Marek Rotkiewicz

Kadry

Prywatne wolne to nie opieka nad dzieckiem

Jeżeli pracownik wnosił o możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia osobistych spraw, proponując termin jego odpracowania, nie może później żądać przekwalifikowania tego...

Kadry

Okresy pracy i nauki a staż urlopowy

Jeśli pracownik uczęszczał do szkoły w czasie zatrudnienia, do stażu urlopowego wlicza mu się albo okres nauki, albo okres pracy. Nie wolno ich dublować.

Kadry

Dodatkowy dzień pracy jak nadgodziny

NALEŻNOŚCI | Za pracę wykonywaną w dniu wolnym harmonogramowo nie oddaje mu się dnia wolnego, ale rozlicza ją jak pracę w godzinach nadliczbowych. Mogą przy tym powstać...

Kadry

Zmiana grafiku na wniosek pracowników

POSTĘPOWANIE | Co do zasady pracodawca może się przychylić do wniosków zatrudnionych o modyfikację ich rozkładów czasu pracy. Nie powinien tego robić, gdy spowoduje to...

Kadry

Urlop tylko na cały dzień pracy

Szef nie może udzielić podwładnemu, który w danym dniu pracował, urlopu na resztę tego dnia. Zasada ta dotyczy zarówno urlopu „zwykłego", jak i na żądanie. Można od niej...

Płace

Pensja na koncie bez opóźnień

Nie wystarczy, że pracodawca zleci dokonanie przelewów wynagrodzeń w ostatnim dniu terminu wypłaty. Zatrudnieni mają już wtedy prawo dysponować należnymi im pieniędzmi.

Kadry

Pierwszy urlop ustala się odmiennie

W pierwszym roku zatrudnienia pracownik uzyskuje urlop w wymiarze 1/12 urlopu rocznego po upływie kolejnych miesięcy pracy. W razie przepracowania okresu krótszego niż pełny...

Kadry

Jak obciąć pracownikowi urlop

Aby obciąć pracownikowi dni wypoczynku za okres nieusprawiedliwionej nieobecności, musi on wrócić po niej do pracy choćby na jeden dzień. Inaczej należy mu się pełny wymiar...

Kadry

Urlop chroni przed zwolnieniem

Wypowiedzenie wręczone pracownikowi przed godziną, w której rozpoczyna się jego urlop wypoczynkowy, jest prawidłowo dokonane, choćby zostało doręczone poza godzinami jego pracy.

Kadry

Stałe przekraczanie norm jest zakazane

Rozpisanie pracy ponad osiem godzin dziennie to planowanie pracy nadliczbowej. Jest to niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie przeciwko przepisom o czasie pracy. Nie ma...

Kadry

Dodatkowe dane tylko na wniosek pracownika

Informacje o kwalifikacjach czy składnikach wynagrodzenia podwładnego wykazuje się w świadectwie pracy na jego żądanie, nawet gdy wniosek trafi do pracodawcy już po wydaniu tego...

Kadry

Różny termin na wydanie świadectw pracy

Do końca czerwca br. trwa okres przejściowy, w którym trzeba wystawić zaległe dokumenty poświadczające zatrudnienie. Wobec umów trwających na przełomie 2016/2017 należy już...

Kadry

Czas pracy w delegacji

Godzin przemieszczania się w podróży służbowej nie wlicza się do czasu pracy pracownika, jeśli przypadają poza jego rozkładem. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w tym czasie...

Kadry

Jedno świadectwo, kilka załączników

Wzór świadectwa pracy nie jest dokumentem urzędowym, który pracodawca ma obowiązek stosować. Może przygotować jego własną wersję, pilnując jednak, aby uwzględnić wszystkie...

Kadry

Jak zawrzeć umowę zlecenia ze studentem

Kontrakt zawierany z młodą osobą, która się uczy, nie różni się od klasycznego. Warto w nim jednak zobowiązać zleceniobiorcę, aby zgłaszał ewentualne zmiany dotyczące nauki, bo...

Kadry

Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy

Rejestr czasu poświęconego na realizację zlecenia nie ma takiego zakresu, jak ewidencja prowadzona dla pracownika. Nie należy wykazywać w nim nieobecności ani czasu...

Płace

2000 zł także w pierwszym roku pracy

Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie za pracę na pełny etat nie może być niższe niż 2000 zł. Dotyczy to również pracowników w ich pierwszym roku zatrudnienia. Treść umów tych...

Kadry

Urlop nie zastąpi zwolnienia lekarskiego

Niezdolność etatowca do pracy wywołana kłopotami zdrowotnymi oznacza zarówno brak możliwości rozpoczęcia zaplanowanego już urlopu wypoczynkowego, jak i przerywa ten wykorzystywany.

Urzędnicy

Wolne za pracującą sobotę

Pracownikowi samorządowemu świadczącemu na polecenie przełożonego pracę w sobotę, udziela się innego (całego) dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego, w którym tę...

Kadry

Czas wolny za nadgodziny a wynagrodzenie

Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym skutkuje tym, że pracownik nie ma już za nie prawa do dodatku. Ciągle jednak zachowuje prawo do wynagrodzenia za każdą...

Example Alt
eWydanie