Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Tomasz Krywan

VAT

Wypożyczalnia na stoku z kasš fiskalnš

Jeœli w momencie zawieszenia działalnoœci po zakończeniu ubiegłego sezonu narciarskiego przedsiębiorca przekroczył 20 tys. zł obrotu dla osób fizycznych, to pierwszemu tej zimy...

VAT

Roboty betoniarskie a odwrotne obcišżenie

Usługi betoniarskie sš wymienione w załšczniku nr 14 do ustawy o VAT, więc w okreœlonych sytuacjach 8-proc. daninę rozlicza ich nabywca. Jednak NSA orzekł, że dostarczenie i...

VAT

Kiedy menedżer jest podatnikiem VAT

Jeœli z treœci kontraktu menedżerskiego wynika, że dyrektor finansowy musi rozliczać VAT, to podstawš opodatkowania jest zawsze kwota bez tego podatku, niezależnie od tego jak...

VAT

Jaki VAT od usług kurierskich

Miejsce œwiadczenia usług kurierskich dla firm zagranicznych znajduje się poza terytorium Polski. Nie sš więc one opodatkowane w kraju. Jeœli klientem jest rodzimy...

VAT

Gdzie rozliczyć VAT od wynajmu rusztowań

USŁUGI | Wynajem rusztowań wraz z ich montażem ma zwišzek z konkretnš nieruchomoœciš i powinien być opodatkowany w miejscu położenia obiektu. Nie wszystkie organy podzielajš...

VAT

Kiedy rozliczyć VAT od usług budowlanych

Gdy nabywcš prac firmy budowlanej jest osoba prywatna, wykonawca rozliczy podatek z chwilš otrzymania całoœci lub częœci zapłaty, jeœli ta nastšpiła przed realizacjš zlecenia.

VAT

Czy dowóz pracowników do pracy podlega VAT

Zapewnienie zatrudnionym bezpłatnego dojazdu do pracy nie jest opodatkowane tylko wtedy, gdy charakter prowadzonej działalnoœci lub inne usprawiedliwione trudnoœci wymuszajš na...

VAT

Jak opodatkować zaliczkę przy eksporcie

Brak wywozu towarów w cišgu dwóch miesięcy, liczšc od końca miesišca otrzymania zapłaty, oznacza utratę prawa do stawki zero proc. i obowišzek korekty deklaracji VAT-7.

VAT

Usługi weterynaryjne z 8 proc. VAT

Pogotowie i opieka zdrowotna dla zwierzšt gospodarskich i domowych, a także rozpoznawanie i ustalanie przyczyn ich chorób sš obcišżone preferencyjnš stawkš podatku od towarów i...

VAT

Szkolenie lekarzy ze zwolnieniem z VAT

Kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie podlega preferencyjnemu rozliczeniu m.in. wtedy, gdy jest prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Nie...

VAT

Ile VAT można odliczyć od jednoœladu

W rozliczeniu wydatków zwišzanych z pojazdami samochodowymi można uwzględnić co do zasady 50 proc. podatku naliczonego. O tym jakich œrodków lokomocji dotyczy to ograniczenie,...

VAT

Rozliczenie dostawy do Berlina

Wydanie towarów na podstawie umowy pomiędzy komitentem z Polski a komisantem z innego państwa członkowskiego jest wewnštrzwspólnotowš dostawš. Krajowy sprzedawca ma prawo...

Firma

Kiedy sprzedaż działek podlega VAT

Uzbrojenie wydzielonych z gospodarstwa rolnego gruntów, wytyczenie dróg do nich albo podjęcie działań marketingowych przesšdza o koniecznoœci odprowadzenia podatku od towarów i...

VAT

Przekazanie samochodu na cele osobiste

Przesunięcie auta wykupionego z leasingu z majštku firmowego do prywatnego jest nieodpłatnš dostawš towarów. Zdaniem fiskusa, jako podstawę opodatkowania należy przyjšć cenę...

Example Alt
eWydanie