fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Pozwolenie na budowę: Inspektor nie może nakazać robót nieobjętych zgodą

123RF
Treść decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie może być sprzeczna z decyzją o pozwoleniu na budowę. Obowiązkiem inwestora jest prowadzić roboty w sposób zgodny z ustaleniami i warunkami w niej określonymi.

Jeżeli inwestor ma zamiar w sposób istotny odstąpić od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, to jest to dopuszczalne jedynie po uprzednim uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Istotą postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest ustalenie, czy wybudowany obiekt może być użytkowany w sposób, który został określony w decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres robót budowlanych określonych w pozwoleniu na budowę powinien być, zatem zgodny z zakresem robót wskazanych w pozwoleniu na użytkowanie. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 stycznia 2017 r. (II OSK 1638/15), w którym oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 lutego 2015 r. (VII SA/We 1639/14).

Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym. Inwestor uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego. W toku wykonywanych robót budowlanych projektant, pełniący jednocześnie funkcję inspektora nadzoru autorskiego, dokonał wpisu do dziennika budowy, w którym wskazał na konieczność docieplenia istniejącego dachu budynku hali produkcyjnej i jego ścian ze względu na możliwość wystąpienia zjawiska kondensacji pary wodnej. Następnie inwestor wystąpił do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (PINB) o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Podczas kontroli na terenie inwestycji organ ustalił, że obiekt budowlany został wykonany zgodnie z projektem budowlanym. W protokole z kontroli PINB wskazał na konieczność docieplenia ścian budynku i jego dachu, zgodnie z wytycznymi inspektora nadzoru autorskiego. W dalszej kolejności PINB wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie ww. obiektu budowlanego pod warunkiem wykonania w określonym terminie docieplenia ścian i dachu budynku hali produkcyjnej.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (WINB) wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ww. pozwolenia na użytkowanie. W rezultacie tego postępowania WINB wydał decyzję stwierdzającą nieważność pozwolenia na użytkowanie w części dotyczącej nałożenia na inwestora warunku wykonania w określonym terminie docieplenia ścian i dachu budynku hali produkcyjnej. W uzasadnieniu decyzji WINB podał, że zatwierdzony projekt budowlany nie przewidywał robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian w budynku produkcyjnym.

Od decyzji WINB odwołanie złożył inwestor do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB). GINB utrzymał jednak w mocy decyzję WINB.

Następnie inwestor złożył skargę na ww. decyzję GINB do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA jednak podzielił stanowisko GINB i WINB, i oddalił skargę. WSA podkreślił, że wpis do dziennika budowy dokonany przez projektanta nie mógł stanowić podstawy do nałożenia na inwestora warunku, który w istocie uzupełnia i rozszerza zakres robót budowlanych w stosunku do projektu budowlanego, zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę.

Inwestor wywiódł skargę kasacyjną od ww. wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak NSA oddalił tę skargę kasacyjną. W ocenie NSA to w decyzji o pozwoleniu na budowę określone zostały roboty budowlane, do wykonania, których uprawniony był inwestor. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie PINB powinien był sprawdzić, czy te roboty zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Nakładanie na inwestora w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obowiązku wykonania nieprzewidzianych robót budowlanych prowadziłoby do pomniejszenia znaczenia roli pozwolenia na budowę oraz pośredniego sanowania zmian w zakresie robót budowlanych ustalonym w pozwoleniu na budowę. ?

wyrok: Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 stycznia 2017 r. sygn. II OSK 1638/15.

Komentarz eksperta

Tomasz Duchniak, radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Komentowane orzeczenie dotyczy kwestii udzielenia pozwolenia na użytkowania pod warunkiem wykonania określonych robót budowlanych. Co do zasady, wydanie przez organ nadzoru budowlanego pozwolenia na użytkowanie powinno być bezwarunkowe. Inwestor powinien wykonać roboty budowlane określone w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Rolą organu nadzoru budowlanego jest ustalenie, przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie, czy inwestor roboty te wykonał. Wykonanie przez inwestora robót istotnie wykraczających poza zakres robót określonych w pozwoleniu na budowę wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a. ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Z drugiej strony przepisy ustawy - Prawo budowlane przyznają wprost organom nadzoru budowlanego kompetencje do nałożenia na inwestora w pozwoleniu na użytkowanie określonych warunków. Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane organ nadzoru budowlanego może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych. Jak należy przyjąć, organy nadzoru budowlanego powinny korzystać z tego uprawnienia z dużą dozą ostrożności, a zakres robót koniecznych do wykonania w określonym terminie, stanowiących warunek do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego nie powinien stanowić znaczącego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego. Inna wykładnia prowadzić mogłaby do kolizji pomiędzy normą określoną w art. 36a. ust. 1 ustawy – Prawo budowlane a normą wynikającą z art. 59 ust. 2 tej ustawy.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA