Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biura podróży

Ranking konkurencyjności biur podróży - lato 2013

turystyka.rp.pl
Wezyr Holidays ma najtańsze wyjazdy na wakacje, jeœli wzišć pod uwagę ceny i jakoœć oferowanych hoteli. Z dużych biur podróży liderami sš TUI Poland i Itaka - pokazuje najnowsze badanie konkurencyjnoœci ofert touroperatorów
Sezon letni 2013, który poczštkowo zapowiadał się zaledwie jako doœć niepewny, po pierwszych, fragmentarycznych danych z dwóch pierwszych miesięcy przedsprzedaży przyniósł jednak falę sporego niepokoju. Obecnie wydaje się już, że może on być dużo trudniejszy aniżeli przewidywała to większoœć żywotnie zainteresowanych tym osób. Zasadniczš przyczynš takiego stanu rzeczy jest słabnšca gospodarka i zwišzany z tym duży spadek optymizmu wœród konsumentów (patrz też tekst: „Przeżyjš specjaliœci, odpadnš dziesięcioboiœci"). Skalę rzeczywistych spadków sprzedaży niełatwo jest ocenić, ponieważ chyba nigdy nie mieliœmy tak rozbieżnych danych o sprzedaży pochodzšcych z różnych Ÿródeł. O ile w systemie MerlinX niedawno zagoœciły duże spadki (czytaj: "Po œwiętach pustki w biurach podróży"), o tyle niektórzy z touroperatorów (patrz też tekst: „Rainbow: dobra zapowiedŸ lata") sygnalizujš wręcz bardzo wysokš dynamikę wzrostu sprzedaży.
W tych Ÿródłach danych nie ma jednak sprzecznoœci. Po prostu  dominujšcej częœci sprzedaży obu tych touroperatorów system rezerwacyjny MerlinX nie rejestruje. Również, jeœli chodzi o strukturę geograficznš sprzedawanych wycieczek, rozbieżnoœci sš poważne. MerlinX sygnalizuje udział Egiptu na poziomie kilkunastu procent, podczas gdy portal Easygo.pl na poziomie czterdziestu kilku, czyli trzykrotnie większym. Za to dwudziestoprocentowy udział Grecji w systemie MerlinX, w portalu materializuje się na poziomie około 7 procent, czyli akurat trzykrotnie mniejszym.

Czy touroperatorzy przewidzieli spowolnienie?

Mimo że na rynku o możliwoœci słabego sezonu nie mówiono zbyt wiele, trudno jest przypuszczać, że touroperatorzy, szczególnie więksi, , nie brali takiego wariantu pod uwagę. Niemniej jednak wszystko jest możliwe. Dlatego tak interesujšce jest obserwowanie cen, jakie na poczštku przedsprzedaży biura podróży zaproponowały klientom oraz, jak będš je kształtować póŸniej, dostosowujšc do bieżšcej sprzedaży. Nie można też wykluczyć znaczšcego dostosowywania programów, gdyby sprzedaż istotnie różniła się od pierwotnych założeń touroperatorów. Ceny z poczštku przedsprzedaży sš dodatkowo ważne, gdyż częœć touroperatorów w tym sezonie solennie obiecała klientom i agentom, że nie będzie sprzedawać w kolejnych miesišcach tych samych produktów taniej (z wyjštkiem last minute). Jak z tych obietnic się wywišżš – zobaczymy. Na razie, w obliczu przebiegów cenowych ofert zimowych (zostanš przedstawione niebawem) oraz słabych perspektyw na sezon letni, wydaje się, że nie będzie to wcale takie łatwe.

Udoskonalona metodologia

Metodologia rankingu konkurencyjnoœci ofertowej jest w najważniejszych kwestiach taka sama jak zostało to opisane 17 wrzeœnia w pierwszej jego edycji, która dotyczyła końcówki poprzedniego sezonu letniego. Opis ten zawarty jest na drugiej i trzeciej stronie wspomnianego materiału (patrz: „Ranking konkurencyjnoœci biur podróży") oraz jeszcze dodatkowo powtórzony na trzeciej stronie materiału dotyczšcego sezonu zimowego (patrz: „Touroperatorów zimowe manewry cenowe (cz.I )"). Główna zmiana polega na tym, że przy wyliczaniu ostatecznych cen skorygowanych dla porównywanych touroperatorów, zwykłe œrednie z poszczególnych kierunków zastšpiono œrednimi ważonymi, stosownie do wielkoœci ruchu turystycznego na tych kierunkach. Odpowiednie dane dotyczšce wielkoœci ruchu wymienione sš na czwartej stronie pierwszego z wymienionych materiałów. Ta sama zasada dotyczy również wskaŸników oceny jakoœci hoteli dokonywanych przez turystów. Przy okazji autor jeszcze raz przypomina, że metodologia uwzględnia jakoœć obiektów hotelowych.

Więcej kierunków i zmiana aktorów

Jeœli chodzi o badany zestaw kierunków to zwiększono ich liczbę do siedemnastu, a po dodatkowym uwzględnieniu, tam gdzie to jest rzeczywiœcie istotne, również obu głównych wersji wyżywienia, otrzymano w rezultacie 23 badane wielkoœci. Nowymi kierunkami sš Maroko, Cypr, Sycylia/Kalabria, oraz wyspy greckie (oprócz uwzględnianych już wczeœniej Krety i Rodos), a także grecki interior (łšcznie z Thassos) Kolejnš ważnš modyfikacjš jest zastšpienie w wiodšcej trójce touroperatorów Neckermanna Polska biurem podróży Rainbow Tours, które w międzyczasie stało się istotnie bardziej reprezentatywne ze względu na znacznie większy obecnie rozmiar działalnoœci oraz większš dynamikę rozwoju przy jednoczeœnie porównywalnym zróżnicowaniu oferowanych kierunków wyjazdów. W ten to sposób trójka wiodšcych biur obejmuje lidera turystycznego rynku, Itakę, wicelidera TUI Poland oraz posiadacza mocnej trzeciej pozycji, czyli Rainbow Tours.

Sam œrodek wakacji

Badanie obejmuje œrodek sezonu wakacyjnego, czyli trzeciš dekadę lipca oraz pierwszš sierpnia i przeprowadzone zostało w 30 listopada – 1 grudnia, czyli wtedy kiedy zdecydowana większoœć biur podróży wprowadziła już swoje oferty letnie do sprzedaży. Ważniejszymi nieobecnymi było jedynie, bardzo zwykle konkurencyjne, biuro 7islands, a biuro Grecos nie ukazywało jeszcze pełnej oferty (obecnie jest ona szersza i lepsza). W rezultacie badania otrzymano dwie tabele prezentujšce zestawienia œrednich skorygowanych cen hoteli oraz œrednie wskaŸniki jakoœci hoteli dla touroperatorów w 23 badanych obszarach (czyli w sumie 230 wielkoœci). Trzecia tabela obejmuje zestawienie najbardziej konkurencyjnych biur. Zmodyfikowano je nieco, aby ukazać, obok trzech biur wiodšcych, również trzy najbardziej konkurencyjne biura pozostałe, otrzymujšc w ten sposób niejako szeœciu wiodšcych dostarczycieli najbardziej atrakcyjnych i/lub zdywersyfikowanych ofert dla klientów. Ponieważ jest to pierwsze badanie konkurencyjnoœci ofert na lato 2013 r., nie można w jego ramach odnieœć się jeszcze do wielkoœci poprzednich. Siłš rzeczy można poczynić jedynie ogólne komentarze nawišzujšce również do sezonu lato 2012, kiedy to badania nie były jednak tak szczegółowe.

Itaka i TUI prawie łeb w łeb

Wœród wiodšcych biur najwięcej najlepszych miejsc (lidera lub wice-), bo siedem na dwadzieœcia trzy, zajęło TUI.  Itaka miała takich pozycji pięć, ale za to wykazujšc nieco niższš œredniš cenę ważonš. To zaskakujšcy dla wielu osób wniosek, bo przez wiele lat obie marki niemieckie (TUI i Neckermann) były sporo droższe od rywali, a Itaka postrzegana była jako dostawca szczególnie atrakcyjnych pod względem cen wyjazdów. Jest to znak zmieniajšcych się czasów. TUI oficjalnie aspirujšce do roli lidera, musi wyjœć naprzeciw bardziej masowego klienta i zaoferować mu tym samym wycieczki z półki o niższych cenach, nawet jeœli ma się to odbyć kosztem pewnego obniżenia jakoœci. Z kolei Itaka na spotkaniach z agentami oœwiadcza, że nie jest jej celem sprzedawać najtaniej, a co więcej, że będzie konsekwentnie bronić racjonalnych cen. Na statystyczne efekty takich koncepcji nie trzeba było długo czekać. Podczas gdy jeszcze w drugim kwartale 2012 r. œrednia ważona cen była w TUI o 250 złotych wyższa od odpowiedniej œredniej Itaki (zwykła œrednia o 280 złotych), o tyle w grudniu różnica ta zmalała do zaledwie 47 złotych. Szybko zbliżajš się do siebie również œrednie współczynniki jakoœci hoteli. Przewaga TUI zmalała tu odpowiednio z ponad pół punktu do zaledwie 0,09, czyli do wartoœci nieznacznych. TUI zadbało w pierwszej fazie o szczególnie atrakcyjne propozycje na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii. Jeżeli jednak ktoœ ma wrażenie, że generalnie ceny TUI sš niższe od cen Itaki, to to nie jest daleki od prawdy. Autor zdradzi, że w badaniach dotyczšcych cen posezonowych  TUI jest już wyraŸnym liderem. To badanie dotyczy jednak wakacji, a tu sytuacja jak na razie jest bardzo wyrównana.

Sprzedaż Rainbow lepsza niż ceny

Rainbow Tours odstaje pod względem cen, choć niewiele, od obu bezpoœrednich konkurentów. Może to budzić pewne zdziwienie, bo w  opinii agentów, jego wyjazdy sprzedajš się najlepiej, a dane o przedsprzedaży opinie te potwierdzajš. W tym miejscu należy jednak wyjaœnić, że badanie pochodzi z przełomu listopada i grudnia, a Rainbow zaczšł przedsprzedaż bardzo wczeœnie i w tym okresie był już po jednej podwyżce, której dokonał w okolicy połowy listopada. A w listopadzie sprzedaż była u niego największa. Oznacza to, że w tym kluczowym okresie ceny rywali nie różniły się istotnie. Dodatkowym ważnym czynnikiem jest też to, że Rainbow tradycyjnie jest bardzo dobrze postrzegany przez klientów, a jego œrednie ważone notowania w rankingach konsumenckich znaczšco przewyższajš oceny obu jego rywali. Jego wskaŸnik należy do najwyższych i wynosi 4,46, podczas gdy rywale majaš je na przeciętnym poziomie (TUI - 3,49; Itaka - 3,59). Autor jest zdania, że obie wymienione kwestie całkowicie tłumaczš œwietnš sprzedaż Rainbowa mimo pozorów nieco mniej atrakcyjnego poziomu cen.

Wezyr w żółtej koszulce lidera

Jeżeli weŸmiemy pod uwagę wszystkie biura, czyli zarówno duże, œrednie, jaki i małe, to bezwzględnym liderem niskich cen okazuje się Wezyr Holidays, który chociaż ma również siedem wskazań (czyli tyle co TUI), to zajšł więcej razy pierwsze miejsce. Nie ma on wprawdzie propozycji na wszystkich kierunki, ale tam gdzie oferuje wycieczki jest wyjštkowo konkurencyjny. Jego œrednie ceny sš niższe od cen „trójki" o 230 złotych, a œrednia ważona, aż o ponad 350 złotych. Szczególna przewaga w tej drugiej kategorii wynika z tego, że Wezyr jest szczególnie atrakcyjny na kierunkach, które majš duże znaczenie  w turystyce wyjazdowej, jak Turecka Riwiera i Kreta. Wezyr był już bardzo atrakcyjny cenowo w lecie 2012, co zapewniło mu wraz z TUI pozycję lidera w dynamice wzrostu. Widać wyraŸnie, że firma ta będzie prowadziła mocnš ekspansję w œlad za zmieniajšcymi się preferencjami rosyjskich turystów, przy których pomocy może uzyskiwać duże korzyœci skali (jako członek grupy OTI Holding). Czas bezwzględnej dominacji Turcji i Egiptu w jego ofercie powoli się kończy. Zaznaczy się teraz większy udział Grecji  (Rodos, Kos, Kreta), a póŸniej jego ekspansja przesunie się wraz ze stopniowym odkrywaniem przez Rosjan nowych kierunków letniego wypoczynku, na zachód. Wezyrowi dodatkowo pomaga fakt, ze oferuje on agentom atrakcyjne stawki prowizyjne i dla niektórych jawi się jako panaceum na przetrwanie ciężkich czasów w turystyce. Jego słabym punktem jest stosunkowo niska jakoœć hoteli w niższych półkach cenowych, choć obiektów pięciogwiazdkowych w ofercie również mu nie brakuje.

Exim – dobry tam gdzie sš Niemcy

Konkurencyjnoœciš ofert wyróżnia się też Exim Tours, który jakimœ dziwnym trafem ma dobrš ofertę akurat na tych kierunkach, na których zwykle prym wiodš koncerny niemieckie, czyli w Bułgarii oraz na Balearach, Wyspach Kanaryjskich i wybrzeżu Hiszpanii. Być może mamy tu już do czynienia z wpływem zwišzków tego biura z kapitałem niemieckim (koncern REWE). To jednak temat na oddzielny materiał.

Alfa Star to tradycyjnie głównie Egipt

Tradycyjnie dobrš ofertę pod względem cen ma w Egipcie Alfa Star. Ale czasami również na innych kierunkach. Biuro ma być może jednak generalnie zbyt dużš egipskš ofertę w stosunku do popytu, co widać od czasu do czasu po mocno przecenionych ofertach last minute na wyjazdy zimowe. Z pozostałych biur wyróżniły się oferty Net Holiday, dla którego jest to debiut i zapewne chce w ten sposób zaznaczyć swojš obecnoœć, a także Grecosa, który może jeszcze poprawić swojš pozycję w następnych badaniach, ostatnio uzupełniał bowiem swojš ofertę.

Specjaliœci kontra dziesięcioboiœci

Na koniec jeszcze ważne nawišzanie do œrodowego tekstu i akapitu na jego czwartej stronie pod œródtytułem „Mistrz jednej dyscypliny lepszy od dziesięcioboisty". Zestawienia i ich kolorystyka pokazujš wyraŸnie, że specjaliœci w danych kierunkach sš sporo atrakcyjniejsi cenowo od touroperatorów dużych, dysponujšcych zróżnicowanš ofertš wypoczynku w wielu krajach. Różnica na ich korzyœć w stosunku do œrednich ofert „trójki" wyniosła w grudniu 235 złotych. Była to jednak różnica i tak dużo mniejsza niż w wypadku oferty lato 2012 sprzedawanej w okresie kwiecień – czerwiec, gdy wynosiła ona około 400 złotych. Pamiętać jednak należy, że dużo wyższe ceny stosowało wtedy TUI, co zawyżało œredniš „trójki". Tak czy owak różnica jest spora i klienci mogliby mieć powody do zadowolenia, a i agentom różnice w stawkach prowizyjnych pomiędzy dużymi i œrednimi oraz mniejszymi biurami z nadwyżkš rekompensujš niższe ceny. Z takimi podmiotami wišże się jednak mniejsza przejrzystoœć, a więc i większe ryzyko, o czym boleœnie przekonało się 36 tysięcy turystów dotkniętych w minionym roku skutkami niewypłacalnoœci kilkunastu touroperatorów. Andrzej Betlej Autor jest ekspertem turystycznym. W latach 90. pracował w banku Millennium jako członek zarzšdu i wiceprezes. Kolejne 10 lat zwišzany był z firmami lotniczymi i turystycznymi.
ródło: turystyka.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL