Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Anna Borysewicz

Płace

Zarobki bez zmian do końca umowy

Pracownikowi zwolnionemu z obowišzku œwiadczenia pracy do końca trwania umowy rozwišzywanej na mocy porozumienia, należy wypłacać nie tylko pensję zasadniczš, ale też wszelkie...

Kadry

Proces nie zablokuje ugody

Strony mogš ustalić w ugodzie, że stosunek pracy nie ustał dyscyplinarnie, lecz za obopólnym porozumieniem. Można to zrobić także w toku toczšcej się sprawy w sšdzie o...

Firma

Co to jest księga udziałów

Jednym z obowišzków spoczywajšcych na zarzšdzie albo likwidatorze spółki z ograniczonš odpowiedzialnoœciš jest prowadzenie księgi udziałów oraz sprawowanie kontroli nad...

Płace

Pensja do ršk żony tylko po wyroku

Pracodawca może przekazać częœć lub całoœć wynagrodzenia pracownika jego małżonce tylko wtedy, gdy zobowišzuje go do tego postanowienie sšdu rodzinnego.

Firma

Czym jest kara umowna

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowišzania niepieniężnego nastšpi przez zapłatę okreœlonej sumy. Nie oznacza...

Firma

Na czym polega zwłoka wierzyciela

Jeżeli bez uzasadnionego powodu wierzyciel uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego œwiadczenia, albo odmawia dokonania czynnoœci bez której œwiadczenie nie może być spełnione,...

Firma

Na czym polega solidarnoœć wierzycieli

Solidarnoœć wierzycieli (czynna) polega na tym, że kilku z nich może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik fakultatywnie spełnia całe œwiadczenie do ršk jednego z nich, a...

Firma

Zachowanie terminu wniesienia skargi

Złożyłem wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika przy Sšdzie Rejonowym w Y. Dłużnik zareagował na informację o podjęciu postępowania komorniczego i, po dwóch dniach, wpłacił...

Firma

Akceptacja działalnoœci konkurencyjnej

- Kiedy potrzebna jest zgoda i jak jš uzyskać, jeœli chcę podjšć działalnoœć konkurencyjnš wobec spółki partnerskiej, w której jestem wspólnikiem – pyta pan Jan.

Kadry

Za biernoœć nie trzeba płacić

Pracownikowi, który po uzyskaniu wyroku o przywróceniu na etat nie zgłasza gotowoœci do podjęcia pracy, mimo że jest zdolny do jej œwiadczenia, nie przysługuje płaca za czas...

Firma

Kurator jest niezbędny

- Byłem jedynym członkiem zarzšdu sp. z o.o. Z tego, co wiem, po złożeniu przeze mnie rezygnacji i podjęciu przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników tejże spółki uchwały o...

Firma

Głosowanie w spółce komandytowo-akcyjnej

Czy w spółce komandytowo-akcyjnej musi funkcjonować walne zgromadzenie? Jaki jest stosunek akcji do głosów? Czy sš jakieœ wyjštki co do wykonywania prawa głosu z akcji i jakš...

Kadry

Ugoda pozasšdowa bywa niewiele warta

Jeœli treœć ugody o naprawienie przez pracownika szkody wyrzšdzonej firmie zawiera postanowienia niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, sšd odmówi nadania jej...

Firma

Kara umowna za niewykonanie zobowišzania

- W jaki sposób zabezpieczyć się finansowo przed niewykonaniem zobowišzania niepieniężnego? Czy dłużnik może zwolnić się z zobowišzania przez zapłatę kary umownej? Czy wysokoœć...

Firma

Kiedy musi być rada i komisja rewizyjna

- Czy trzeba ustanowić radę nadzorczš i/albo komisję rewizyjnš w spółce z ograniczonš odpowiedzialnoœciš? Jakie sš uprawnienia i obowišzki komisji rewizyjnej i rady w takiej...

Example Alt
eWydanie