Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moja Emerytura

Świetnie zarabiajš, lecz wcišż sš mało popularne

http://serwisemerytalny.rp.pl/ranking-najlepsze-ike-w-dfe/
IKE w dobrowolnym funduszu emerytalnym. Nationale-Nederlanden najlepszy podobnie jak rok temu.

Pięć lat temu powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), czyli firmy, które zarzšdzajš otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE), uzyskały możliwoœć prowadzenia dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE). Można w nich oszczędzać na emeryturę zarówno w formie IKE, jak i IKZE. Ten stosunkowo młody produkt inwestycyjny prezentuje się, przynajmniej na razie, bardzo dobrze. Ale różnice między poszczególnymi dobrowolnymi funduszami sš spore.

Ponadprzeciętne stopy zwrotu

PTE utworzyły fundusze o profilu zrównoważonym lub aktywnej alokacji. Oferuje je obecnie osiem towarzystw, przy czym IKE dostępne jest tylko w czterech. Z naszego zestawienia wykluczyliœmy też DFE Generali, który nie prowadzi sprzedaży swoich jednostek.

Rzeczpospolita

Oceniajšc DFE, posłużyliœmy się takimi samymi kryteriami, jakie zastosowaliœmy przy IKE w formie funduszu inwestycyjnego i IKE w formie polisy na życie z UFK. Wzięliœmy pod uwagę wyniki inwestycyjne w okresie roku, dwóch, trzech, czterech i pięciu lat (tyle istniejš DFE).

Najwięcej punktów w rankingu DFE zdobył fundusz Nationale-Nederlanden. Na drugim miejscu znalazł się MetLife, a na trzecim PKO. Kolejnoœć jest więc taka sama jak rok temu i dwa lata temu. Wyniki DFE zaczynajš więc być powtarzalne.

Zwycięzca zgromadził ponad 83 pkt na 100 możliwych. Bioršc pod uwagę fakt, że rok temu Nationale-Nederlanden DFE miał 95 pkt, oznacza to wyraŸne obniżenie lotów. Drugi w kolejnoœci MetLife dostał aż o połowę mniej punktów. Jak widać, mimo gorszego roku dominacja Nationale-Nederlanden jest bardzo znaczšca.

Wyniki inwestycyjne dobrowolnych funduszy emerytalnych sš niezłe. Tylko w cišgu ostatniego roku (od paŸdziernika 2016 r. do końca wrzeœnia 2017 r.) œrednia stopa zwrotu DFE, które oferujš IKE, wyniosła niemal 9 proc. Najlepszy Allianz zarobił w tym czasie dla klientów 11 proc., drugi w kolejnoœci Nationale-Nederlanden – 10 proc., a trzeci MetLife – 7 proc.

Wyniki sš dobre także w najdłuższym pięcioletnim okresie. Nationale-Nederlanden osišgnšł stopę zwrotu w wysokoœci 135 proc., MetLife – 106 proc., a trzeci PKO – 42 proc.

Zarzšdzajšcym DFE na pewno pomaga to, że sš to dosyć małe fundusze; największe majš po około 40 mln zł aktywów. W takiej sytuacji łatwiej jest aktywnie lokować pozyskane od klientów œrodki. Przekłada się to na większš efektywnoœć.

Transparentne produkty

Oprócz wyników inwestycyjnych w rankingu braliœmy pod uwagę wysokoœć opłat, zarówno za zarzšdzanie, jak i od składki. PTE majš doœć klarownš strukturę kosztów ponoszonych przez klienta. Generalnie DFE okazujš się stosunkowo tanie z punktu widzenia inwestora. Opłata za zarzšdzanie w większoœci z nich wynosi 2 – 2,5 proc. Częœć PTE pobiera także dodatkowš opłatę po przekroczeniu okreœlonego poziomu zysków.

Rzeczpospolita

Najlepiej pod względem wysokoœci opłat za zarzšdzanie wypada DFE Nationale- -Nederlanden. Na kolejnej pozycji znajdujš się ex aequo: PKO DFE, Allianz DFE i MetLife DFE.

Opłata od składki jest bardzo zróżnicowana. Częœć PTE pobiera jš jednorazowo podczas zakładania IKE w DFE. Inne inkasujš prowizję przy wpłacaniu przez klienta pieniędzy. Ich wysokoœć różni się w zależnoœci od wielkoœci aktywów bšdŸ długoœci okresu prowadzenia konta.

W tej kategorii także najkorzystniejsza dla klienta jest oferta Nationale-Nederlanden. Firma ta pobiera jednorazowo 80 zł. Dalej sš: PKO (jednorazowo 300 zł) i MetLife (500 zł jednorazowo).

Różnorodnoœci oferty DFE nie ocenialiœmy (tak jak w przypadku TFI i ubezpieczycieli), ponieważ sš to pojedyncze fundusze. Klient nie ma możliwoœci wyboru między różnymi strategiami. Musi zaakceptować politykę inwestycyjnš danego DFE.

Nieznane produkty

DFE jest ciekawš alternatywš dla osób chcšcych dodatkowo oszczędzać na emeryturę, ale nie cieszy się popularnoœciš. Na gromadzenie œrodków na IKE w tej formie zdecydowało się tylko 4 tys. klientów; w sumie na ich rachunkach znajduje się prawie 50 mln zł. Lepiej jest w przypadku IKZE w DFE, ale o tym napiszemy szerzej za tydzień.

Decydujšc się na dobrowolny fundusz emerytalny należy jednak pamiętać o planach likwidacji OFE, a co za tym idzie także powszechnych towarzystw emerytalnych. Na razie nie wiadomo, co stanie się w przyszłoœci z DFE.

Najważniejsze informacje w pigułce Co trzeba wiedzieć o IKE

1 Każdy kto ukończył 16 lat, może założyć indywidualne konto emerytalne (IKE).

2 Jednej osobie przysługuje prawo posiadania tylko jednego takiego konta.

3 Jeœli mamy już IKE, zgromadzone na rachunku œrodki możemy przenosić między różnymi instytucjami (po 12 miesišcach od podpisania umowy zazwyczaj bezpłatnie).

4 Co roku możemy wpłacić na IKE kwotę odpowiadajšcš maksymalnie limitowi wynoszšcemu trzykrotnoœć prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. W 2017 r. jest to 12 789 zł.

5 Zazwyczaj nie ma obowišzku dokonywania regularnych wpłat.

6 Zyski z inwestycji w ramach IKE sš zwolnione z 19-proc. podatku od dochodów kapitałowych, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim ulga przysługuje po ukończeniu 60 lat. Ponadto pienišdze trzeba wpłacać przez co najmniej pięć lat kalendarzowych.

7 Niespełnienie tych warunków sprawi, że gdy będziemy podejmować pienišdze (możemy to zrobić w dowolnym czasie), zapłacimy podatek od zysków kapitałowych.

8 Po dokonaniu wypłaty jednorazowej albo częœciowej klient (który skorzystał ze zwolnienia podatkowego) nie może ponownie założyć IKE; zwolnienie przysługuje tylko raz.

9 Œrodki na IKE sš dziedziczone. Spadkobiercy nie płacš ani podatku Belki, ani spadkowego.

Rzšd szykuje zmiany w systemie

W ubiegłym roku Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało reformę drugiego filara emerytalnego (OFE). Według planów w niedalekiej przyszłoœci ma nastšpić transfer pieniędzy zgromadzonych w funduszach emerytalnych. Zostanš one podzielone na dwie częœci w proporcji 75 do 25 proc. Trzy czwarte aktywów funduszy emerytalnych ma trafić na specjalne konta emerytalne obecnych członków OFE, a 25 proc. ma zasilić Fundusz Rezerwy Demograficznej. Fundusze emerytalne, zgodnie z rekomendacjami, miałyby stać się funduszami inwestycyjnymi polskich akcji. Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), zarzšdzajšce teraz OFE, majš być przekształcone w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).

W tym kontekœcie niepewna jest przyszłoœć dobrowolnych funduszy emerytalnych (DFE), którymi PTE teraz zarzšdzajš (oprócz OFE). Na razie resort rozwoju nie podał szczegó- łów w tej sprawie. Prawdopodobnie DFE będš dalej istnieć, ale pod parasolem nowych TFI (starych PTE). Czy DFE będš nadal tak atrakcyjne pod względem kosztów jak dotychczas? Tego na razie nie wiemy. Nie wiadomo też, czy zostanie utrzymana struktura portfeli i polityka inwestycyjna.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL