fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wniesienie odwołania obligatoryjną przesłanką do rozstrzygnięcia sprawy w trybie administracyjnego postępowania odwoławczego

Adobe Stock
Decyzja wydana w trybie postępowania odwoławczego, pomimo niewniesienia odwołania, dotknięta jest wadą kwalifikowaną w postaci rażącego naruszenia prawa.

Administracyjne postępowanie odwoławcze jest oparte na zasadzie skargowości, więc może być uruchomione tylko w wyniku podjęcia przez uprawniony podmiot czynności procesowej, jaką jest wniesienie odwołania, i nie może być prowadzone z urzędu. Dopiero wniesienie odwołania powoduje, że organ drugiej instancji może prowadzić postępowanie odwoławcze oraz ma obowiązek ponownie rozstrzygnąć sprawę.

Granice orzekania

Organ odwoławczy może orzekać tylko w granicach sprawy objętej odwołaniem i nie może orzekać w sprawie, która nie jest objęta zaskarżeniem. Organ ten nie jest związany uzasadnieniem wniesionego środka zaskarżenia, może i wręcz powinien skontrolować postępowanie i decyzję pierwszoinstancyjną z punktu widzenia legalności, a także celowości i słuszności rozstrzygnięcia, niezależnie od tego, czy zarzuty w tym zakresie zostały podniesione przez odwołującego, czy nie, lecz jest związany zakresem zaskarżenia. Odwołanie powoduje wszczęcie postępowania odwoławczeg...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA