Akcyza

Nowe zasady rozliczania akcyzy od suszu tytoniowego od 2018 r.

Fotolia.com
Rozpoczynający się rok przyniesie sporo zmian w podatku akcyzowym. Niektóre już zostały uchwalone i weszły w życie, część z nich zapewne zacznie obowiązywać w najbliższych miesiącach.

Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (dalej: ustawa z 27 października 2017 r.) wprowadza dość istotne ułatwienia dla przedsiębiorców obracających suszem tytoniowym.

Ułatwienia w obrocie suszem tytoniowym

Nie można nie zauważyć, że sam ustawodawca przyznaje się, iż wprowadzane wcześniej zmiany uszczelniające zasady rozliczania akcyzy od suszu tytoniowego znacznie wydrenowały branżę. Chodzi przede wszystkim o ustawę 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz. 1479 ze zm.), która m.in. wprowadziła obowiązek składania zabezpieczeń akcyzowych przez pośredniczące podmioty tytoniowe. W projekcie ustawy z 27 października 2017 r. (druk sejmowy nr 1865) wskazano, że „Na początku obowiązywania instytucji pośredniczącego podmiotu tytoniowego zarejestrowanych było 51 takich podmiotów, obecnie jest ich 15. Liczba pośredniczących podmiotów tytoniowych, zważywszy na wielkość produkcji tytoniu wcześniej i obecnie, wydaje się być więc adekwatna do możliwości tych podmiotów w zakresie skupu tytoniu, w sposób bezpieczny dla producentów tego tytoniu, jak również dla budżetu państwa".

W wyniku wejścia w życie ustawy z 27 października 2017 r.:

- Opodatkowaniem została objęta sprzedaż suszu tytoniowego połączona z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem dokonywana samodzielnie przez rolnika, chyba że wykaże on, iż doszło do przemieszczenia transgranicznego (WDT lub eksportu towarów) niebędącego sprzedażą oraz czynnością podlegającą opodatkowaniu akcyzą zgodnie z art. 9b ustawy o podatku akcyzowym. Zapłacona akcyza, podobnie jak w przypadku innych dostarczonych wewnątrzwspólnotowo lub wyeksportowanych wyrobów akcyzowych, podlega zwrotowi na zasadach określonych w przepisach z zakresu podatku akcyzowego (art. 82 ustawy o podatku akcyzowym).

- Osoba trzecia może złożyć zabezpieczenie akcyzowe zamiast pośredniczącego podmiotu tytoniowego lub podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego.

- Wprowadzona zostanie nowa forma formy zabezpieczenia akcyzowego, tj. hipoteki na nieruchomości.

Przepisy te obowiązują od 15 grudnia 2017 r., z wyjątkiem zmian dotyczących hipoteki na nieruchomości jako nowej formy zabezpieczenia akcyzowego, które wejdą w życie od 1 czerwca 2018 r.

Olej napędowy w produkcji rolnej

Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. utrzymuje stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na poziomie 1,00 zł na 1 litr oleju.

Czego jeszcze należy się spodziewać

- W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406/katalog/12460600#1 2460600), który pierwotnie miał wejść w życie 1 stycznia 2018 r., proponuje się:

1) dostosowanie wskazanych kodów CN do aktualnej nomenklatury scalonej, a także

2) rezygnację z obowiązku przekazywania przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania, każdego miesiąca do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

- W projekcie rozporządzenia ministra rozwoju i finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305151/katalog/12471040#12471040), który pierwotnie również miał wejść w życie 1 stycznia 2018 r., proponuje się uproszczenie zwolnienia z akcyzy adresowanego do tzw. małych browarów. Zakłada się wprowadzenie jednolitego zwolnienia od akcyzy w wysokości 50 proc. kwoty akcyzy stawki bazowej dla wszystkich podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali do 200 tys. hl piwa.

- W uchwalonej 12 grudnia 2017 r. ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/ 1963_u.htm), której zasadnicza część przepisów ma skutecznie wejść w życie od 1 stycznia 2019 r., zakłada się opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta.

- W projekcie z 5 grudnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zakłada się m.in.:

1) wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich oraz zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający z właściwości wyrobów,

2) zastąpienie papierowego dokumentu dostawy stosowanego przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD),

3) wprowadzenie na terytorium kraju możliwości podziału przemieszczenia na dwa lub więcej przemieszczeń w przypadku wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w Systemie EMCS,

4) wprowadzenie jednolitej stawki akcyzy w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów energetycznych określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, tj. 14,72 zł/GJ w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia ww. wyrobów w formie gazowej, zaś w celu uproszczenia rozliczania ubytków ciekłych wyrobów energetycznych jednej stawki w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów, w miejsce obecnie stosowanych dwóch stawek,

5) doprecyzowanie przepisów dotyczących właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy w związku z dokonaniem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych,

6) wprowadzenie zerowej stawki akcyzy dla gazu ziemnego CNG i LNG przeznaczonego do napędu silników spalinowych,

7) wprowadzenie możliwości składania elektronicznych zamówień na podatkowe i legalizacyjne znaki akcyzy.

Autor jest adwokatem i doradcą podatkowym w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.

podstawa prawna: ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 43 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (DzU z 2017 r. poz. 2216)

podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (DzU z 2017 r. poz. 2215)

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL