Anna Borysewicz

Firma

Czy uchwała rady nadzorczej jest ważna

- Jestem exczłonkiem dwuosobowego zarządu sp. z o.o. Skład tego organu był powoływany i odwoływany przez zgromadzenie wspólników. W umowie tej spółki nie było zapisu o...

Firma

Gdy nie ma zarządu w firmie

- Jestem pozwanym przedsiębiorcą w sprawie o zapłatę. Pozew wytoczyła sp. z o.o. W procesie, przed sądem I instancji, powódka była reprezentowana przez pełnomocnika -...

Płace

Zarobki bez zmian do końca umowy

Pracownikowi zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy do końca trwania umowy rozwiązywanej na mocy porozumienia, należy wypłacać nie tylko pensję zasadniczą, ale też wszelkie...

Kadry

Proces nie zablokuje ugody

Strony mogą ustalić w ugodzie, że stosunek pracy nie ustał dyscyplinarnie, lecz za obopólnym porozumieniem. Można to zrobić także w toku toczącej się sprawy w sądzie o...

Firma

Co to jest księga udziałów

Jednym z obowiązków spoczywających na zarządzie albo likwidatorze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prowadzenie księgi udziałów oraz sprawowanie kontroli nad...

Płace

Pensja do rąk żony tylko po wyroku

Pracodawca może przekazać część lub całość wynagrodzenia pracownika jego małżonce tylko wtedy, gdy zobowiązuje go do tego postanowienie sądu rodzinnego.

Firma

Czym jest kara umowna

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Nie oznacza...

Firma

Na czym polega zwłoka wierzyciela

Jeżeli bez uzasadnionego powodu wierzyciel uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, albo odmawia dokonania czynności bez której świadczenie nie może być spełnione,...

Firma

Na czym polega solidarność wierzycieli

Solidarność wierzycieli (czynna) polega na tym, że kilku z nich może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik fakultatywnie spełnia całe świadczenie do rąk jednego z nich, a...

Firma

Zachowanie terminu wniesienia skargi

Złożyłem wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika przy Sądzie Rejonowym w Y. Dłużnik zareagował na informację o podjęciu postępowania komorniczego i, po dwóch dniach, wpłacił...

Firma

Akceptacja działalności konkurencyjnej

- Kiedy potrzebna jest zgoda i jak ją uzyskać, jeśli chcę podjąć działalność konkurencyjną wobec spółki partnerskiej, w której jestem wspólnikiem – pyta pan Jan.

Kadry

Za bierność nie trzeba płacić

Pracownikowi, który po uzyskaniu wyroku o przywróceniu na etat nie zgłasza gotowości do podjęcia pracy, mimo że jest zdolny do jej świadczenia, nie przysługuje płaca za czas...

Firma

Kurator jest niezbędny

- Byłem jedynym członkiem zarządu sp. z o.o. Z tego, co wiem, po złożeniu przeze mnie rezygnacji i podjęciu przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników tejże spółki uchwały o...

Firma

Głosowanie w spółce komandytowo-akcyjnej

Czy w spółce komandytowo-akcyjnej musi funkcjonować walne zgromadzenie? Jaki jest stosunek akcji do głosów? Czy są jakieś wyjątki co do wykonywania prawa głosu z akcji i jaką...

Kadry

Ugoda pozasądowa bywa niewiele warta

Jeśli treść ugody o naprawienie przez pracownika szkody wyrządzonej firmie zawiera postanowienia niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, sąd odmówi nadania jej...

Firma

Kara umowna za niewykonanie zobowiązania

- W jaki sposób zabezpieczyć się finansowo przed niewykonaniem zobowiązania niepieniężnego? Czy dłużnik może zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej? Czy wysokość...

Example Alt
eWydanie