fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Chroniony nie zawsze zachowa swoje stanowisko

123rf.com
Przeniesienie uregulowane w art. 23 ustawy o pracownikach samorządowych jest szczególnym, odrębnym od wypowiedzenia warunków pracy lub płacy, sposobem zmiany treści stosunku pracy, wyczerpująco uregulowanym w tej ustawie. W rezultacie nie ma podstaw do uzupełniającego stosowania w tym zakresie kodeksu pracy.

Ze względu na wejście w życie nowego regulaminu organizacyjnego urzędu miasta kilku pracowników samorządowych ma zostać przeniesionych na inne stanowisko. Jeden z nich pełni jednak funkcje społecznego inspektora pracy. Czy jego przeniesienie jest możliwe?

Tak.

Zgodnie z art. 23 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: ups) w przypadku reorganizacji jednostki pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można przenieść na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom, jeżeli ze względu na likwidację zajmowanego przez niego stanowiska nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym stanowisku.

Przeniesiony w tym trybie pracownik zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono wyższe od wynagrodzenia przysługującego na nowym stanowisku przez okres sześciu miesięcy następujących po miesiącu, w którym został przeniesiony na nowe stanowisko.

W orzecznictwie przyjmuje się, że przez reorganizację urzędu, o której mowa w tym przepisie, należy rozumieć zmianę organizacji urzędu, dokonaną w takim samym trybie jak przy ustalaniu jego struktury (por. wyrok SN z 14 stycznia 2008 r. II PK 107/07, MPP 2009 nr 5, s. 277). Sama reorganizacja nie upoważnia jednak do zastosowania instytucji przeniesienia służbowego, jeśli nie towarzyszy jej likwidacja zajmowanego przez pracownika stanowiska. Przy czym, jak stwierdził SN w wyroku z 20 stycznia 2015 r. (I PK 149/14, Legalis nr 1186820), likwidacja nie może być pozorna, np. polegać na utworzeniu w miejsce danego stanowiska innego, o odmiennej nazwie, lecz w zakresie kompetencji nieróżniącego się istotnie od zlikwidowanego.

Jeśli te warunki są spełnione, przeniesienie pracownika na inne stanowisko jest dopuszczalne. Jest ono dokonywane bez zgody pracownika i stanowi polecenie służbowe. Fakt pełnienia przez pracownika funkcji społecznego inspektora pracy nie ma w tym przypadku znaczenia. Jak uznał bowiem SN w cytowanym wyżej wyroku z 20 stycznia 2015 r., przeniesienie pracownika na inne stanowisko na podstawie art. 23 ups nie podlega ograniczeniom wynikającym z pozakodeksowych przepisów o szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy.

Chodzi tu zarówno o art. 13 ust. 3 ustawy z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (zgodnie z którym zakład pracy nie może wypowiedzieć pracownikowi pełniącemu funkcję społecznego inspektora pracy warunków pracy i płacy na jego niekorzyść w okresie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że wypowiedzenie stało się konieczne z przyczyn, o których mowa w art. 43 k.p.), jak i przepis art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (który stanowi, że rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem). Przeniesienie służbowe w trybie art. 23 ups nie jest bowiem rozwiązaniem stosunku pracy ani wypowiedzeniem warunków pracy i płacy, o jakich mowa w przytaczanych przepisach. Następuje w sytuacji reorganizacji pracodawcy powodującej likwidację stanowiska pracy pracownika, a więc w okolicznościach nie tylko uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę, ale także modyfikujących szczególną ochronę trwałości stosunku pracy poszczególnych kategorii pracowników w razie uruchomienia procedury zwolnień grupowych i indywidualnych (por. art. 5 i art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 192 ze zm.).

Zresztą, jak uznał SN w wyroku z 16 kwietnia 2015 r. (I PK 217/14, Legalis nr 1260027), na takich samych zasadach możliwe jest przeniesienie na inne stanowisko pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym podlegającemu szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy ze względu na członkostwo w zarządzie zakładowej organizacji związkowej (art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych).

podstawa prawna: art. 23 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA