Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Maciej Rudke

Pisze o bankach i branży odzieżowej

Banki

Kolejne banki dołšczajš do BLIK-a

Do systemu na pewno przyłšczš się Raiffeisen Polbank i Credit Agricole, ale najprawdopodobniej także Pekao, choć ten ostatni na razie nie potwierdza.

Banki

Nest Bank zapowiada kolejny rok rozwoju

Po ubiegłym roku, który przyniósł bankowi dobry rozwój, priorytetem na 2018 r. jest umocnienie pozycji rynkowej w segmentach konsumentów i mikrofirm przy znaczšcym wzroœcie...

Banki

ING BSK może utworzyć nowy bank

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, aby ING Bank Œlšski utworzył swój bank hipoteczny. Dzięki temu instytucja ta będzie mogła emitować listy zastawne.

Banki

KNF odmówiła Raiffeisenowi

Polski nadzorca nie wyraził zgody austriackiemu Raiffeisen Bankowi International na utworzenie banku w naszym kraju, do którego najprawdopodobniej miały trafić kredyty walutowe...

Banki

Kolejna zmiana w PKO BP

Bartosz Drabikowski, były wiceprezes PKO BP, zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej PKO Banku Hipotecznego, należšcego do grupy lidera polskiego rynku bankowego.

Banki

Jakie będš banki za dziesięć lat

Polacy uważajš, że własnoręczny podpis zostanie zastšpiony elektronicznym, obsługa w większoœci oddziałów będzie automatyczna, a prawie wszystkie sprawy będzie można załatwić...

Banki

Pekao odœwieża ofertę dla firm

Bank Pekao, lider polskiego rynku finansowania dużych korporacji, otwiera się coraz bardziej także na małe i œrednie firmy oferujšc bardziej zindywidualizowane podejœcie.

Banki

Wraca sprawa kredytów frankowych

Wybrany dziœ nowy przewodniczšcy sejmowej komisji finansów publicznych zapowiada powrót do prac nad ustawš majšcš skłonić banki do przewalutowania hipotek frankowych.

Banki

Alior mocniej zwiększy rentownoœć

Bank przedstawił zmodyfikowane założenia przyjętej w paŸdzierniku strategii. Docelowa rentownoœć ma być wyższa, a negatywny wpływ regulacji na kapitały mniejszy.

Banki

PKO BP z najwyższš kapitalizacjš

Wartoœć największego banku w Polsce osišgnęła 56 mld zł, czyli jest najwyższa w jego historii. To także najwięcej spoœród wszystkich firm z GPW.

Banki

Polscy kredytobiorcy pewni siebie

Prawie trzy czwarte osób majšcych zobowišzania finansowe dobrze ocenia swojš kondycję kredytowš. Ale ocena możliwoœci zacišgania nowych długów nie jest już tak wysoka.

Banki

Polacy mniej chętni na depozyty

Tempo przyrostu oszczędnoœci gospodarstw domowych w bankach jest najmniejsze od lat. Ale nie zanosi się na to, aby wzrosło przez to oprocentowanie lokat.

Banki

Kolejny wzrost zysków banków

Listopad przyniósł spory, choć nie aż tak wielki jak paŸdziernikowy, wzrost zysku netto sektora bankowego. W całym roku jest szansa na osišgnięcie blisko 14 mld zł zarobku.

Banki

KNF: dobra okazja do przewalutowania

Zdaniem przewodniczšcego Komisji Nadzoru Finansowego spadek kursu franka szwajcarskiego stworzył dobrš okazję do przewalutowania, ale jego zdaniem klienci masowo z tej opcji nie...

Banki

Frank tańszy niż przed czarnym czwartkiem

Za szwajcarskš walutę płacimy mniej niż trzy lata temu, kiedy kurs gwałtownie wystrzelił. Raty frankowiczów sš coraz niższe i nawet w przypadku kredytów sprzed dziesięciu lat...

Banki

Tańszy frank zniechęca do przewalutowania

Politycy nie kwapiš się do pracy nad ustawš o konwersji kredytów hipotecznych. Trudno im będzie teraz podjšć decyzję, bo stopy procentowe w Polsce mogš iœć w górę, a złoty dalej...

Blogi

Coraz więcej regulacji w sektorze bankowym

Polscy bankowcy czujš się przytłoczeni nowymi wymogami narzucanymi przez państwo. Odbije się to na jakoœci usług bankowych i wstrzyma przygotowywane przez banki nowe rozwišzania...

Banki

Jest nowy wiceprezes PKO BP

Rada nadzorcza największego banku w Polsce zaraz po odwołaniu wiceprezesa Bartosza Drabikowskiego powołała na jego miejsce Rafała Kozłowskiego, kierujšcego PKO Bankiem Hipotecznym.

Banki

Pekao finansuje startupy

Bank Pekao podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym dotyczšcš kredytów dla startupów z gwarancjami EFI w ramach Programu „EaSI”.

Banki

BGŻ BNP Paribas uwolni kapitał

Dzięki sekurytyzacji portfela kredytów gotówkowych i samochodowych bank uwolni sporo kapitału i poprawi współczynniki wypłacalnoœci. To jedna z największych takich transakcji w...

Finanse

Finiata z nowym inwestorem

Fintech, działajšcy od roku w Niemczech i pół roku w Polsce, pozyskał 18 mln euro od nowych inwestorów. Zapowiada wejœcie do kolejnych krajów ze swoim mikrofaktoringiem.

Banki

BZ WBK z nowymi wymogami

Trzeci co do wielkoœci bank w Polsce dostał zrewidowane wymogi kapitałowe. Musi je spełnić, jeœli będzie chciał wypłacić dywidendę.

Banki

Kolejne decyzje KNF dla banków

Komisja Nadzoru Finansowego znowu modyfikuje bufory kapitałowe banków na kredyty walutowe, przesyła im też wyniki przeprowadzonych stress-testów. To kluczowe dla dywidend.

Banki

Transfer z mBanku do Idea Banku

Idea Bank wzmacnia kadry. Do zarzšdu tej skupiajšcej się na mikrofirmach instytucji trafi Tomasz Górski, do tej pory pracujšcy jako dyrektor w mBanku.

Banki

Kolejny bank dla Ukraińców

Raiffeisen Polbank dołšcza do powiększajšcego się grona banków otwierajšcych się na obywateli Ukrainy przebywajšcych w Polsce.

Banki

Co z dywidendš BZ WBK?

Przejęcie Deutsche Banku Polska nie powinno wpłynšć na potencjał BZ WBK do wypłaty dywidendy za 2017 r. Może wręcz pomóc w wypłacie z zysku z 2018 r.

Banki

BZ WBK przejmuje Deutsche Bank Polska

Dzięki oczekiwanej transakcji trzeci gracz na polskim rynku przeœcignie drugiego wcišż Pekao, którego ten krok może zmobilizować do szybszej decyzji w sprawie łšczenia z PKO BP...

Banki

Spory wzrost zysków banków

W paŸdzierniku sektor bankowy wypracował 1,18 mld zł zysku netto, czyli aż o 56 proc. więcej niż rok temu. Skšd tak duża poprawa wyniku?

Banki

Zysk Pekao będzie większy

Bank Pekao zamknšł transakcję zakupu 51 proc. akcji Pioneer Pekao Investment Management za 138 mln euro. Dzięki przeszacowaniu wyceny bank wykaże 400 mln zł dodatkowego zysku.

Example Alt
eWydanie