Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauczyciele

Nauczycielom i dyrektorom szkół nie można oferować korzyści za wybór konkretnego podręcznika

Oferowanie nauczycielom lub dyrektorom szkół korzyœci oraz przyjmowanie ich w zamian za wybór konkretnego podręcznika jest niezgodne z prawem; o każdym takim przypadku należy powiadomić odpowiedni organ kontroli - podkreœla MEN w czwartkowym komunikacie.
We wtorek Kuratorium Oœwiaty w Katowicach zapowiedziało kontrolę w 67 szkołach dotyczšcš wyboru podręczników. Ma to zwišzek z podpisywaniem przez dyrektorów szkół m.in. tzw. umów o współpracy. Zgodnie z tymi umowami, szkoła decyduje się korzystać z podręczników jednego wydawnictwa w okresie np. od roku do trzech lat i w zamian otrzymuje na zasadzie użyczenia bšdŸ darowizny np. tablice interaktywne, sprzęt komputerowy. W komunikacie, który opublikowano na stronie internetowej resortu edukacji przypomniano, że zgodnie z prawem oœwiatowym nauczyciel ma możliwoœć wyboru podręcznika spoœród dopuszczonych do użytku szkolnego. Planujšc i organizujšc proces nauczania może on również zrezygnować z posługiwania się podręcznikiem, samodzielnie dobierajšc wszelkie niezbędne materiały dydaktyczne. "Kiedy jednak nauczyciel sięga po podręcznik, dokonujšc wyboru musi kierować się wyłšcznie przesłankami dydaktycznymi oraz potrzebami i możliwoœciami uczniów, którzy będš z tego podręcznika korzystać" - napisano.
Przypomniano także, że kontrolš przestrzegania prawa w zakresie działalnoœci dydaktycznej, w tym prawidłowoœci wyboru podręczników szkolnych zajmuje się kurator oœwiaty. Z kolei do kontroli prawidłowoœci dysponowania przyznanymi szkole œrodkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę œrodkami finansowymi pochodzšcymi z innych Ÿródeł, a także gospodarowania mieniem uprawniony jest przede wszystkim organ prowadzšcy szkołę (w przypadku szkoły samorzšdowej - wójt, burmistrz, prezydent miasta lub marszałek) i regionalna izba obrachunkowa.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL