Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Usługi, ceny, zarobki

Stawki adwokackie i radcowskie: uznania wzorca umowy za niedozwolony i przewłoka

Sšd Najwyższy zdecyduje, ?czy notariusz sporzšdzajšcy akt ma prawo do dodatkowej opłaty za skierowanie wniosku do sšdu o wpis ?w księdze wieczystej.
www.sxc.hu
Za prowadzenie sprawy o uznanie wzorca umowy za niedozwolony pełnomocnicy otrzymajš najmniej 60 zł
14 lutego wchodzš w życie zmiany dwóch rozporzšdzeń ministra sprawiedliwoœci dotyczšcych opłat za czynnoœci radców i adwokatów. Zmieniajš się stawki minimalne za prowadzenie dwóch kategorii spraw: występowanie przed Sšdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie uznania wzorca umowy za niedozwolony oraz o stwierdzenie tzw. przewłoki. Do tej pory w pierwszej kategorii spraw stawka minimalna wynosiła 360 zł, teraz będzie to 60 zł. Uzasadniajšc koniecznoœć wprowadzenia zmian, Ministerstwo Sprawiedliwoœci podkreœlało, że czynnoœci zwišzane z przygotowaniem kolejnych pozwów sš tu powtarzalne, a niektóre organizacje specjalizujš się w hurtowym ich składaniu. W cišgu dziesięciu lat liczba pozwów wzrosła 90-krotnie.
W trakcie konsultacji swoje stanowisko przedstawiło stowarzyszenie „Towarzystwo Lexus", które uznało, że uwagi ministerstwa dotyczšce masowego składania pozwów odnoszš się do jego działalnoœci. Podkreœlało, że działa pro bono, na rzecz konsumentów, oraz że po obniżeniu stawek będzie mogło składać jeszcze więcej pozwów, będš bowiem groziły niższe koszty procesu w razie przegranej. Druga zmiana to ustalenie jednolitej stawki za prowadzenie sprawy ze skargi na przewlekłoœć postępowania – przed sšdem okręgowym na 60 zł, przed sšdem apelacyjnym, Sšdem Najwyższym i Naczelnym Sšdem Administracyjnym – 120 zł. Obecnie stawki sš tu okreœlane na podstawie przepisów dotyczšcych postępowania zażaleniowego (jest to odpowiedni procent stawki okreœlonej w konkretnych postępowaniach). Zmiany negatywnie opiniowały m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz samorzšdy zawodowe. – Jesteœmy zdecydowanie przeciwni takim zmianom – mówi Rafał Dębowski, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. – Tak rażšco niskie stawki nie pokrywajš rzeczywistych kosztów prowadzenia sprawy. W wypadku pełnomocników z wyboru strona, w razie wygranej, nie może liczyć na odzyskanie pełnych, rynkowych wydatków na pomoc prawnš. Gdy pełnomocnik jest wyznaczony z urzędu – wynagrodzenie często nie pokrywa kosztów, jakie poniósł – przekonuje. Zdaniem mec. Dębowskiego konieczne sš zmiany systemowe, które pozwoliłyby na urealnienie stawek bez koniecznoœci nadmiernego dodatkowego obcišżania kosztami Skarbu Państwa, np. poprzez uszczelnienie systemu i sprawienie, by pełnomocnicy z urzędu byli ustanawiani w wypadku osób, które na pewno nie mogš same ponieœć tych kosztów. Zenon Klatka, były prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, podkreœla: – Stawki nie zmieniły się od dziesięciu lat, mimo że w tym czasie wzrosła i œrednia płaca, i dochód narodowy. Oba samorzšdy zawodowe domagajš się ich urealnienia. W niektórych sprawach, np. z zakresu prawa pracy, nie wystarczajš nawet często na opłaty za parking pełnomocnika dojeżdżajšcego do sšdu. Tymczasem tu wprowadza się zmianę idšcš w odwrotnym kierunku, jeszcze się je obniża. Jest to dla nas niezrozumiałe – dodaje mec. Klatka. Rozporzšdzenia ministra sprawiedliwoœci z 23 stycznia 2013 r. DzU z 30 stycznia, poz. 145, 146
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL