Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Michał Kołtuniak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (Instytut Stosunków Międzynarodowych) na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowca na Wydziale Zarzšdzania UW

Firma

Worek pieniędzy dla eksporterów

O tym, dlaczego warto skorzystać z unijnych dotacji przyznawanych z działania „Go to Brand" i jakie kryteria należy spełnić, aby skutecznie po nie sięgnšć, mówi dr Ewa...

Firma

Zadecyduj o definicji małej firmy

Komisja Europejska zastanawia się nad zmianš kryteriów decydujšcych o uznawaniu firmy za małego, œredniego lub dużego przedsiębiorcę. Na stronie internetowej Komisji dostępna...

Firma

Dotacje unijne na rozwój eksportu

Kto działa na obszarze Polski wschodniej, a jeszcze nie eksportuje swoich produktów lub usług, ma szansę to zmienić. I otrzymać na to znaczšcš pomoc finansowš. Wszystko dzięki...

Firma

Fundusze unijna na ochronę patentowš

Odpowiednie zarzšdzanie własnoœciš intelektualnš w firmie może zwiększyć, a czasem pozwolić utrzymać jej konkurencyjnoœć. Od szóstego marca mikro, małe oraz œrednie...

Firma

Banki chętniej potwierdzš obce akredytywy

Zgodnie z ustawš – prawo bankowe, banki majš prawo otwierać własne akredytywy oraz potwierdzać te udzielane przez obce banki. To ostatnie wymaga zaufania do banku otwierajšcego...

Firma

Umowna klauzula wejœcia w życie kontraktu

Klauzula ważnoœci lub inaczej wejœcia w życie umowy może ochronić stronę lub strony kontraktu przed ryzykiem obiektywnego braku możliwoœci jego niewykonania, a w konsekwencji na...

Firma

Jak wygrać międzynarodowy przetarg

Właœciciele małych i œrednich firm będš mogli poszerzyć wiedzę z zakresu zagranicznych zamówień publicznych, w tym tych ogłaszanych przez międzynarodowe organizacje. Dostawa...

Firma

Energetyczny zastrzyk dla dużych firm

Firmy zaliczane do dużych majš ograniczone możliwoœci sięgania po unijne wsparcie. Tym bardziej więc warto skorzystać z szansy, jakš daję Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i...

Firma

Franchising sposobem na biznes społeczny?

Jak wykorzystać model sieci franchisingowych do zdynamizowania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i prowadzonych przez nich inicjatyw? OdpowiedŸ na to pytanie chce poznać...

Firma

Mniejsze dotacje unijne dla firm ze stolicy

Zgodnie z rozporzšdzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenie mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 jej intensywnoœć dla Warszawy zostaje z dniem 1 stycznia zmniejszona z 15...

Firma

Co daje firmie gwarancja bankowa

Instytucji gwarancji bankowej nie należy utożsamiać z ochronš sprzedajšcego, w tym eksportera przed brakiem płatnoœci ze strony nierzetelnego kontrahenta. Ten instrument może...

Urzędnicy

Dotacje dla instytucji centralnych

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło trzy wezwania do składania wniosków o dofinansowanie. Dotyczš one działań utrzymujšcych i zwiększajšcych potencjał państwowych instytucji do...

Example Alt
eWydanie