Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Wštpliwe praktyki partnera MEN

Grupa Edukacyjna, partner w rzšdowym programie e-podręcznik, rozdaje szkołom sprzęt w zamian za wybór jej ksišżek.
Pod koniec lutego opisywaliœmy kontrowersyjne działania szkolnych wydawnictw. Fundacja Europejska Inicjatywa Obywatelska – Polska Bez Korupcji zebrała ponad 1 tys. umów, zgodnie z którymi dyrektorzy szkół w zamian za okreœlone „prezenty" zobowišzywali się do korzystania tylko i wyłšcznie z produktów okreœlonego wydawcy. Po naszym artykule kilka kuratoriów oœwiaty wszczęło kontrole działań w podległych im szkołach. Zaœ ministerstwo edukacji wydało komunikat następujšcej treœci: „oferowanie nauczycielom lub dyrektorom szkół korzyœci oraz przyjmowanie ich w zamian za wybór konkretnego podręcznika jest niezgodne z prawem i o każdym takim przypadku należy powiadomić odpowiedni organ kontroli". Tyle, że jak się okazuje, poœród umów ze szkołami pojawiajš się marki zrzeszone w Grupie Edukacyjnej, to tzw. partner merytoryczny w projekcie e-podręcznik. Projekt jest realizowany przez Oœrodek Rozwoju Edukacji, agendę podległš Ministerstwu Edukacji.
W umowach zawieranych przez szkoły z wydawnictwami z Grupy Edukacyjnej (MAC, Juka) nie ma informacji w zamian za co szkoła otrzymuje sprzęt. Dotarliœmy jednak do wypowiedzi dyrektorów szkół, którzy zapytani przez Fundację, przyznali się że dostali wyposażenie, bo zobowišzali się przez okreœlony czas korzystać tylko z podręczników Grupy Edukacyjnej i zrzeszonych w niej wydawnictw. „Otrzymanie dodatkowego wyposażenia wišzało się z wyborem konkretnego podręcznika" – przyznali dyrektorzy szkół z Brzeska, Redy, Lęborka czy Pucka. Mamy też wzór umowy lojalnoœciowej, zgodnie z którš wydawnictwo Juka za odpowiedniš liczbę sprzedanych gier edukacyjnych oferowała możliwoœć nabycia laptopów czy rzutników za złotówkę. Dla przykładu, za 99 sprzedanych uczniom kompletów Juki, szkoła mogła nabyć 4 egzemplarze, za ponad 280 już 14. Zapytaliœmy o to Dariusza Dšbka z biura prasowego Grupy Edukacyjnej. W rozmowie telefonicznej stwierdził, że Grupa Edukacyjna nie przekazuje szkołom żadnego sprzętu elektronicznego, jedynie czasami użycza go im w ramach programów edukacyjnych. Potem w ramach autoryzacji odpisał nam, że nie chodzi o programy edukacyjne, ale testy. I tu Dšbek mija się z prawdš. Pod koniec 2011 r. Grupa Edukacyjna oraz zrzeszone w niej wydawnictwo Juka przekazały szkołom w Braniewie i Czeladzi laptopy. Do pierwszej trafiły cztery, do drugiej jeden. Zapytaliœmy dyrektorów szkół, w jakich okolicznoœciach ten sprzęt trafił do ich placówek. Żaden nie wspomniał o testach lub programach edukacyjnych. Dyrektor czeladzkiej szkoły Joanna Durdzińska, nie pytana o to, już na wstępie rozmowy zapewniła nas, że żadnej umowy o współpracy z wydawnictwem nie podpisywała. Stwierdziła, że nauczyciele wybierajš podręczniki tej firmy, bo sš najlepsze na rynku. – Podręczniki Juki wybieramy od 6 lat, do ksišżek dodajš płyty, poprosiliœmy o sprzęt, na którym możemy je odtwarzać i go dostaliœmy. Ponadto dostaliœmy go w grudniu, a przecież podręczniki wybiera się w czerwcu – zaznaczyła Durdzińska. Z kolei Marian Klukowski, dyrektor braniewskiej podstawówki nie pamięta okolicznoœci w jakich do jego szkoły trafiły cztery laptopy. – Pojawili się jak mgławica Andromedy, przyjechali, dali i odjechali – streœcił nam wizytę przedstawicieli Grupy Edukacyjnej. Zapytaliœmy MEN oraz ORE jak oceniajš działania swojego partnera. Nie otrzymaliœmy odpowiedzi na to pytanie. MEN napisało nam jedynie, że przekaże sprawę do gmin, które kontrolujš finanse szkół. Sprawy coraz częœciej podejmujš œledczy. – W tej chwili w kraju prowadzš co najmniej kilkanaœcie œledztw w tej sprawie, niektóre podejmujš je z urzędu, proszšc nas o zebrane materiały – mówi nam Mateusz Górowski, prezes fundacji.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL