unijnego systemu podatku akcyzowego przeprowadzono harmonizację wyrobów akcyzowych. Wyroby akcyzowe, które podlegają podobnym zasadom opodatkowania podatkiem akcyzowym w całej Unii Europejskiej, wymienione zostały w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. W przypadku przemieszczania tych wyrobów należy wykonać wiele czynności formalnych, w szczególności ww. wyroby akcyzowe powinny być przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem systemu EMCS.

System EMCS to krajowy system teleinformatyczny służący m.in. do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, czy unieważnienia e-AD. Niemniej, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Oleje smarowe o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, jednak w Polsce ma wobec nich zastosowanie stawka akcyzy inna niż stawka zerowa (stawka akcyzy wynosi 1180,00 zł/1000 litrów). Wymogi formalne dotyczące przemieszczania olejów smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (takie jak dołączenie do nich e-AD oraz złożenie zabezpieczenia akcyzowego) będą więc mieć zastosowanie jedynie w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju.

Gdzie są wątpliwości

Wątpliwości dotyczące stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą się zatem pojawić w sytuacji, gdy przedsiębiorca polski ma zamiar eksportować oleje smarowe.

Przykład

Spółka Alfa ma zamiar wyeksportować do Turcji (przez terytorium m.in. Bułgarii) olej smarowy o kodzie CN 2710 19 99 ze swojego składu podatkowego. Spółka ma wątpliwości na jakich zasadach na gruncie podatku akcyzowego powinna przeprowadzić opisaną transakcję oraz czy będzie musiała zastosować system EMCS.

Procedura zawieszenia poboru akcyzy (w trakcie której nie powstaje obowiązek podatkowy) ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane w celu eksportu ze składu podatkowego na terytorium kraju przez terytorium państw członkowskich do organu celnego, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej.

W przypadku przemieszczania olejów smarowych w celu eksportu wystarczającym warunkiem zastosowania do nich procedury zawieszenia poboru akcyzy jest dołączenie do nich dokumentów handlowych (np. faktury). W związku z tym dokonywany przez spółkę Alfa eksport powinien odbywać się bez stosowania systemu EMCS.

Zobowiązanie nie powstaje

Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (czyli olejów smarowych) następuje z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, który wyeksportował te wyroby, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej. W takiej sytuacji zobowiązanie podatkowe nie powstaje, a powstały w wyniku przeprowadzenia określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku wygasa z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem.

Przykład

Spółka Alfa otrzymała potwierdzony dokument handlowy w odpowiednim terminie określonym w ustawie o podatku akcyzowym, czyli w terminie czterech miesięcy od dnia wysyłki wyrobów ze składu podatkowego. W zakresie ilości oleju smarowego objętej potwierdzeniem na dokumencie handlowym (lub na dokumencie potwierdzającym wyprowadzenie oleju poza terytorium Unii Europejskiej) spółka Alfa dokonująca eksportu nie będzie obowiązana do zapłaty podatku akcyzowego. ?

Autorka jest konsultantem podatkowym w ECDDP Sp. z o.o.

www.ecdpgroup.pl

podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 26, art. 8, art. 40 ust. 2 pkt 3 i ust. 6, art. 41 ust. 1 i 4, art. 42 ust. 1 pkt 7 oraz art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1114 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA