Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Konsumenci

BRE Bank przegrał w sprawie o podwyższanie odsetek

www.sxc.hu
22 tys. zł zasądził Sąd Rejonowy w Łodzi na rzecz trzech kredytobiorców z tzw. starego portfela mBanku
W ubiegły piątek sąd nakazał BRE Bankowi zapłatę na rzecz trzech klientów kwoty odpowiadającej różnicy między ratami należnymi według oprocentowania obowiązującego w dniu podpisania umowy a pobranymi faktycznie przez bank według stawki podwyższonej decyzjami zarządu. – Zasądzono kwoty od 6640 zł do 9150 zł. Są powiększone o ustawowe odsetki oraz koszty procesu – wyjaśnia Tomasz Konieczny, radca prawny z Kancelarii Prawnej Konieczny, Polak w Poznaniu. Ustawowe odsetki to 13 proc. w skali roku. Wyrok zapadł w ciągu siedmiu miesięcy od wniesienia pozwu. To już kolejni klienci, którzy wygrywają z BRE Bankiem.
– W I instancji przegraliśmy, ale Sąd Okręgowy w Łodzi potwierdził, że klauzula w mojej umowie pozwalająca na dobrowolną zmianę oprocentowania jest zakazana i nie wiąże stron – wyjaśnia Marcin Konopka. Bank zwrócił mu już 25 tys. zł, ale nie przedstawił nowych warunków umowy i nadal pobiera zawyżone odsetki. Twierdzi, że wyrok nie jest podstawą zmiany zasad ich naliczania. Dlaczego klienci i sądy je kwestionują? – Nie znamy zasad ustalania odsetek. Bank nie ma żadnego wzoru ich wyliczania. Jeśli jego pracownik wstanie lewą nogą, to może je zmienić, powołując się np. na wzrost ceny sera w Szwajcarii – mówi Jacek Bator, który wygrał sprawę w I instancji. Sposób ich obliczania zaczął reklamować, gdy LIBOR znacząco spadał, a oprocentowanie kredytu we frankach szwajcarskich nie. Na ostatni wyrok mógł mieć wpływ fakt, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 24 lipca 2012 r. wskazał, iż bank nie może zastrzegać w umowach kredytowych możliwości zmiany oprocentowania na podstawie nieprecyzyjnych parametrów rynku finansowego i kapitałowego. W tym wypadku Konieczny zakwestionował umowy Eurobanku. Zapis w umowie stosowanej przez BRE Bank do kredytobiorców tzw. starego portfela jest bardzo podobny. – Orzeczenie to potwierdza, że zmiany oprocentowania przez banki stosujące zbliżone klauzule również w przeszłości nie miały podstawy, co otwiera drogę do dochodzenia zwrotu nadpłaconych odsetek – dodaje Konieczny. Na rozpoznanie czeka ponad 50 podobnych spraw prowadzonych przez Kancelarię Prawną Konieczny, Polak. Większość roszczeń przekracza 10 tys. zł za okres trzech lat. Wielu klientów zgłasza się również do Tomasza Repuchy, adwokata reprezentującego Marcina Konopkę. – Po ostatnim łódzkim wyroku można sądzić, że kształtuje się linia orzecznicza korzystna dla klientów – mówi Tomasz Repucho. Do niego zgłaszają się także klienci innych banków, m.in. Santander, którzy uważają, że zapisy określające zasady obliczania rat odsetkowych też są nieprecyzyjne. Tymczasem Sąd Najwyższy w postanowieniu z 21 grudnia 2011 r. wskazał, że bank może udzielić kredytu o zmiennej stopie oprocentowania, aby jednak takie postanowienie w umowie było skuteczne, musi jednoznacznie określać konkretne okoliczności, od jakich zmiana ta jest uzależniona. Zanim klienci wystąpią do sądu, powinni wezwać bank do próby ugodowej. We wszystkich opisanych przypadkach zostały one odrzucone. W wyliczeniu nadpłaconych odsetek pomocny jest kalkulator opracowany przez Marcina Konopkę, informatyka z wykształcenia. Dostępny jest na stronie www.wygralem-z-mbankiem.pl. masz pytanie, wyślij e-mail do autorki j.ojczyk@rp.pl

Jak brzmią zakwestionowane przepisy

- Wysokość oprocentowania może ulec zmianie po zmianie o co najmniej 0,25 punktu procentowego jednego z czynników: stawek WIBOR, stopy procentowej bonów skarbowych 52-tygodniowych, stopy redyskonta weksli NBP, stopy procentowej kredytu lombardowego NBP, stopy rezerw obowiązkowych. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie uchwały zarządu banku zmieniającej wysokość stopy procentowej. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 października 2010 r. (sygn. VI ACa 775/10) w sprawie banku w Barlinku - Zmiana oprocentowania może nastąpić po zmianie stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmianie parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju, którego waluta jest podstawą waloryzacji. wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 24 lipca 2012 r. w sprawie Eurobanku (sygn. XVIII AmC 285/11)
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL