Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Ojciec z Białogardu: Za troskę o córkę odebrano nam, prawa do dziecka

materiały prasowe
- Kierowała nami wyłšcznie troska o dobro i bezpieczeństwo naszego dziecka, a za naszš dociekliwoœć i troskę zostaliœmy ukarani odebraniem praw do dziecka - mówi ojciec wczeœniaka z Białogardu.

Mężczyzna wraz z żonš i nowo narodzonš córeczkš uciekł ze szpitala po ograniczeniu praw rodzicielskich. Rodzice nie chcieli zgodzić się na zabiegi u noworodka, dlatego dyrekcja lecznicy wystšpiła w tej sprawie do sšdu. Teraz małżeństwa oraz ich córki szuka policja w całym kraju.

 

W internecie pojawiło się nagranie mężczyzny, który ma być ojcem noworodka (na nagraniu nie widać jego twarzy), który przedstawia swojš wersję wydarzeń.

Nie proponowano inkubatora

- Jeszcze trzy dni temu byliœmy szczęœliwš rodzinš, oczekujšcš na narodziny naszego dziecka, a dzisiaj jesteœmy uciekinierami. Jesteœmy œcigani przez policję, organizujš na nas obławę, a my czujemy się zaszczuci – opowiada mężczyzna.

Mężczyzna zapewnia, że - wbrew temu co przedstawia dyrekcja szpitala - córka urodziła się o czasie, a cišża była donoszona.

- Dziecko nie potrzebowało inkubatora. Nikt nawet tego nie proponował. Poród odbył się bez komplikacji. Nie było żadnego zagrożenia, żadnego zagrożenia zdrowia i życia naszego dziecka – zapewnia mężczyzna na internetowym nagraniu.

Dodaje, że dwie i pół godziny po porodzie lekarz poinformował, że zgłasza rodziców dziewczynki do sšdu rodzinnego. - Mnie poinformował, że ja jako tata dziecka, zagrażam jego zdrowiu i życiu - mówi mężczyzna.

I tłumaczy, że powodem była odmowa zaszczepienia córki w pierwszej dobie życia oraz odmowa podania zastrzyku z witaminš K.

- Oburzenie wzbudziła, także nasza proœba o niemycie dziecka i pozostawienie mazi płodowej, co w œwiecie jest standardem, a tutaj traktowane jest jako zaniedbanie higieniczne grożšce zakażeniem – relacjonuje ojciec noworodka.

Dodaje, że odmowa profilaktyki przeciw rzeżšce czyli zabieg Credego również nie znalazła zrozumienia.

Mężczyzna opowiada również, że w szpitalu odmówiono wykonania dziecku badań w kierunku wrodzonych niedoborów odpornoœci, które sš bezwzględnym przeciw wskazaniem do szczepienia przeciw gruŸlicy.

- Uzyskanie ulotki od preparatu witaminy K, okazało się niemożliwe, bo taka ulotka w języku polskim nie istnieje. Nie udostępniono nam żadnych innych ulotek - dodaje ojciec.

Kurator bez wiedzy medycznej

Mężczyzna zwraca też uwagę, że w opinii lekarza pisemna zgoda na hospitalizację obejmuje też zgodę na wszystkie zabiegi i czynnoœci wykonywane w szpitalu i a lekarze uważajš, że pacjentowi niczego nie trzeba wyjaœniać, ani o nic pytać. - Procedury szpitalne znoszš prawa pacjenta – twierdzi ojciec.

Relacjonuje też, że doraŸnie zwołany w budynku szpitala sšd rodzinny, po upływie pierwszej doby po narodzinach córeczki odebrał mu i jego żonie prawa rodzicielskie w kwestiach zwišzanych z zastosowaniem œwiadczeń zdrowotnych u dziecka.

- Ustanowiono kuratora, który nie ma zupełnie wykształcenia medycznego i tej osobie przekazano podejmowanie decyzji w sprawach zdrowia naszej córki – oburza się mężczyzna.

Podkreœla, że żonš i nim kierowała wyłšcznie troska o dobro i bezpieczeństwo dziecka, a za swojš dociekliwoœć i troskę zostali ukarani odebraniem praw do dziecka, zmuszeni do ucieczki i ukrywania się.

- Zrobiono z nas wyrzutków. Jesteœmy szkalowani przez fałszywe informacje medialne. Mamy nadzieję, że ta informacja o tym ogromie bezprawia, z którym spotkaliœmy się przebije się do œwiadomoœci zwykłych ludzi oraz do najwyższych władz w państwie. Pomóżcie nam odzyskać dobre imię, spokój rodziny i zaufanie do państwa – apeluje ojciec dziecka.

MaŸ płodowa ochronš skóry dziecka

Głos w sprawie rodziców z Białogardu zabrała też Fundacja Rzecznik Praw Dziecka Karoliny i Tomasza Elbanowskich.

W specjalnym oœwiadczeniu Fundacja napisała, że wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu, w jaki potraktowano rodziców noworodka.

"Z wypowiedzi rzecznika szpitala absolutnie nie wynika, aby konieczna była interwencja sšdu i policji ani ograniczanie praw rodzicielskich. W œwietle przedstawionych publicznie faktów działania instytucji wydajš się brutalnš, nieuzasadnionš ingerencjš w prawa rodziców i dziecka gwarantowanych art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej" – napisała Karolina Elbanowska

Elbanowska podkreœla, że cišża w 37 tygodniu okreœlana jest jako donoszona, a nazywanie takiego dziecka „wczeœniakiem" z pewnoœciš podgrzewa nastroje przeciwko rodzinie.

"Tymczasem trzeba pamiętać że tzw. „termin porodu" wyznaczany jest przez lekarza co do zasady jedynie orientacyjnie" – tłumaczy Fundacja.

Elbanowska zauważa, iż zarzut, że rodzice nie pozwolili na zabiegi higieniczne, takie jak wytarcie z mazi płodowej i kšpiel jest najbardziej bulwersujšcy w całej sprawie.

"Matka która odmówiła kšpieli dziecka przedstawiana jest w niektórych mediach jako 'szalona'. Warto uœwiadomić opinii publicznej że podczas gdy szpital w Białogardzie wzywa w tej sprawie sšd, szpitale w Warszawie już dawno odeszły od standardowych kšpieli noworodków" – podkreœla przedstawicielka Fundacji.

Elbanowska tłumaczy, że maŸ płodowa stanowi najlepszš naturalnš ochronę dla bardzo wrażliwej skóry noworodka, dlatego opóŸnienie pierwszej kšpieli jest jak najbardziej wskazane.

"Nowoczesne podejœcie do porodu i opieki nad noworodkiem oznacza dziœ w wielu kwestiach powrót do natury, np. zalecane jest by noworodek miał po porodzie niezakłócony kontakt skóra do skóry z matkš" – wyjaœnia Karolina Elbanowska.

Czy szpital zna trendy opieki nad noworodkiem ?

Jej zdaniem w tym kontekœcie wyœmiewanie przez media „szalonych ekorodziców" jest zupełnie nietrafione, a nagonka ze strony szpitala na rodziców każe zapytać o to czy personel w nim zatrudniony jest na bieżšco z nowoczesnymi standardami opieki nad noworodkiem.

W swoim oœwiadczeniu Fundacja tłumaczy czym jest zabieg Credego, na który nie zgodzili się rodzica z Białogardu.

"Nie jest to z pewnoœciš procedura ratujšca życie. Polega on na wkropieniu do oczu noworodka roztworu azotanu srebra, co może powodować chemiczne podrażnienie jego wrażliwych oczu" – pisze Karolina Elbanowska.

Przypomina też, że taki zabieg stosowano w XIX wieku, gdy nie było jeszcze antybiotyków a dzieciom w czasie porodu groziło zarażenie rzeżšczkš.

"Jego stosowanie uważane jest obecnie za dyskusyjne podczas gdy leczenie ropiejšcych oczu niemowlęcia mlekiem matki (siarš) jest zalecane przez wielu pediatrów, ponieważ w kobiecym pokarmie występujš przeciwciała działajšce jak naturalny antybiotyk" – dodaje przedstawicielka Fundacji.

Przyznaje, że wielu rodziców odmawia szczepienia swoich dzieci i nie sš im z tego powodu ograniczane prawa rodzicielskie.

"To że rodzice odmówili zaszczepienia noworodka, nie oznacza, że jego życie jest w bezpoœrednim niebezpieczeństwie. Prawdopodobieństwo zarażenia jednš z chorób takich jak np. żółtaczka jest niewielkie" - twierdzi Karolina Elbanowska.

Zwraca uwagę, że szpitale w Warszawie dopuszczajš by dziecko zostało zaszczepione nie po porodzie, ale dopiero w dniu wypisu do domu. Przypomina też, że witamina K.jest podawana noworodkom profilaktycznie.

Elbanowska odnosi się też do kolejnych zarzutów szpitala wobec rodziców noworodka. "Kobieta ma prawo odmówić karmienia dziecka mieszankš, ma prawo do karmienia naturalnego. Dziecko w pierwszych dobach życia najczęœciej nie potrzebuje sztucznego dokarmiania, wystarczy mu nawet niewielka iloœć mleka mamy" – dodaje przedstawicielka Fundacji.

Mleko matki zamiast mieszanek

Jej zdaniem w œwietle podanych do publicznej wiadomoœci faktów oburzenie budzi postawa personelu szpitala, który z tak błahych pobudek zaszczuwa młodš rodzinę.

"Urzšdzanie policyjnej obławy i medialnej nagonki na kobietę w połogu stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa noworodka. W tym kontekœcie to nie rodzice a występujšce przeciw nim instytucje powinny odpowiadać za sprowadzenie bezpoœredniego zagrożenia zdrowia i życia noworodka" – uważa Karolina Elbanowska.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL