fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akcyza

Bez akcyzy od gazu zużytego przy obróbce metali

123RF
Cynkowanie ogniowe jest obróbką metali, przez co należy je zakwalifikować do procesów metalurgicznych. Oznacza to, że gaz wykorzystywany w tym procesie będzie podlegał zwolnieniu z podatku akcyzowego.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 22 kwietnia 2015 r. (I SA/Bd 163/15).

Spółka prowadzi działalność polegającą m.in. na cynkowaniu ogniowym elementów metalowych, do którego zużywa gaz ziemny wysoko metanowy. Zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy nabywany przez nią gaz podlega zwolnieniu z akcyzy. Jej zdaniem wyrób gazowy wykorzystywany w suszarkach gazowych linii cynkowania podlega zwolnieniu w myśl art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, gdyż zużywany jest w procesie metalurgicznym. Skoro nie ma definicji legalnej pojęcia „proces metalurgiczny", to należy przyjąć, że jest to każdy proces, w wyniku którego powstaje wyrób metalowy lub następuje jego obróbka.

Organ nie zgodził się z tym stanowiskiem. Wskazał, że procesów cynkowania ogniowego nie można zaliczyć do procesów metalurgicznych, natomiast zwolnienia należy interpretować ściśle, a nie rozszerzająco. W jego ocenie tylko procesy produkcji wyrobów metalowych, a nie obróbka metali już wytworzonych, podlegają zwolnieniu. Do takiego wniosku można dojść, gdy zastosuje się wykładnię językową, która (w literaturze specjalistycznej) definiuje metalurgię jako kilka powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali.

Sąd nie uznał tej argumentacji. Zwrócił uwagę, że zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego metalurgia rozumiana jest jako nauka o metodach wytwarzania metali z rud i kruszców, o sposobach ich oczyszczania i dalszej obróbki. W związku z tym brak jest przesłanek do stwierdzenia, że ocynkowanie nie jest takim procesem, ponieważ jest to zdecydowanie dalsza obróbka metalu.

—Tomasz Wieczorek, współpracownik zespołu zarządzania Wiedzą podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Wojciech Saciuk, konsultant w szczecińskim biurze Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym zwalnia się od opodatkowania czynności, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych m.in. w procesach metalurgicznych.

Komentowane rozstrzygnięcie WSA w Bydgoszczy dotyczy budzącej wątpliwości kwestii ustalania zakresu stosowania tego zwolnienia. Problemy z identyfikacją procesów mogących korzystać ze wskazanej preferencji podatkowej wynikają przede wszystkim z trudności, jakie sprawia prawidłowa interpretacja pojęcia „procesy metalurgiczne" użytego we wskazanym powyżej przepisie. Jest ona o tyle utrudniona, że zarówno w prawie unijnym, jak i polskim ustawodawstwie brakuje jego definicji.

Tym samym w celu ustalenia zakresu czynności, które możemy uznać za wchodzące w skład procesów metalurgicznych, należałoby dokonać wykładni językowej tego pojęcia. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego PWN metalurgia (od której wywodzi się „proces metalurgiczny") to:

- nauka o metodach wytwarzania metali z rud, o sposobach ich oczyszczania i dalszej obróbki, oraz

- dział przemysłu zajmujący się produkcją metali.

Należałoby się zatem zgodzić ze stanowiskiem zaprezentowanym przez WSA w Bydgoszczy, zgodnie z którym proces metalurgiczny – poza samym wytwarzaniem metali – obejmuje także swoim zakresem dalszą ich obróbkę, w tym także np. proces cynkowania ogniowego opisany w przedmiotowej sprawie. Zasadne wydaje się zatem rozumienie omawianego pojęcia jako całości procesów zachodzących w przemyśle metalurgicznym ukierunkowanych na wytworzenie produktów tego przemysłu.

Obecnie jednak organy podatkowe i część sądów administracyjnych zasadniczo w sposób zawężający interpretuje omawiany proces, ograniczając go jedynie do czynności przetwarzania, oczyszczania i obróbki rud metali, w wyniku którego wytwarzany jest metal. W związku z tym wiele operacji przeprowadzanych przez podatników, m.in. mających na celu ochronę metalu przed korozją, nie jest uznawanych za element procesu metalurgicznego.

Komentowany wyrok, zasługujący na aprobatę, może wskazywać na początek kształtowania pozytywnej dla podatników linii orzeczniczej, zgodnie z którą „procesy metalurgiczne" powinny być rozumiane w sposób szeroki. Tym samym większa grupa przedsiębiorców wykorzystująca w prowadzonej działalności wyroby gazowe w celach opałowych w procesach polegających na dalszej obróbce metalu (np. cynkowanie ogniowe lub lakierowanie proszkowe) będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z określonego w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Komentowany wyrok może mieć znaczenie także dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują w podobnych procesach wyroby węglowe, gdyż ustawa o podatku akcyzowym przewiduje analogiczne zwolnienie dla wyrobów węglowych zużywanych w procach metalurgicznych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA