Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Sprzedaż nieruchomości przez obcokrajowca

Odpowiada Edyta Koœlacz, Biuro Doradztwa i Rozliczeń Podatkowych Oleńka: Z listu czytelniczki nie wynika, czy ona i jej mšż majš w Polsce miejsce zamieszkania, tj. przebywajš na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym i tutaj znajduje się ich centrum interesów osobistych lub gospodarczych (oœrodek interesów życiowych). Fakt zameldowania w zasadzie pozostaje bez znaczenia dla celów ustalenia miejsca zamieszkania. Osoby, które nie majš w Polsce miejsca zamieszkania, sš przez polskie przepisy podatkowe traktowane jako tzw. nierezydenci. Ich zyski majštkowe z tytułu sprzedaży nieruchomoœci położonej w Polsce mogš podlegać opodatkowaniu w naszym kraju. Stanowi o tym art. 13 ust. 1 konwencji między Rzeczšpospolitš Polskš a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majštkowych, podpisanej w Londynie 20 lipca 2006 r. (DzU z 2006 r. nr 250, poz. 1840).
Jeœli pani Bogumiła jest nierezydentem, to w jej przypadku będš miały zastosowanie przepisy konwencji, które odsyłajš do polskich przepisów o opodatkowaniu przychodów uzyskanych przez osoby niemajšce miejsca zamieszkania w Polsce (art. 3 ust. 2a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opublikowanej w DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej ustawa o PIT). Zgodnie z ustawš o PIT nierezydenci podlegajš w Polsce tzw. ograniczonemu obowišzkowi podatkowemu, tj. podatek muszš płacić tylko od dochodów (przychodów) osišganych na terytorium RP. Sš to m.in. dochody (przychody) z położonej w Polsce nieruchomoœci, np. z jej sprzedaży. Sprzedaż nieruchomoœci byłaby zwolniona od podatku, gdyby nastšpiła po upływie pięciu lat, liczšc od końca roku kalendarzowego, w którym nastšpiło nabycie lub wybudowanie (pod warunkiem że sprzedaż nie jest dokonywana w ramach działalnoœci gospodarczej). W przypadku czytelniczki i jej męża nabycie nastšpiło kilka miesięcy temu, a zatem definitywnie podlega opodatkowaniu w Polsce. Podatek ze sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych wyniesie 19 proc. podstawy opodatkowania. Jej ustalenie wymaga zastosowania œciœle okreœlonych reguł. W dużym skrócie można powiedzieć, że podstawę opodatkowania będzie stanowiła różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży pomniejszonym o koszty zbycia (m.in. opłaty notarialne, skarbowe, sšdowe, koszty poœrednika nieruchomoœciami) a kosztami zakupu nieruchomoœci powiększonymi o koszty remontów, napraw, ulepszeń itp., poniesione w czasie posiadania nieruchomoœci. Nakłady, o które można zmniejszyć przychód, muszš zwiększać wartoœć nieruchomoœci. Muszš też być udokumentowane. Jeżeli pani Bogumiła i jej małżonek nie majš w Polsce miejsca zamieszkania, to brak jest też podstaw prawnych do zastosowania zwolnienia od podatku w ramach tzw. ulgi meldunkowej. Nawet gdyby oboje byli zameldowani w budynku na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datš zbycia, to musieliby jeszcze złożyć oœwiadczenia o spełnieniu warunków uprawniajšcych do zwolnienia w urzędzie skarbowym właœciwym według miejsca zamieszkania podatnika. Brak miejsca zamieszkania w Polsce sprawia, że małżonkowie nie majš możliwoœci złożenia takiego oœwiadczenia. Gdyby przyjšć hipotetyczne założenie, że pani Bogumiła ma miejsce zamieszkania w Polsce, wówczas po upływie 12 miesięcy sprzedaż nieruchomoœci mogłaby być objęta ulgš meldunkowš. Tyle że wtedy cišżyłby na niej obowišzek podatkowego rozliczenia się w Polsce od całoœci uzyskiwanych dochodów, czyli zarówno tych osišgniętych w Polsce, jak i tych uzyskanych w Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem organy podatkowe będš starały się udowodnić, iż sprzedaż odrębnych lokali mieszkalnych jest dostawš towarów podlegajšcš opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatnikami VAT, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, sš m.in. osoby fizyczne, wykonujšce samodzielnie działalnoœć gospodarczš, bez względu na cel lub rezultat takiej działalnoœci. Za działalnoœć gospodarczš ustawa o VAT uznaje nawet jednorazowš czynnoœć (tj. dostawę towarów), jeœli została wykonana w okolicznoœciach wskazujšcych na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy oraz w celach zarobkowych. Wprawdzie sš już orzeczenia, na podstawie których można próbować obalić takš linię interpretacyjnš, niemniej fakt sprzedaży lokali w celach zarobkowych jest tu przeważajšcy. Dodatkowo warto podkreœlić, że nierezydenci sš opodatkowani z chwilš wykonania pierwszej opodatkowanej czynnoœci (art. 113 ust. 13 ustawy o VAT), tj. nie dotyczy ich limit obrotów 50 tys. zł przewidziany dla drobnych przedsiębiorców, od przekroczenia którego powstaje koniecznoœć zapłaty VAT. A zatem przed pierwszš dostawš mieszkania pani Bogumiła winna zarejestrować się dla celów podatku VAT w Polsce. Warto podkreœlić, że dostawa lokali może być opodatkowana preferencyjnš stawkš w wysokoœci 7 proc., w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa sprzedawanych lokali nie będzie przekraczać 150 mkw. Stanowi o tym art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL