Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rafał Mierzejewski

Mazowsze

Drogowskaz na nowoczesny rozwój

Samorzšd wojewódzki stara się wykorzystać przewagi konkurencyjne i stawia na inteligentne specjalizacje, takie jak np. nowoczesne usługi dla biznesu.

Pomorze Zachodnie

Koniunktura na plusie

Region cieszy się ożywieniem inwestycyjnym. Obok takich potentatów jak Amazon nowe przedsięwzięcia podejmujš też œredni i mali przedsiębiorcy.

Kujawy i Pomorze

Regiony działajš lepiej

Przyszłe kierunki polityki spójnoœci UE, rozwišzania ubezpieczeniowe w wypadku klęsk żywiołowych i kwestie zmian w kodeksie wyborczym – to tematy, o których dyskutujš...

Lubuskie

Dwa miliardy sukcesu

Lubuskie jest w czołówce województw najszybciej wydajšcych œrodki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Od 2014 r. już 2 mld zł trafiły na wsparcie firm, budowę dróg, służbę...

Lubuskie

Dobre miejsce dla informatyków

Dobry kontakt z Uniwersytetem Zielonogórskim ułatwia dostęp do utalentowanych osób, które chcš się rozwijać w sektorze IT – Michał Wendrowski, dyrektor ds. rozwoju biznesu w...

Kujawy i Pomorze

W stronę innowacyjnoœci

Mikro-, mali i œredni przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego dostanš 168 mln zł na innowacje. Rozstrzygnięto jeden z konkursów w ramach Regionalnego Programu...

Mazowsze

Obraz nowoczesnoœci

Najważniejszym oœrodkiem odpowiedzialnym za wysokš pozycję regionu w innowacyjnoœci jest Warszawa, ale potencjał tkwi też w innych miastach województwa.

Podlasie

Dobre firmy, dobrzy ludzie

Podlaskie firmy majš się czym pochwalić. Kończš się duże inwestycje, m.in. budowa nowej fabryki spółki SaMASZ, produkujšcej maszyny rolnicze.

Podlasie

Lubię żyć w kontakcie z przyrodš

Od lat czuję się ambasadorem Podlasia. Często otwieram oczy ludziom, którzy widzieli podobno wszystko, a przyjeżdżajšc do nas, nie mogš wyjœć z zachwytu – mówi Jarosław...

Podkarpacie

Kwadrat na dobre pomysły

Duże firmy często podchodzš z nieufnoœciš do startupów, ale sytuacja ta coraz szybciej się zmienia – mówi Dariusz Kopyto, zarzšdzajšcy inkubatorem Samsunga na Politechnice...

Łódzkie

Œladem Jedwabnego Szlaku

Łódzkie inwestuje w działania z pogranicza dyplomacji gospodarczej i marketingu w Chinach. Przedstawiciele samorzšdu wraz z przedsiębiorcami organizujš misje gospodarcze do...

Lubuskie

Pionierzy Przemysłu 4.0

Od zawsze przyœwiecała mi dewiza: „pierwsi na œwiecie albo wcale" – mówi dr hab. Janusz Szajna, prezes Digital Technology Poland, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego i jego...

Łódzkie

Kongres za kongresem

Ledwie zakończyło się X Europejskie Forum Gospodarcze, a już ŁódŸ szykuje się na kolejnš dużš imprezę – Międzynarodowy Kongres Biogospodarki.

Kujawy i Pomorze

Region rozwija skrzydła

W najnowszym rankingu Banku Millennium, opisujšcym potencjał innowacyjnoœci poszczególnych regionów, województwo kujawsko-pomorskie z dorobkiem 50 pkt zajmuje odległe, 12.

Pomorze Zachodnie

Inicjatywy z ludzkš twarzš

Organizacje, spółdzielnie socjalne i spółki z sektora ekonomii społecznej na Pomorzu Zachodnim pomagajš m.in. znaleŸć zatrudnienie osobom, które nie radzš sobie na rynku pracy.

Podlasie

Kierunek Wschód!

Rekordowa pod względem frekwencji IV edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego zaowocowała szeregiem rekomendacji ekonomicznych. Motywem wiodšcym wydarzenia był „Pomysł na Wschód".

Łódzkie

Potencjał œrodka kraju

W dniach 16 – 17 paŸdziernika ŁódŸ jest gospodarzem X Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2017. Ponad 2500 przedsiębiorców, ekspertów, polityków i urzędników goœći na...

Podkarpacie

Nowoczesna siła regionu

Podkarpacie wyróżnia się na tle innych regionów udziałem wydatków sektora prywatnego na działalnoœć badawczo – rozwojowš.

Łódzkie

Miasto dobre do pracy

W Łodzi mamy utalentowanych ludzi, którzy nie bojš się rynków globalnych – mówi Robert Fintak, szef startupu Terra Hexen.

Example Alt
eWydanie