fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną powoduje nieważność tego aktu

Adobe Stock
Przez „skierowanie decyzji" należy rozumieć określenie decyzją praw i obowiązków oznaczonego podmiotu. Od skierowania decyzji należy odróżnić jej doręczenie.

- Decyzja została omyłkowo doręczona niewłaściwej osobie. Czy stanowi to podstawę do stwierdzenia jej nieważności?

Nie.

Zgodnie z art. 110 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) zasadą jest, że organ, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia. W orzecznictwie podnosi się, że już z chwilą podpisania decyzji mamy do czynienia z wydaniem decyzji w sensie procesowym w tym znaczeniu, że decyzja istnieje, a dzień wydania decyzji jest miarodajny dla oceny jej podstawy prawnej i podstawy faktycznej. Decyzja wywiera jednak skutki prawne z chwilą doręczenia stronie (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 13 czerwca 2019 r., II SA/Sz 465/19, LEX nr 2688708). Doręczenie lub ogłoszenie decyzji stanowi wprowadzenie jej do obrotu prawnego. Co do zasady, skuteczne doręczenie decyzji przynajmniej jednej ze stron postępowania powoduje, że dany akt wywołuje skutki prawne (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA