fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Obrót z wynajmu świetlic zbyt mały w stosunku do nakładów na budowę

Fotorzepa, Jakub Ostałowski
Niezbędnym warunkiem powstania prawa do odliczenia VAT jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi rozstrzygnął w interpretacji z 8 listopada 2016 r. (1061-IPTPP2.4512.414.2016.1.KW) kwestię odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z budową świetlicy wiejskiej. Gmina zrealizowała inwestycję obejmującą budowę świetlic wiejskich. Planowanym celem projektu było podniesienie atrakcyjności świadczonych usług społeczno-kulturalnych, wywołanie inicjatyw kulturalnych wśród mieszkańców, zwiększenie ilości i poprawa jakości organizowanych imprez poprzez stworzenie odpowiednich warunków technicznych i użytkowych obiektów. Realizacja operacji pozwoliła wypełnić cele zawarte w lokalnej strategii rozwoju – odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Od 15 października 2014 r., tj. od dnia uprawomocnienia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, budynki świetlic są wynajmowane na podstawie umów najmu. Pierwszym najemcą była Ochotnicza Straż Pożarna, obecnym najemcą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wykorzystujące budynki w celach organizacji spotkań związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Obrót z tytułu odpłatnego wynajmowania wymienionych we wniosku obiektów nie jest znaczący dla budżetu gminy.

W skali wszystkich dochodów budżetowych stanowi niewielki procent. Zgodnie z zapisem w umowie najmu najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty 1.200 zł. brutto za roczny okres wynajmu. Obrót z tytułu odpłatnego wynajmowania jednej świetlicy pozostaje w stosunku setnych procenta do ich wartości, w przypadku drugiej świetlicy natomiast – w dziesiętnych procenta do ich wartości.

Gmina zapytała, czy przysługuje jej prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie ww. inwestycji. Sama stanęła na stanowisku, że prawo takie jej przysługuje w odniesieniu do całej kwoty podatku VAT naliczonego. Powołała art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. takich, których następstwem jest określenie podatku VAT należnego. Ponieważ Gmina rozpoczynając budowę świetlic przewidywała uzyskiwanie przychodów z prowadzonej działalności, spełnione zostaną przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, albowiem Gmina jest podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. Zdaniem gminy zatem, ma ona prawo odliczyć podatek VAT naliczony wykazany w fakturach z tytułu dostaw towarów i usług związanych z budową świetlic wiejskich w całości, z uwagi na fakt, iż świetlice od początku ich użytkowania są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Powyższe stanowisko dyrektor izby skarbowej uznał za nieprawidłowe. Powołując się na orzecznictwo TSUE wskazał, że niezbędnym warunkiem powstania prawa do odliczenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika. Zauważył, że z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że obrót z tytułu odpłatnego wynajmowania przedmiotowych świetlic jest nikły w stosunku do wartości nakładów poniesionych na wybudowanie tych świetlic. Jak bowiem gmina wskazała w złożonym przez siebie wniosku, obrót z tytułu wynajmu świetlic pozostaje w stosunku setnych lub dziesiętnych procenta do ich wartości, co pokazuje, że zakres wykorzystywania komercyjnego jest minimalny.

W ocenie organu podatkowego zatem, pomimo wyeksponowania przez gminę odpłatnego celu udostępniania świetlic wiejskich, związek ten jest na tyle nieznaczący, że nie może on skutkować wystąpieniem prawa do odliczenia. Wykorzystanie świetlic do celów komercyjnych jest marginalne w stosunku do wydatków poniesionych na realizację inwestycji, a poniesione wydatki nie przekładają się na uzyskiwany przez gminę obrót z tytułu najmu przedmiotowych świetlic. Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego. W ocenie organu związek z czynnościami opodatkowanymi w stopniu, który wynika z opisu sprawy jest nikły. Zakres wykorzystania przedmiotowej inwestycji do działalności opodatkowanej gminy jest na tyle nieuchwytny, że nie może skutkować wystąpieniem prawa do odliczenia VAT. Gmina nie ma zatem prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją omawianej inwestycji.

Komentarz

Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, partner w MDDP

W mojej ocenie przedstawiona interpretacja jest nieprawidłowa. Z orzecznictwa sądów administracyjnych oraz wyroków TSUE wynika co prawda, że istnieją wątpliwości co do istnienia bądź braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych pośrednio z czynnościami opodatkowanymi, brak jest jednak takich dyskusji w przypadku wydatków dla których związek ten – tak jak w omawianej sytuacji – jest bezpośredni. W takim przypadku prawo do odliczenia podatnikowi przysługuje bez względu na to, czy obrót generowany w związku z czynnościami opodatkowanymi jest nikły czy znaczny. Inną kwestią jest zakres tego prawa, tj. czy przysługuje ono w odniesieniu do całej kwoty podatku VAT naliczonego wynikającej z otrzymanej faktury, czy też jedynie w części. Z opisu stanu faktycznego wynika, że gmina zakończyła budowę świetlic wiejskich w roku 2014 i od tamtej pory udostępnia je nieodpłatnie mieszkańcom realizując w ten sposób zadania własne, jak również do celów działalności gospodarczej obejmującej odpłatny najem na rzecz podmiotów trzecich. Zakres przysługującego gminie prawa do odliczenia podatku naliczonego regulował wówczas art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, zgodnie z treścią którego podatek naliczony oblicza się w takich przypadkach według procentowego udziału w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej i na tej podstawie należało go ustalić.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA