Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Marek Piotrowski

VAT

To już ostatni dzwonek na wdrożenie JPK_VAT

Od 1 stycznia przedsiębiorcy mikro będš musieli przekazywać fiskusowi swoje rejestry VAT w formacie jednolitego pliku kontrolnego. Informacje przesyła się za okresy miesięczne w...

Podatek dochodowy

Łatwiej będzie odliczyć auto

Samochody osobowe sš wyłšczone z jednorazowej amortyzacji w limicie 50 tys. euro. Podniesienie od 1 stycznia 2018 r. kwoty granicznej dla œrodków trwałych do 10 tys. zł pozwoli...

VAT

Pożyczka, także incydentalna, bez VAT

Odpłatne œwiadczenie usług podlega podatkowi od towarów i usług. O takim charakterze pożyczania pieniędzy decyduje wynagrodzenie w postaci odsetek. Tego rodzaju czynnoœci sš...

Podatek dochodowy

Dopłata do studiów bez PIT

Wielu przedsiębiorców dofinansowuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników. Wydatki na szkolenia i kursy sš dla osób pobierajšcych naukę przychodem, ale...

VAT

Korzystasz z ulgi? SprawdŸ dłużnika

Podatnik może pomniejszyć należny VAT o jego kwoty z faktur. Nieœcišgalnoœć wierzytelnoœci jest uprawdopodobniona, jeœli minie 150 dni od ustalonego terminu płatnoœci. Warunkiem...

Podatek dochodowy

Bilety lotnicze bez podatku

Od 12 sierpnia przedsiębiorcy nie muszš płacić zryczałtowanej daniny przy zakupie usług od zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej. Wczeœniej mieli obowišzek pobrania...

VAT

Ulgę na zakup kasy czasem trzeba zwrócić

Podatnicy, którzy rozpocznš ewidencjonowanie obrotu i VAT należnego w obowišzujšcych terminach, mogš skorzystać z ulgi na zakup każdej z kas rejestrujšcych. Wynosi ona 90 proc.

Podatek dochodowy

Skuter w firmie jak samochód

ROZLICZENIA | Motocykl o pojemnoœci powyżej 50 cm3 spełnia warunki uznania go za pojazd samochodowy. Jeœli nie jest œrodkiem trwałym w firmie, to rozliczanie jego kosztów wymaga...

Firma

Czas zamknšć wakacyjny biznes

Po wakacjach wielu przedsiębiorców działajšcych w branży turystycznej zawiesza swojš działalnoœć. Mogš to zrobić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Warunkiem jest, aby nie...

VAT

Montaż kolektorów słonecznych z 8 proc. VAT

Coraz popularniejsze jest wykorzystywanie energii słonecznej do ogrzewania budynków. Firmy, które instalujš służšce do tego urzšdzenia, mogš do tej usługi stosować obniżonš...

Firma

Od darowanych długów płaci się podatek

Możliwoœć umorzenia zobowišzania wynika z kodeksu cywilnego. Zwolniony z obowišzku zapłaty za towar czy usługę przedsiębiorca musi rozpoznać przychód z tego tytułu. Wštpliwoœci...

VAT

Kalendarz i długopis dla klienta bez VAT

Przekazanie przez przedsiębiorcę gadżetów firmowych i drobnych prezentów jest wyłšczone z opodatkowania. Cel darowizny musi mieć jednak zwišzek z działalnoœciš gospodarczš...

Podatki lokalne

Jaki podatek od farm wiatrowych

W przypadku budowli podatek od nieruchomoœci liczony jest od ich wartoœci ustalonej do celów amortyzacji. W zwišzku ze zmianš definicji elektrowni wiatrowych, w 2017 r. w...

VAT

Odwrotne obcišżenie na placu budowy

Aby ustalić kto powinien rozliczyć VAT w przypadku usługi budowlanej, trzeba jš właœciwie zidentyfikować według kodu PKWiU. Należy także wyjaœnić w jakim charakterze działa...

Example Alt
eWydanie