Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Do sprzedaży działki pracowniczej notariusz nie jest potrzebny

Ten, kto kupuje domek i nasadzenia na działce w ogrodach pracowniczych, płaci podatek od czynnoœci cywilnoprawnych. Innych obowišzków na rzecz fiskusa nie ma
Czytelniczka zamierza odkupić zagospodarowanš już działkę (domek drewniany, drzewka, ogrodzenie itp.) położonš w większym kompleksie pracowniczych ogródków działkowych. – Czy ta transakcja musi być przeprowadzona przez notariusza i czy będę płaciła od tego jakiœ podatek? – pyta. „Odsprzedaż” ogródka działkowego znajdujšcego się w kompleksie ogrodów należšcych do Polskiego Zwišzku Działkowców, zwanych do niedawna pracowniczymi, a teraz rodzinnymi, nie wymaga formy notarialnej. Strony jednak mogš, dla swej większej pewnoœci, udać się do notariusza. Zgodnie z prawem o notariacie może on nadać formę aktu notarialnego każdej umowie, jeżeli taka jest wola stron. [srodtytul]Własnoœć domku i drzew[/srodtytul]
Formy aktu notarialnego wymaga tylko sprzedaż i darowizna nieruchomoœci, prawa użytkowania wieczystego oraz spółdzielczego własnoœciowego prawa do lokalu. Tymczasem użytkownik działki nie jest właœcicielem gruntu. Jest tylko właœcicielem nasadzeń, urzšdzeń i obiektów znajdujšcych się na działce, wykonanych lub kupionych z własnych œrodków, w tym domku, altany itp. Status użytkownika działki okreœla [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=179035]ustawa z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych[/mail], która zastšpiła ustawę z 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych. Jeżeli zaœ chodzi o sam grunt, to zgodnie z art. 14 tej ustawy Polski Zwišzek Działkowców (PZD) ustanawia na rzecz swoich członków prawo użytkowania działek. Jeœli członek zwišzku tego sobie życzy, może być ustanowione w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej w formie aktu notarialnego prawa użytkowania działki. Polski Zwišzek Działkowców musi mieć jednak uregulowane prawa do gruntu – użytkowanie wieczyste lub własnoœć. Prawo użytkowania podlega wpisaniu w księdze wieczystej. Uprawnienia i obowišzki członka Polskiego Zwišzku Działkowców do działki normujš wówczas przepisy kodeksu cywilnego o użytkowaniu. Prawo to jest niezbywalne, słowem, nie można go sprzedać. [srodtytul]2 proc. dla urzędu skarbowego [/srodtytul] W sytuacjach więc, w których mówi się potocznie o sprzedaży czy kupnie działki pracowniczej, naprawdę chodzi wyłšcznie o przeniesienie na nabywcę własnoœci urzšdzeń, obiektów i nasadzeń znajdujšcych się na danej działce, a wzniesionych czy kupionych przez poprzedniego użytkownika z własnej kieszeni. Transakcja ta jest obcišżona podatkiem od czynnoœci cywilnoprawnych. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych wynosi w tym wypadku 2 proc. wartoœci. Chodzi bowiem o własnoœć, a stawka tego podatku obcišżajšca sprzedaż nieruchomoœci i rzeczy będšcych własnoœciš sprzedajšcego to właœnie 2 proc. Obowišzywanie takiej stawki potwierdziło Ministerstwo Finansów w piœmie z 8 marca 2006 r. będšcym odpowiedziš na pytanie „Rzeczpospolitej”. Jeœli więc ustalona w umowie wartoœć domu, nasadzeń itp. wynosi np. 20 tys. zł, to fiskusowi należy oddać 400 zł. Podatek ten płaci się w urzędzie skarbowym właœciwym wedle miejsca zamieszkania nabywcy działki. Aby dopełnić tego obowišzku, trzeba się posłużyć urzędowym formularzem (PCC-1 i PCC-1A), który można otrzymać w urzędzie skarbowym albo œcišgnšć z Internetu ([link=http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=151&id=27765]www. mofnet. gov. pl>podatki> formularze podatkowe>inne[/mail]). Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych nie obcišża natomiast ani ustanowienia przez Polski Zwišzek Działkowców na rzecz swojego członka wspomnianego prawa użytkowania działki, ani też ustanowionego aktem notarialnym prawa użytkowania, jeœli jest ono nieodpłatne, a taka jest reguła. [srodtytul]Bez 10-proc. podatku [/srodtytul] Dochód z „odsprzedaży” działki w ogrodzie rodzinnym nie podlega też 10-proc. podatkowi od sprzedaży nieruchomoœci. Nasadzenia, urzšdzenia i obiekty na działce nie sš bowiem nieruchomoœciami. Nie wchodzi też z reguły w rachubę podatek od sprzedaży rzeczy, skoro ten płaci się tylko wówczas, gdy sprzedaż następuje w cišgu szeœciu miesięcy, liczšc od końca miesišca, w którym nastšpiło ich nabycie. Oczywiœcie, w razie zaangażowania notariusza do spisania transakcji sprzedaży nasadzeń, urzšdzeń i obiektów znajdujšcych się na działce, a także do ustanowienia prawa użytkowania w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej w formie aktu notarialnego należy się liczyć z koniecznoœciš zapłacenia rejentowi wynagrodzenia. Wysokoœć tej opłaty zależy od wartoœci przedmiotu transakcji. [ramka][srodtytul]Co zwolnione, a co nie[/srodtytul] Polski Zwišzek Działkowców z tytułu prowadzenia działalnoœci statutowej, a jego członkowie z tytułu użytkowania działki zwolnieni sš od podatków i opłat (administracyjnych, skarbowych) oraz z podatku od nieruchomoœci i rolnego. Zwolnienie to nie obejmuje jednak budynków przekraczajšcych normy powierzchni ustalone w prawie budowlanym dla altan i obiektów gospodarczych w rodzinnych ogrodach działkowych. Nie obejmuje też budynków lub ich częœci zajętych na działalnoœć gospodarczš. Wspomniana norma to powierzchnia zabudowy w miastach do 25 mkw. i do 35 mkw. poza granicami miast oraz wysokoœć do 5 m w wypadku dachów stromych i do 4 m w wypadku dachów płaskich (art. 29 ust. 1 pkt 4 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=183262]prawa budowlanego[/mail]). [/ramka] Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki [link=mailto:i.lewandowska@rp.pl]i.lewandowska@rp.pl[/mail]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL