fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akcyza

Jak ustalić wartość licencji na zintegrowany system komputerowy

Fotolia.com
W przypadku wartości niematerialnej i prawnej kwotą należną zbywcy jest wartość określona w umowie. Nie wpływa na nią ani sposób, ani termin przekazywania płatności, np. w ratach lub dopiero po oddaniu licencji do używania.

- W celu poprawy funkcjonowania organizacyjnego spółka z o.o. ABC wdrożyła zintegrowany system informatyczny (programy komputerowe). System został kupiony w czerwcu 2016 r. od firmy informatycznej. Przedmiotem zakupu był zakup: licencji, prac wdrożeniowych i szkoleniowych oraz migracja danych z wcześniej używanego przez spółkę programu do nowo zakupionego. Prace wdrożeniowe dotyczyły: analizy wstępnej, instalacji wersji testowej oprogramowania na serwerze, konwersji danych i parametryzacji systemu, przygotowania prototypu i odbioru scenariuszy testowych systemu oraz szkolenia użytkowników. Dodatkowo, po ostatecznym uruchomieniu systemu, czyli po przejściu z wersji testowej na rzeczywistą, odbyły się asysty, a więc pomoc konsultantów firmy informatycznej dla pracowników spółki w ich bieżącej pracy na oddanym do użytkowania programie komputerowym. Dodatkowo, spółka poniosła koszty zakupu dodatkowych licencji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji systemu informatycznego. Zakup ten był warunkiem koniecznym działania systemu informatycznego. W maju 2017 r. została wystawiona faktura na ww. licencje. 31 maja podpisano protokół odbioru prac systemu we wszystkich obszarach na środowisku testowym wraz z zaprezentowaniem użytkownikom funkcjonalności systemu. Strony ustaliły i wpisały do protokołu, że system jest gotowy do uruchomienia produkcyjnego i w związku z tym 31 maja br. nastąpiło przeniesienie systemu z „konta testowego" na „konto produkcyjne". Zawarta umowa przewiduje następujące warunki płatności: 65 proc. płatności po wykonaniu prototypu i odbiorze prac wdrożeniowych na środowisku testowym, natomiast 35 proc. wartości prac będzie płatne po uruchomieniu produkcyjnym i podpisaniu protokołu zakończenia wdrożenia. W związku z podpisaniem protokołu odbioru prac firma informatyczna wystawiła fakturę na 65 proc. wartości prac wdrożeniowo-szkoleniowych oraz fakturę końcową na zakup licencji. 31 maja br. system zgodnie z podpisanym protokołem, jako kompletny został przekazany do używania i wprowadzony do ksiąg rachunkowych i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do jego wartości początkowej spółka zaliczyła: fakturę dotyczącą nabycia licencji systemu informatycznego, koszty szkoleń pracowników i asyst, koszty wdrożenia programu komputerowego (w 100 proc., czyli całkowitą wartość wynikającą z zawartej umowy, a nie tylko w części wynikającej z wystawionej faktury opiewającej na 65 proc. wartości prac wdrożeniowych). Dodatkowo, wartość początkowa systemu komputerowego została powiększona o koszty dodatkowych licencji dla użytkowników, bez których system nie mógłby funkcjonować. Czy spółka prawidłowo ustaliła wartość początkową nabytej wartości niematerialnej i prawnej i prawnej (wnip) – licencji na zintegrowany system komputerowy? – pyta czytelnik.

W razie odpłatnego nabycia wartości niematerialnych i prawnych za ich wartość początkową uważa się cenę ich nabycia (zob. art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT) >patrz ramka.

Wartością początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, jest cena nabycia tych praw. Jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, to przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia (art. 16g ust. 14 ustawy o CIT).

Suma należna zbywcy

W przypadku wartości niematerialnej i prawnej (wnip) za kwotę należną zbywcy należy uznać wartość określoną w umowie, gdyż fakt przekazywania płatności zarówno w całości, jak i w ratach po oddaniu wnip do używania nie ma wpływu na kwotę należną zbywcy, a tym samym na wartość początkową wnip. Spółka prawidłowo zaliczyła zatem do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej, która jest podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych, koszty nabycia licencji na zintegrowany system komputerowy i koszty wdrożenia systemu komputerowego, stanowiące 100 proc. całkowitej wartości wynikającej z zawartej umowy (z czego 35 proc. wartości prac będzie płatne po uruchomieniu produkcyjnym i podpisaniu protokołu zakończenia wdrożenia na podstawie odrębnej faktury). W przypadku nabycia licencji, dla której część należności przypada na okres po oddaniu jej do używania, dla określenia wartości początkowej tej licencji należy przyjąć wartość określoną w umowie licencyjnej. Spółka postąpiła zatem prawidłowo, zaliczając do wartości niematerialnej i prawnej 100 proc. wartości tej licencji na zintegrowany system komputerowy.

Trzeba doliczyć szkolenie pracowników

Prawidłowo także spółka uwzględniła w wartości początkowej systemu informatycznego koszty szkoleń pracowników i asyst. Do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej zalicza się bowiem nie tylko kwotę należną sprzedającemu z tego tytułu, ale także inne wydatki związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania składnika majątku do używania.

Nie uwzględnia się dodatkowych licencji

Za nieprawidłowe należy natomiast uznać uwzględnienie w wartości początkowej licencji na zintegrowany system komputerowy kosztów zakupu dodatkowych licencji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego, na które w maju 2017 r. została wystawiona faktura. Dodatkowe licencje są odrębnymi wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 3 czerwca 2016 r., IBPB-1-2/4510-495/16/MW).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1888 ze zm.)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

W jaki sposób ustala się cenę nabycia

Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy:

- powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz

- pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku (art. 16g ust. 3 ustawy o CIT). Koszt wytworzenia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania wartości niematerialnej i prawnej (zob. art. 16g ust. 5 ustawy o CIT).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA