fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Gminny wykaz kąpielisk do końca maja

Fotolia.com
Do kompetencji rady gminy należy coroczne uchwalenie wykazu kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy. Projekt takiej uchwały, przygotowany przez wójta, musi zaopiniować m.in. wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

- W gminie trwają pracę związane z przygotowaniem wykazu kąpielisk. Czy taką uchwałę rady gminy należy uznać za akt prawa miejscowego?

Nie. Zgodnie z definicją zawartą w art. 9 ust. 1 pkt 5a ustawy – Prawo wodne (dalej p.w.) przez kąpielisko należy rozumieć wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych:

- wyznaczony uchwałą rady gminy i

- wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli.

Kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, ani sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.

Wymagania związane z uchwaleniem wykazu kąpielisk określono w art. 34a p.w. Przewidziano w nim, że organizator kąpieliska powinien przekazać wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk fragmentu wód, na których chce utworzyć kąpielisko. Ma na to czas do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte. Taki wniosek zawiera m.in. wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska oraz określenie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska.

Wójt przygotowuje projekt uchwały, obejmujący wykaz planowanych kąpielisk, po rozpatrzeniu otrzymanych wniosków i uwzględnieniu wydzielonych fragmentów wód, na których sam planuje utworzyć kąpieliska. Projekt ten jest podawany do publicznej wiadomości, z możliwością składania uwag i propozycji zmian. Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i propozycji, projekt uchwały, wraz z wnioskami organizatorów kąpielisk, zostaje przekazany przez wójta do zaopiniowania właściwym: dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku kąpielisk położonych na polskich obszarach morskich - również właściwemu terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego. Powinno to nastąpić najpóźniej do 15 kwietnia. Wskazane wyżej organy mają 14 dni na wydanie opinii. Brak opinii w tym terminie uznaje się za akceptację projektu.

Rada gminy uchwala wykaz kąpielisk corocznie do 31 maja. W takim wykazie należy określić m.in. sezon kąpielowy, obejmujący okres między 15 czerwca a 30 września (art. 9 ust. 1 pkt. 10b p.w.). Po podjęciu omawianej uchwały, wójt aktualizuje prowadzoną ewidencję kąpielisk (art. 34b ust. 5 p.w.) oraz przedstawia właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu informację o liczbie kąpielisk i podaje przyczynę zmian w tej liczbie w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego (art. 34f ust. 1 p.w.). W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 28 września 2011 r. (sygn. IV SA/Po 739/11, LEX nr 1132944) przyjęto, że omawiana uchwała rady gminy nie stanowi przepisów prawa miejscowego i ma w istocie tylko charakter aktu informującego społeczeństwo o funkcjonowaniu kąpieliska (por. także rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z 28 maja 2012 r., znak NK-III.4131.10.2012.KG, Dz.Urz. woj. pomor. z 2012 r. poz. 1952).

podstawa prawna: art. 9 ust. 1 pkt 5a i pkt 10b, art. 34a, art. 34b, art. 34f ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA