Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

BRE Bank przegrał w sprawie o podwyższanie odsetek

www.sxc.hu
22 tys. zł zasšdził Sšd Rejonowy w Łodzi na rzecz trzech kredytobiorców z tzw. starego portfela mBanku
W ubiegły pištek sšd nakazał BRE Bankowi zapłatę na rzecz trzech klientów kwoty odpowiadajšcej różnicy między ratami należnymi według oprocentowania obowišzujšcego w dniu podpisania umowy a pobranymi faktycznie przez bank według stawki podwyższonej decyzjami zarzšdu. – Zasšdzono kwoty od 6640 zł do 9150 zł. Sš powiększone o ustawowe odsetki oraz koszty procesu – wyjaœnia Tomasz Konieczny, radca prawny z Kancelarii Prawnej Konieczny, Polak w Poznaniu. Ustawowe odsetki to 13 proc. w skali roku. Wyrok zapadł w cišgu siedmiu miesięcy od wniesienia pozwu. To już kolejni klienci, którzy wygrywajš z BRE Bankiem.
– W I instancji przegraliœmy, ale Sšd Okręgowy w Łodzi potwierdził, że klauzula w mojej umowie pozwalajšca na dobrowolnš zmianę oprocentowania jest zakazana i nie wišże stron – wyjaœnia Marcin Konopka. Bank zwrócił mu już 25 tys. zł, ale nie przedstawił nowych warunków umowy i nadal pobiera zawyżone odsetki. Twierdzi, że wyrok nie jest podstawš zmiany zasad ich naliczania. Dlaczego klienci i sšdy je kwestionujš? – Nie znamy zasad ustalania odsetek. Bank nie ma żadnego wzoru ich wyliczania. Jeœli jego pracownik wstanie lewš nogš, to może je zmienić, powołujšc się np. na wzrost ceny sera w Szwajcarii – mówi Jacek Bator, który wygrał sprawę w I instancji. Sposób ich obliczania zaczšł reklamować, gdy LIBOR znaczšco spadał, a oprocentowanie kredytu we frankach szwajcarskich nie. Na ostatni wyrok mógł mieć wpływ fakt, że Sšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 24 lipca 2012 r. wskazał, iż bank nie może zastrzegać w umowach kredytowych możliwoœci zmiany oprocentowania na podstawie nieprecyzyjnych parametrów rynku finansowego i kapitałowego. W tym wypadku Konieczny zakwestionował umowy Eurobanku. Zapis w umowie stosowanej przez BRE Bank do kredytobiorców tzw. starego portfela jest bardzo podobny. – Orzeczenie to potwierdza, że zmiany oprocentowania przez banki stosujšce zbliżone klauzule również w przeszłoœci nie miały podstawy, co otwiera drogę do dochodzenia zwrotu nadpłaconych odsetek – dodaje Konieczny. Na rozpoznanie czeka ponad 50 podobnych spraw prowadzonych przez Kancelarię Prawnš Konieczny, Polak. Większoœć roszczeń przekracza 10 tys. zł za okres trzech lat. Wielu klientów zgłasza się również do Tomasza Repuchy, adwokata reprezentujšcego Marcina Konopkę. – Po ostatnim łódzkim wyroku można sšdzić, że kształtuje się linia orzecznicza korzystna dla klientów – mówi Tomasz Repucho. Do niego zgłaszajš się także klienci innych banków, m.in. Santander, którzy uważajš, że zapisy okreœlajšce zasady obliczania rat odsetkowych też sš nieprecyzyjne. Tymczasem Sšd Najwyższy w postanowieniu z 21 grudnia 2011 r. wskazał, że bank może udzielić kredytu o zmiennej stopie oprocentowania, aby jednak takie postanowienie w umowie było skuteczne, musi jednoznacznie okreœlać konkretne okolicznoœci, od jakich zmiana ta jest uzależniona. Zanim klienci wystšpiš do sšdu, powinni wezwać bank do próby ugodowej. We wszystkich opisanych przypadkach zostały one odrzucone. W wyliczeniu nadpłaconych odsetek pomocny jest kalkulator opracowany przez Marcina Konopkę, informatyka z wykształcenia. Dostępny jest na stronie www.wygralem-z-mbankiem.pl. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki j.ojczyk@rp.pl

Jak brzmiš zakwestionowane przepisy

- Wysokoœć oprocentowania może ulec zmianie po zmianie o co najmniej 0,25 punktu procentowego jednego z czynników: stawek WIBOR, stopy procentowej bonów skarbowych 52-tygodniowych, stopy redyskonta weksli NBP, stopy procentowej kredytu lombardowego NBP, stopy rezerw obowišzkowych. Zmiana następuje z dniem wejœcia w życie uchwały zarzšdu banku zmieniajšcej wysokoœć stopy procentowej. wyrok Sšdu Apelacyjnego w Warszawie z 21 paŸdziernika 2010 r. (sygn. VI ACa 775/10) w sprawie banku w Barlinku - Zmiana oprocentowania może nastšpić po zmianie stopy referencyjnej okreœlonej dla danej waluty oraz zmianie parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju, którego waluta jest podstawš waloryzacji. wyrok Sšdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 24 lipca 2012 r. w sprawie Eurobanku (sygn. XVIII AmC 285/11)
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL