Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Ksišżka Grossa blokuje dialog

Rzeczpospolita
Gross tworzy stereotyp, że Polacy jako ogół społeczeństwa kolaborowali z Niemcami, żeby wymordować Żydów. Taka teza wydaje mi się niedopuszczalna – przekonuje znany socjolog w rozmowie z Kamilš Baranowskš
Rz: Z ksišżki „Strach” Jana T. Grossa wynika, że zdecydowana większoœć Polaków to antysemici. Czy jest tak rzeczywiœcie? "Strach” nie jest ani ksišżkš stricte socjologicznš, ani historycznš. Nie opisuje w naukowy sposób polskiego społeczeństwa, chociaż korzysta z naukowych materiałów. Tak naprawdę jest ona moralitetem. Obraz, jaki tworzy Gross, język, jakiego używa do opisu Polaków, oraz cały kontekst, który wykorzystuje, jest zamierzonš prowokacjš wobec polskiej œwiadomoœci, przede wszystkim wobec wypaczeń polskiej samoœwiadomoœci historycznej, wobec polskich lęków czy wręcz polskiego wariactwa. Patrzšc na dyskusje wokół tej ksišżki, można odnieœć wrażenie, że prowokacja się udała.
Często wstydzę się za to, co wygadujš nasi księża. Ale też Koœciół uczynił wiele, aby wrogie do Żydów nastawienie zmienić I tak, i nie. Chyba nie do końca się udała – mam wrażenie, że prowadzi do utwardzenia pewnych postaw. Dla mnie osobiœcie jako socjologa, który od wielu lat zajmuje się badaniem polskiego antysemityzmu jako faktu psychologicznego, społecznego i politycznego, kwestie, których dotyka Gross, sš niezwykle istotne. Przy tym należę do tego samego pokolenia marcowego co Gross i dla nas obydwu spontaniczna reakcja Polaków na antysemickie slogany używane w walce politycznej w 1968 roku stanowiła i wcišż stanowi ważne odniesienie do prac badawczych. Moje poważne zastrzeżenia budzi jednak język, jakiego używa Gross, zwłaszcza z perspektywy socjologa. Niektóre zarzuty przywołujš niedobry, niesprawiedliwy kontekst. Bo jeżeli Jan Gross fakt obojętnoœci Polaków, a szczególnie Koœcioła, wobec zagłady Żydów nazywa kolaboracjš z Niemcami, kolaboracjš przez zaniechanie, to jest w tym coœ więcej niż werbalne nadużycie. A przecież sam powtarza to, co opisywał w poprzedniej ksišżce: jak najpierw spokojnie czytał o pewnych wydarzeniach, a póŸniej nagle uœwiadomił sobie, że chodzi o coœ potwornego. Wymagało to jednak czasu i refleksji. Zarazem Gross pyta, jak to możliwe, by Polacy, którzy byli œwiadkami zorganizowanego mordu na Żydach, mogli być tak pozbawieni współczucia i tych biednych Żydów, których inni Polacy ocalili, zabijali. Ale przecież i do niego ta straszna prawda docierała z opóŸnieniem. Można też zapytać, dlaczego Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie nie powstało w 1948 czy 1949 roku, tuż po zakończeniu procesów norymberskich, lecz 40 lat póŸniej. Dlatego tak emocjonalne zarzuty Grossa nie do końca sš sprawiedliwe. Czy byłoby lepiej, gdyby ksišżka Grossa w ogóle się nie ukazała? O, nie! Dzieło Grossa wywołuje we mnie mieszane odczucia. Z jednej strony co do tego, o czym już powiedziałem. Ale także i do tego, że włšczajšc uzasadnione zarzuty wobec Polaków (ale przecież nie wszyscy zawinili!) w kontekst „kolaboracji z Niemcami”, czynišc z całego polskiego społeczeństwa winnego „dopełnienia” dzieła Zagłady, Gross nie pomaga dziełu dokonania przez Polaków rozliczenia z własnš przeszłoœciš. Ale jest też druga strona, bo choć to, o czym pisze Gross, było już dobrze udokumentowane, to zarzuty, jakie na tej podstawie stawia dużej częœci polskiego społeczeństwa, a szczególnie polskiemu katolicyzmowi – nie mogš być zlekceważone. Te zarzuty sięgajš nacjonalistyczno-antysemickich przekonań i postaw. Faktem jest, że mało które społeczeństwo zachodnie nie uległo podobnym miazmatom nacjonalistyczno-szowinistycznym z wrogim nastawieniem do Żydów. Dotyczy to również Koœcioła katolickiego, choć trzeba przyznać, że potem dokonał on olbrzymiej pracy, aby to nastawienie zmienić. To znaczy, że Koœciół wbrew temu, co pisze Gross, ma jednak znaczny udział w walce z antysemityzmem? Ba, i tutaj zaczyna się problem. Wielka religijna przemiana, duch ekumenizmu i całkowita zmiana stosunku do Żydów i judaizmu, tak mocno zaakcentowana dodatkowo w dziele Jana Pawła II, przemieniła zachodni katolicyzm, ale jeœli chodzi o Polskę... O, tu jest trudna sprawa! W polskim Koœciele tolerancja dla postaw antysemickich jest cišgle obecna. Jako człowiek wierzšcy często wstydzę się za to, co wygadujš nasi księża. Wszystkie dane, także ujęte w ksišżkach Grossa, wskazujš wyraŸnie, że znaczšca częœć polskiego Koœcioła w dużej mierze była odpowiedzialna za postawy ostrego antysemityzmu. Nie oznacza to jednak, że rola Koœcioła i w ogóle stosunki polsko-żydowskie były tak jednoznaczne, jak opisuje to Gross. Było wielu Polaków, którzy narażajšc życie własne i swoich rodzin, ukrywali Żydów. Gross zaœ często to pomija albo zbywa jednym zdaniem. Gross tworzy stereotyp, że Polacy jako ogół społeczeństwa kolaborowali z Niemcami, żeby wymordować Żydów. Taka teza wydaje mi się niedopuszczalna. Bo, po pierwsze, istotne jest, że tylko w Polsce Niemcy wprowadzili karę œmierci za pomoc i ukrywanie Żydów. Po drugie i najważniejsze – polskie społeczeństwo, jeœli idzie o stosunek do Żydów, było – i jest obecnie – mocno podzielone. Ignorowanie tego faktu jest błędem socjologicznym i niesprawiedliwym osšdem ogółu. Także przedwojenna inteligencja w większoœci była raczej anty-antysemicka niż antysemicka, ale byli wœród niej także zwolennicy obozu narodowo-katolickiego. Antysemityzm w Polsce był także kwestiš politycznš: ideologia polityczna wytwarzała i podtrzymywała wrogie postawy, skłaniała też do zbrodniczych czynów. To kwestia wychowania, ale nie tego, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”. To paskudne stwierdzenie. Czy pana zdaniem głównš przyczynš antysemityzmu była tradycja narodowa? Sšdzę, że obok Koœcioła, w którym powtarzało się antyżydowskie i antyjudaistyczne przesšdy, włšcznie z wielowiekowym obarczaniem Żydów winš (wcišż obecnym w polskiej œwiadomoœci!) za œmierć Jezusa – jak najbardziej tak. Tradycja narodowo-katolicka jest według mnie najczarniejszš tradycjš i najwyższa pora, aby się z niš myœlowo i uczuciowo rozprawić. Zapewne nie można powiedzieć, że wszyscy, którzy się do niej odwołujš, sš z definicji antysemitami. Co więcej, ci, którzy byli zwolennikami ideologii antysemickiej – jako katolicy – ratowali Żydów. Znamienna jest tu postawa Zofii Kossak. Jednak tej ponurej tradycji nie można tak po prostu wymazać – bo wraca tym natarczywiej. Trzeba zaczšć o tym dyskutować, pokazać zło tej ideologii, ale, być może, także jakieœ jej dobre strony. Takie postawienie sprawy może pozwolić jej zwolennikom na zmianę postaw. Mam wiele żalu do PiS i byłego premiera Kaczyńskiego, bo włšczajšc do rzšdu œrodowiska wyrastajšce z tradycji endeckiej, miał œwietnš okazję do wszczęcia dyskusji na ten temat. Nic jednak w tej sprawie nie zrobił. Ksišżka Grossa jest okazjš do takiej debaty? Obawiam się, że ksišżka Grossa raczej blokuje dialog, niż go umożliwia. Jego diagnoza, nawet jeœli jest prawdziwa, dodaje oceny, które utrudniajš rzeczowš dyskusję. Bo dyskusja jest możliwa tylko wtedy, kiedy nawet ten, który powinien się pokajać, ma szansę wyjœć z niej z godnoœciš. A język, którego używa Gross, to utrudnia. Ale, z drugiej strony, nie możemy udawać, że w stosunkach polsko-żydowskich wszystko było i jest w porzšdku. Czy dziœ w Polsce jest antysemityzm? Jeżeli porównamy współczesne przejawy czynnego antysemityzmu wobec przedstawicieli mniejszoœci żydowskiej np. w Polsce i w Niemczech, to tematem następnej ksišżki Grossa powinni być nasi zachodni sšsiedzi. Polski antysemityzm jest niechęciš wobec Żyda symbolicznego i bardziej skierowany wobec innych Polaków, którym się zarzuca, że nie sš „prawdziwymi Polakami” – np. wobec polityków, których się nie lubi – niż realnych Żydów. Co więcej, dziœ antysemityzm może być traktowany jako oznaka pewnego œwiatopoglšdu i szerszej postawy. Niechęć do Żydów jest powišzana z niechęciš do wszystkich „innych” – Niemców, Unii Europejskiej, gejów, feministek. To typowa mentalnoœć szowinistyczna z niechęciš do obcych oparta na autorytarnej orientacji psychologicznej. Czy to mentalnoœć typowa dla Polaków? Bynajmniej. Nie sšdzę, żeby było to coœ bardzo specyficznego i charakterystycznego jedynie dla Polaków. Jednak gdybym miał uruchomić wyobraŸnię socjologicznš, to spodziewałbym się podobnych zjawisk zarówno na Ukrainie, jak i na Litwie czy Łotwie, a być może także w krajach, które w żaden sposób nie sš tak antysemicko obcišżone jak Węgry. Na Słowacji taka nacjonalistyczna mobilizacja już wystšpiła. Czy niechęć do wszystkich „innych”, o której pan powiedział, można jakoœ wykorzenić? Pod pewnymi warunkami. Trzeba zaczšć od rewizji tradycji endeckiej, której elementy sš w Polakach głęboko zakorzenione. Nie jest to łatwe i może okazać się bolesne. Najlepiej by było, gdyby teraz zaczęła się trudna, ale konieczna dyskusja o antysemityzmie znaczšcej częœci Polaków i o grzechach polskiego Koœcioła w tej kwestii. Dyskusja na ten temat, a nie wokół ksišżki Jana Tomasza Grossa. Bo w częœci, w której przytacza i opisuje zbrodnicze zachowania Polaków, przecież Gross nie kłamie. Tyle że nie wszyscy Polacy tak się zachowywali. Ireneusz Krzemiński jest socjologiem, profesorem UW, autorem raportu „Czy Polacy sš antysemitami?” opublikowanego w 1996 roku oraz „Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie”, opublikowanego w 2004 roku
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL