Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Tomasz Pietryga

Opinie

Czystki w sšdach bez precedensu

Wczoraj do dziennikarzy prawnych „Rzeczpospolitej" trafiła tajemnicza przesyłka ze stemplem Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Po otwarciu koperty przeżyliœmy szok. Był w niej wydany...

Komentuje Tomasz Pietryga

Prawo karne

Niebezpieczne zabawy prawem

Prawem karnym Ÿle się walczy o prawdę historycznš. Bo radykalne pomysły mogš obrócić się przeciwko tym, którzy majš moralne prawo występować przeciw fałszowaniu historii. Ustawa...

Komentuje Tomasz Pietryga

Sšdy i prokuratura

KRS last minute

Autorzy reformy Krajowej Rady Sšdownictwa musieli chyba odetchnšć z ulgš, kiedy w ostatni pištek okazało się, że niemal rzutem na taœmę do marszałka Sejmu zgłosiła się liczba...

Komentuje Tomasz Pietryga

Prawo karne

Lepsze prawo pozwoli karać nazistów

Obawiam się, że po wielkim zadęciu, wymachiwaniu szabelkami przez polityków i prokuratorów, którzy mówiš dziœ: „zero tolerancji dla uczestników urodzin Hitlera i podobnych...

Opinie

KRS, czyli klęska reformatorów

Jeżeli na 10 tysięcy sędziów nie znajdzie się 15 gotowych kandydować do nowej Krajowej Rady Sšdownictwa, oznaczać to będzie, że reformę sšdów autorstwa PiS po prezydenckich...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Reformatorska konkurencja

Po wymianie ponad 60 prezesów sšdów, przyjęciu podstaw prawnych do wymiany kadrowej w Sšdzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sšdownictwa wszystko wskazuje na to, że obóz dobrej...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Timmermans musi się cofnšć

Bruksela powinna wiedzieć, że bez złagodzenia stanowiska w sprawie praworzšdnoœci w Polsce bardzo trudno poprawić stosunki z Warszawš. Nowy gabinet premiera Morawieckiego...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Młody rzšd w starych bukłakach

Była to najdłuższa i jedna z najdziwniejszych – bo w pierwszej kolejnoœci dotknęła osoby, która jš zapowiadała – rekonstrukcja w historii współczesnej polityki polskiej. Wtorek...

Komentuje Tomasz Pietryga

Sędziowie i sšdy

Reforma sšdów zapisana szyfrem

Zacznijmy od cytatu: „Na potrzeby przydziału spraw, o których mowa w ust. 2, referenci majšcy zmniejszony wskaŸnik procentowy udziału w przydziale spraw mogš zostać ujęci jako...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Anatomia klęski

Zachód wcišż nie rozumie, że krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej nie może już traktować jak uczniów. Tak samo jak inni chcš one decydować o meblowaniu własnego domu. Z tej drogi...

Spór o KRS i SN komentuje Tomasz Pietryga

Sędziowie i sšdy

Podpis prezydenta mimo wszystko

Podpisanie przez Andrzeja Dudę reformy SN i KRS, gdy tylko został uruchomiony przeciwko Polsce art. 7 traktatu UE, to wyraŸny sygnał: Polska jako suwerenne państwo prowadzi...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Premier nie może być pieniaczem

Na portalu tygodnika „Washington Examiner” premier Mateusz Morawiecki udowodnił, że nie ma żadnego wyczucia w sprawie sšdownictwa.

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Gorset uszyty przez PiS

Objęcie steru przez Mateusza Morawieckiego oznacza położenie silniejszego akcentu na ustawodawstwo gospodarcze. Nowy premier będzie musiał jednoczeœnie przejšć po Beacie Szydło...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Co PiS-u nie zabije, to go wzmocni

Ponad 120 dni – tyle zajęło obozowi dobrej zmiany przeprowadzenie kolejnego etapu reformy sšdownictwa. Kiedy dokładnie rok temu PiS przyjmował z żelaznš konsekwencjš kolejne tzw.

Komentuje Tomasz Pietryga

Sšdy i prokuratura

Po grudniu grudzień

Wiele wskazuje na to, że reforma Sšdu Najwyższego i Krajowej Rady Sšdownictwa zostanie przyjęta bez większych perturbacji, a kompromis dwóch oœrodków politycznych: prezydenta i...

Komentuje Tomasz Pietryga

Sędziowie i sšdy

Pisowski walec powraca

O dwóch dniach obrad sejmowej Komisji Sprawiedliwoœci wiele wskazuje na to, że kompromis między PiS a prezydentem dotyczšcy fundamentalnych założeń reformy Krajowej Rady...

Opinie

Chude lata dla korporacji

Pomysł, by nie tylko korporacje prawnicze, ale też wydziały prawa wyższych uczelni szkoliły aplikantów, może oznaczać marginalizację samorzšdu adwokatów i radców prawnych. I...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Pocałunek œmierci dla ministra Jakiego

Pomysł aby do finansowania reprywatyzacji dorzuciły się samorzšdy może być jak pocałunek œmierci, który zatopi całš idee rozliczenia się państwa z komunistycznš przeszłoœciš.

Opinie

W obronie Małgorzaty Gersdorf

Przedstawiony przez prof. Małgorzatę Gersdorf, pierwszš prezes Sšdu Najwyższego, projekt zmian w SN był sporym zaskoczeniem. Ten ruch, który odczytuję jako próbę włšczenia się...

Sšdy i prokuratura

Temida wraca na Wiejskš

Nastšpiła nowa odsłona sporu o sšdownictwo. Zgodnie z zapowiedziami Sejm zajmuje się prezydenckimi projektami reform w Krajowej Radzie Sšdownictwa i Sšdzie Najwyższym, po...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Nowy etap wojny o sšdy

W œrodę w Sejmie majš ruszyć prace nad reformš sšdownictwa. Posłowie w pierwszym czytaniu zmierzš się z prezydenckimi pomysłami na zmiany w Krajowej Radzie Sšdownictwa i Sšdzie...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Kiedy trzeba rozsunšć zasłony

Lekarze orzecznicy ZUS sš kolejnš grupš zawodowš, która protestuje przeciwko objęciu ich przepisami ustawy o jawnoœci życia publicznego. Życie przy rozsuniętych zasłonach zawsze...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Sšd Najwyższy i pobudka z lufš przy skroni

Przedstawiony w œrodę przez prof. Małgorzatę Gersdorf projekt zmian w Sšdzie Najwyższym autorstwa samych sędziów jest zapewne reakcjš na zapowiedŸ rychłego powrotu na œcieżkę...

Komentuje Tomasz Pietryga

Sšdy i prokuratura

Asesorzy i polityka

Decyzja Krajowej Rady Sšdownictwa, która zakwestionowała kandydatury 265 asesorów, będzie miała potężny wpływ na dalsze losy reformy sšdownictwa. W warstwie politycznej jest...

Opinie

Wsparcie wysokiego ryzyka

Cała Polska będzie wielkš specjalnš strefš ekonomicznš – te słowa wicepremiera Morawieckiego wypowiedziane podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy musiały zrobić wrażenie.

Komentuje Tomasz Pietryga

Sędziowie i sšdy

Samobójcza decyzja KRS ws. asesorów

Formalizm w sšdach rzecz œwięta. I nim właœnie posłużyła się KRS, kwestionujšc kandydatury 265 asesorów ze względu na brak aktualnych badań lekarskich. I można powiedzieć –...

Komentuje Tomasz Pietryga

Sšdy i prokuratura

Prawniczy anty-Nobel

Obserwujšc dyskusję o poprawianiu systemu bezpłatnej pomocy prawnej, mam wrażenie, że znowu pierwsze skrzypce zaczyna grać troska o interesy poszczególnych grup uczestniczšcych...

ZUS

Przedsiębiorcy w potrzasku

Kiedy Adam Smith posłużył się metaforš niewidzialnej ręki, opisujšc mechanizmy rynkowej samoregulacji, pewnie nie przypuszczał, że sformułowanie to zrobi aż takš karierę wœród...

Komentuje Tomasz Pietryga

Urzędnicy

Kruchy antykorupcyjny lód

Przedstawiony przez Mariusza Kamińskiego projekt ustawy antykorupcyjnej jest nie tylko przełomowy, ale i potrzebny. Wymaga jednak precyzji, inaczej szczytnš ideę przejrzystoœci...

Komentuje Tomasz Pietryga

Opinie

Reformy: coraz trudniej o entuzjazm

Ministerstwo Sprawiedliwoœci upubliczniło swoje plany na reformę procedury cywilnej. W skrócie: po pięciu latach wróci „ulepszona" procedura gospodarcza, wyeliminowane majš być...

Opinie

Państwo PiS schodzi do podziemia

Sposób pracy nad reformš sšdownictwa coraz bardziej zaczyna przypominać czasy okupacji. Wtedy to politycy Polskiego Państwa Podziemnego naradzali się i podejmowali decyzje w...

Nieruchomoœci

Z kim gra Patryk Jaki

Trzeba postawić sprawę jasno: jeszcze nigdy w historii III RP nie było tak dobrej okazji, by zamknšć problem reprywatyzacji, raz na zawsze rozliczajšc się z peerelowskš...

Sšdy i prokuratura

Społeczna presja wymusi reformy

Utrzymywanie sporu o kształt reformy sšdownictwa, mimo, że w chwili obecnej zarówno PiS, jak i prezydentowi przynosi polityczne profity, w postaci zneutralizowania opozycji....

Sšdy i prokuratura

Opinie

Kraj tysišca Chmielnych

Jeœli ta bomba nie zostanie w końcu rozbrojona, skutki dzikiej reprywatyzacji odczuwać będziemy nie przez rok czy dwa, ale przez dekady.

Sšdy i prokuratura

Dajmy szansę skardze

Pomysł wprowadzenia do polskiego systemu prawnego skargi nadzwyczajnej jest bardzo odważny i ryzykowny. Nie należy jednak przekreœlać go już na poczštku dyskusji, ubierajšc...

Sšdy i prokuratura

Opinie

Sšdy wymagajš dalszych reform

Obowišzujšce od połowy sierpnia zmiany w ustawie sšdowej wprowadziły zasadę niezmiennoœci składów orzeczniczych. Podsšdni majš mieć pewnoœć, że w ich sprawach będš orzekać od...

Example Alt
eWydanie