Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

CDU mniej chadecka

Angela Merkel na zjeŸdzie
PAP/EPA
Partia kanclerz Angeli Merkel odchodzi od chrzeœcijańskich wartoœci.
Unia Chrzeœcijańsko-Demokratyczna, CDU, przez całe dziesięciolecia podkreœlała swe chrzeœcijańskie korzenie. Ma jednak z tym obecnie problem. Z jednej strony liderzy partii z Angelš Merkel na czele starajš się utrzymać wizerunek partii kierujšcej się na co dzień wartoœciami chrzeœcijańskimi , z drugiej jednak strony postępujšca sekularyzacji społeczeństwa skłania partię do szukania dróg porozumienia z tš częœciš wyborców, której nie jest bliski deklarowany system wartoœci największego ugrupowania chadecji, nie tylko w Niemczech, ale i całej UE. Dlatego też na kończšcym się dzisiaj 25. zjeŸdzie CDU w Hanowerze pojawił się w pewnym sensie wniosek sprzeczny z całš dotychczasowš liniš CDU. Złożyła go grupa 13 deputowanych do Bundestagu, domagajšc się przyznania parom homoseksualnym w Niemczech prawa do wspólnych rozliczeń podatkowych. Takich samych jakim dysponujš małżonkowie.
Przy tym CDU sprzeciwiała się nie tylko poczštkowo wprowadzeniu w Niemczech instytucji zarejestrowanych zwišzków partnerskich, czyli swego rodzaju małżeństw homoseksualnych, a póŸniej przeciwko rozszerzaniu ich praw. – Pojawienie się takich pomysłów w CDU œwiadczy o tym, że partia staje się coraz mniej chrzeœcijańska, gdyż zmuszona jest myœleć o poszerzeniu bazy wyborczej – tłumaczy „Rz" prof. Werner Patrzelt, politolog. Zwraca uwagę, że większoœć obywateli wschodniej częœci kraju to ateiœci i agnostycy, co nie ułatwia zadania CDU. Traci też gwałtownie popularnoœć w dużych miastach i tylko w trzech z dziesięciu największych metropolii ma jeszcze swych burmistrzów. To efekt liberalizacji nastrojów społecznych w sprawach obyczajowych i œwiatopoglšdowych. Nie było na obecnym zjeŸdzie słychać głoœnych jeszcze do niedawna słów krytyki ze strony konserwatywnego skrzydła partii, które zarzucało szefowej partii i rzšdu, że nie jest doœć konserwatywna i steruje partiš w kierunku centrum, zapominajšc niejako o chrzeœcijańskich korzeniach. Właœciwie rzecz bioršc,  katolickich. Tymczasem w œcisłym kierownictwie CDU katolików jest coraz mniej. Na czele partii stoi rozwódka i ewangeliczka Angela Merkel. Protestantami sš także sekretarz generalny CDU oraz szef frakcji CDU/CSU w Bundestagu. Stracił rozpęd  Kršg Zaangażowanych Katolików w CDU, cieszšcy się swego czasu wsparciem częœci hierarchii Koœcioła katolickiego, którego przedstawiciele zabierajš raz po raz głos w obronie rodziny zagrożonej rzšdowym programem rozbudowy sieci przedszkoli czy też domagajšc się ograniczenia praw dla homoseksualistów. W tej ostatniej sprawie kanclerz Merkel nie pozostawiła wštpliwoœci, po czyjej jest stronie w sprawie podatków w zwišzkach homoseksualnych. To jej jedyne ustępstwo pod adresem skrzydła konserwatywnego w partii zwracajšcego uwagę, że litera „C"  w nazwie ugrupowania (od przymiotnika christlich, czyli chrzeœcijańska) zobowišzuje partię do większej wiernoœci wartoœciom chrzeœcijańskim. W CDU brak  jasnej linii. Nie brak za to pomysłów dotyczšcych reform Koœcioła katolickiego, o czym œwiadczy ubiegłoroczny list polityków chadeckich z przewodniczšcym Bundestagu Norbertem Lammertem na czele, w którym proponowali niemieckim biskupom w gruncie rzeczy  zniesienie celibatu. Liberalizacja w Koœciele ułatwiłaby bez wštpienia zadanie CDU zmuszonej do szukania nowych dróg dotarcia do wyborców. Jak chrzeœcijańska jest CDU, badano kilka lat temu socjologicznie. Wyszło, że prawie trzy czwarte obywateli Niemiec było zdania, iż CDU nie kieruje się w swej politycznej działalnoœci zasadami chrzeœcijańskimi. Co więcej, niemal jedna trzecia respondentów była zdania, iż używanie litery „C" w nazwie partii jest czystym nadużyciem.

Angela Merkel na zawsze

Zaledwie 19 delegatów na zjazd CDU z niemal tysišca głosowało wczoraj przeciwko kolejnemu wyborowi kanclerz Angeli Merkel na przewodniczšcš CDU. 97,94 proc. kandydatów było za Merkel. Jest to sukces, którego jeszcze w swej partyjnej karierze nie doœwiadczyła. Oznacza to, że nikt w zasadzie nie ma wštpliwoœci, że tylko Angela Merkel może  być gwarantem sukcesu wyborczego w przyszłym roku. Jej osobista popularnoœć CDU przewyższa znacznie poparcie dla partii, którš kieruje od 12 lat. Od siedmiu jest szefowš rzšdu i cieszy się niezmiennie  uznaniem co najmniej dwóch trzecich społeczeństwa. Nie ma w swej partii żadnych konkurentów. Nie tak  dawno pozbyła się ostatniego z nich, ministra ochrony œrodowiska w swym rzšdzie. W chwili, gdy obejmowała przywództwo CDU, w atmosferze skandalu czarnych kas partyjnych Helmuta Kohla, grupa jego współpracowników zgodziła się na jej wybór, liczšc, że skromna kobieta ze wschodnich Niemiec będzie niemal marionetkš w ich rękach. Zdobytej władzy Angela Merkel już nie oddała.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL