Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Komu powinien kibicować katolik

Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
Marian Piłka, były prezes ZChN, polityk Prawicy Rzeczpospolitej
Kto wygra? Argentyna, Brazylia?

Marian Piłka:
Bardzo bym chciał, żeby wygrała Argentyna lub Brazylia, ale mój pesymizm wskazuje, że to mogš być Niemcy.

Tym bardziej że Argentyna i Brazylia mogš w Mistrzostwach Europy nie zagrać.

(œmiech) Ano racja! Taki ze mnie kibic. Jak sš wielkie imprezy, to oglšdam, ale na piłce to się znam œrednio.

Jest pan za to autorem słynnej teorii, komu powinien kibicować konserwatysta i katolik.

Zawsze trzeba kibicować naszym i to w każdym przypadku. A jak Polacy nie grajš, to kibicujemy drużynom z państw katolickich.

Hm, a Francja to katolicy?

Historyczne zasługi Francji, ukochanej córki Koœcioła, dla katolicyzmu sš niepodważalne i nawet jeœli większoœć obecnej drużyny to muzułmanie czy niewierzšcy, to nie ma znaczenia. W końcu walczš dla katolickiej Francji.

A bracia Słowianie przed katolikami czy po?

Hm, tu miałbym problem. Z jednej strony należy wspierać naszych sšsiadów Słowaków czy Czechów, ale mam wielki sentyment choćby do Hiszpanów...

Dobrze, najpierw Polacy, póŸniej katolicy, najlepiej, żeby to byli Słowianie, a potem?

PóŸniej prawosławni, bliżsi nam w wierze niż państwa heretyckie.

Anglia – Rosja kibicujemy Rosji?! No co pan?

Tu przychylałbym się w stronę Anglii, bo sympatie religijne krzyżujš się z narodowymi. A poza tym Anglia przez wieki była katolicka, a i teraz do koœcioła chodzi tam więcej katolików niż anglikanów. A Rosja to jednak nasz historyczny przeciwnik...

Grecja – Anglia?

Tu już Grekom, także z sympatii starożytnych, w końcu studiowałem filologię klasycznš.

Polacy, potem katolicy, prawosławni, protestanci i kto dalej?

Monoteiœci. W meczu Chiny – Iran kibicowałbym Iranowi. Obie cywilizacje sš mi obce, ale przynajmniej Iran reprezentuje monoteizm. Nie mówišc już o Izraelu... Marian Piłka – kibic Izraela... (œmiech) Z Izraelem mamy wspólne korzenie wiary, kibicowałbym im bez wahania.
Podsumujmy tę wyliczankę. Najpierw kibicujemy Polakom, potem krajom katolickim, wreszcie chrzeœcijańskim. I tu wolimy prawosławie niż heretyków. Jeœli nie  grajš chrzeœcijanie, kibicujemy monoteistom. A na końcu wszystkim, byle nie Niemcom... (œmiech). Mecz Niemcy – Rosja i to w dodatku 17 wrzeœnia. Co wtedy? Powierzyłbym to opatrznoœci i nie kibicował nikomu. I myœlę, że byłby to wybór nie tylko sportowy, ale i geopolityczny. Zostawmy żarty. Od roku prawica tęsknie zerka w stronę kibiców. To współczeœni patrioci? To nie ulega wštpliwoœci. Kibicowanie to przeżywanie solidarnoœci z własnym narodem, z jego symbolami, z flagš. Widać zresztš, że nie kończy się to tylko na gestach na stadionie, ale kibice zaangażowani sš w różne akcje patriotyczne. W zeszłym roku kibice Lecha Poznań upamiętnili powstanie wielkopolskie, kibice warszawscy pamiętajš co roku o rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, a wreszcie w tym roku w kilku miejscach upomniano się o Żołnierzy Wyklętych. Kibicowanie to także poznawanie korzeni własnych drużyn, które często okazujš się patriotyczne. Już powstawanie klubów sportowych przed I wojnš œwiatowš było przejawem polskiego odrodzenia narodowego. Bez wštpienia, ale to było 100 lat temu. Dziœ mamy do czynienia z patologicznš oikofobiš, jak to nazwał Roger Scruton, czyli daleko posuniętš niechęciš do swoich, do własnej wspólnoty narodowej, która dominuje w mediach. Na tym tle demonstrowanie przywišzania do własnych barw jest wyłšcznie pozytywne. Słucham tej idylli i własnym uszom nie wierzę. Wœród kibiców nie ma bandytyzmu, pobić, rasizmu, chamstwa... Sš, ale pamiętam reakcję mediów na film telewizji Trwam z Przystanku Woodstock, który pokazywał obecne tam patologie: narkotyki, pijaństwo, przemoc, wyuzdanie. Wtedy podniosła się awantura na całš Polskę, że nagłaœniajšc patologie, oczernia się piękne spotkanie młodzieży. Z kibicami jest podobnie –  sš tam akty przemocy, sš różne patologie, ale to margines. Mówi to stateczny pan w œrednim wieku, który na żaden stadion nie pójdzie i pojęcia o realnych kibolach nie ma. Broni ich pan, bo kibole wspierajš prawicę. Bronię ich nie dlatego, że tak bardzo podoba mi się atmosfera na meczach, bo na nich rzeczywiœcie nie bywam, ale dlatego, że widzę zaangażowanie kibiców w życiu społecznym. To oni co roku, 1 sierpnia, sš na Powšzkach, na grobach żołnierzy AK, to oni biorš udział w Marszu Niepodległoœci 11 listopada i to pokazuje rzeczywisty charakter tych œrodowisk. Ja nie bagatelizuję zjawisk patologicznych, które i tam majš miejsce, ale powtórzę, że to margines kibiców. Ilu jest chuliganów na stadionie mieszczšcym 30 tysięcy osób? Kilkudziesięciu? A nawet jak pan powie, że 300, to będzie jeden procent! Kibice manifestujš swój patriotyzm z okazji meczów reprezentacji, wielkich wydarzeń... ...i dobrze! Człowiekowi potrzebne sš œwięta, a Euro jest tego typu œwiętem. Z tym, że ja nie chcę przeceniać tego, co nas czeka. Kuriozalna była wypowiedŸ Donalda Tuska, że najbliższe dni będš jednymi z najważniejszych w naszej historii. Jak można porównać czas sympatycznej zabawy z wydarzeniami, które ukształtowały naszš historię i œwiadomoœć, jak choćby... ...koncert Rolling Stonesów, prawda? O właœnie. Euro 2012 jest zabawš, a nie częœciš składowš polskiej tożsamoœci. Wobec kiboli jest pan bezkrytyczny. A wobec polskiego patriotyzmu? Największš słaboœciš polskiego patriotyzmu jest jego emocjonalnoœć, a właœciwie ograniczanie się do niej. Polski patriotyzm przejawia się w uniesieniach i zrywach, które następujš w skrajnie trudnych, niesprzyjajšcych czasach. Nasze powstania wybuchały nie wtedy, gdy mieliœmy szansę wygrać, ale dlatego, że sytuacja stawała się nie do zniesienia. Oczywiœcie taka insurekcja koœciuszkowska, bez względu na szanse jej sukcesu, była rozpaczliwym głosem walki o samo istnienie państwa i dlatego była moralnš koniecznoœciš, ale jedyne przemyœlane powstania to powstania œlšskie i wielkopolskie. Pozostałe to powstania z desperacji? To nie był wyraz przemyœlanego, wyrafinowanego patriotyzmu, ale emocji. I wielu historyków mówi, że gdyby nie Konstytucja 3 m'aja, to I Rzeczpospolita dotrwałaby do czasów Napoleona i weszłaby jako jedno z państw koncertu europejskiego w XIX wiek. Albo gdyby powstanie listopadowe wybuchło 20 lat póŸniej, w okresie wojny krymskiej, to zapewne odzyskalibyœmy niepodległoœć. Nie widzi pan w powstańczej tradycji niczego pozytywnego, tylko mało wyrafinowany, nieprzemyœlany patriotyzm? Dostrzegam jednoczeœnie, że w wyniku powstania styczniowego narodziło się pokolenie, które doprowadziło do odzyskania niepodległoœci w 1918 roku. Wykształciła się w Polsce elita polityczna z prawdziwego zdarzenia. Sięgajšce do niej korzeniami obozy piłsudczykowski i narodowy miały przemyœlane koncepcje polskiego patriotyzmu i idee polityczne. Z jednej strony krytykuje pan nieprzemyœlany patriotyzm, z drugiej zachwala owoce powstania styczniowego, skšdinšd przegranego z kretesem. I ja nie twierdzę, że ono było potrzebne, a nawet uważam, że było szkodliwe, bo rozwój naszego narodu zarówno ekonomiczny, jak i kulturowy byłby znacznie większy. Zabrakłoby Grottgera i legendy matek Polek. Być może narodziłyby się inne legendy. Bez wštpienia było to powstanie niepotrzebne, tak jak i warszawskie. Gdyby nie ono, to opór przeciwko komunistycznemu zniewoleniu byłby nieporównanie silniejszy. Ale w tych sporach o sens powstań trzeba rozróżnić dwie rzeczy: dyskusję o sensie wybuchu – i tu będziemy się spierać – od bezsprzecznego patriotyzmu powstańców. To ów patriotyzm był podglebiem wielkiego narodowego mitu powstania warszawskiego. A ja sšdzę, że naród rozwijałby się lepiej bez ofiary tego powstania, gdyby Warszawa nie została zniszczona, a jej mieszkańcy wymordowani. Że Marian Piłka to agent, to wiedziałem, ale żeby od razu czeski? Skšd to kapitulanctwo? To żadne kapitulanctwo. Po prostu w polityce zawsze trzeba kalkulować interes narodowy, a patriotyzm nie zwalnia od myœlenia. Wręcz przeciwnie, zmusza do stawiania pytań, także takich, czy powstania przyniosły więcej szkody czy pożytku? Bo legendę do ich klęski dorabiano póŸniej. Dzisiaj, w Polsce bez wojny, patriotyzm może się rozwijać czy trzeba czekać na trudne czasy, na wielkie wyzwania? Żyjemy w czasach dekadencji, upadku zasad i wykorzenienia kulturowego. Obserwujemy na co dzień nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach kryzys narodowy, którego efektem jest degradacja Europy. W XIX wieku to Europa kolonizowała Afrykę i Azję, dziœ sama jest przez niš kolonizowana. Polskę na razie chroni relatywna bieda, ale Zachód jest zalewany przez imigrantów. Ameryka też, a nikt nie mówi o kolonizacji USA. Bo to zupełnie inny kraj, w którym Amerykaninem człowiek staje się przez sam przyjazd do Ameryki. Tymczasem przyjazd do Anglii czy Francji nie czyni nikogo Europejczykiem. Kto nas kolonizuje? Chińczycy? Œwiat islamu. Chiny to temat na osobnš rozmowę, ale ja przewiduję, że wkrótce zostanš one przegonione przez Indie. Dobrze, ale jaki to ma zwišzek z patriotyzmem? Narastajšca fala islamu nie napotyka żadnej cywilizacyjnej odpowiedzi ze strony europejskiej tożsamoœci chrzeœcijańskiej, to jest spowodowane tyleż dekadencjš i upadkiem wartoœci, co zanikiem patriotyzmu. To w Europie, a w Polsce? My przegrywamy zarówno jako częœć Europy z resztš œwiata, jak i przegrywamy w konkurencji z Niemcami czy Francjš. Oni, wiedzeni patriotyzmem, potrafiš zadbać o swój interes narodowy, używajšc do tego sztafażu i nowomowy europejskiej, a my jesteœmy bezradni. Nie potrafimy uniwersalizować naszego interesu. Można jaœniej? Dam przykład: w naszym interesie jest uniezależnienie się energetyczne od Rosji. I nie potrafimy przekonać Unii, że to także element jej bezpieczeństwa energetycznego! Inna sprawa – pakiet klimatyczny spowoduje gigantyczny wzrost cen energii, którš my produkujemy z węgla. A Niemcy – ogromny eksporter urzšdzeń do produkcji „zielonej energii" – wykorzystujš unijnš politykę klimatycznš do dbania o swój interes. Jak moglibyœmy przekonać Europę, by została przy węglu? Można oczywiœcie używać strachu przed elektrowniami atomowymi, co po katastrofie w Japonii jest łatwiejsze, ale przede wszystkim powinniœmy grać na innej nucie. Otóż kosztowna polityka klimatyczna jest zabójcza dla konkurencyjnoœci gospodarki europejskiej na œwiecie! Indie, Chiny, Rosja czy USA, a więc najwięksi emitenci dwutlenku węgla w żadnš politykę klimatycznš się nie bawiš. Walczšc z degradacjš ekonomicznš Europy, walczylibyœmy o polski interes narodowy. Pan tu widzi niedostatki patriotyzmu, ja nieudolnoœć polskich polityków. Doœwiadczenie uczy, że tylko narody o silnej tożsamoœci i poczuciu własnych interesów kształtujš historię. My jej nie kształtujemy, a płyniemy z biegiem rzeki, której kierunek wyznaczajš inni. Historia Prus, niewielkiego niemieckiego państewka peryferii, czy Rosji, gdzieœ na krańcach tatarskiej ordy i Europy, pokazujš dobitnie, że wygrywajš nie te narody, których państwa dostosowujš się do œwiata, ale te, które wyznaczajš własne standardy. A my dryfujemy z głównym nurtem europejskim... Ale czy te wyzwania, choćby potrzeba modernizacji Polski, zmierzenia się z kryzysem, mogš stać się wyzwolicielami nowoczesnego patriotyzmu a la Grabski? Raczej odwrotnie: to patriotyzm może definiować nasze interesy, a nie z nich płynšć. Bo to, wbrew współczesnej tendencji, nie materia decyduje o ideowej nadbudowie, ale to duch decyduje o kształcie materii. Odrodzenie patriotyzmu pozwoli na zdefiniowanie realnych wyzwań i da na nie odpowiedzi. W czym tak pesymistyczny konserwatysta jak pan upatruje nadziei na rozbudzenie polskiego ducha? Zacznę od własnego doœwiadczenia. Miałem dwa momenty kryzysu wiary w sens jakiejkolwiek działalnoœci w swoim życiu. W marcu 1980 roku były wybory parlamentarne. Zamknęli mnie w Garwolinie, a ubek mówił mi: „Wszyscy głosujš. I co z tych waszych ulotek?". W duchu przyznawałem mu rację i myœlałem, że pewnie do końca życia będę je kolportował bez efektu. I pół roku póŸniej była „Solidarnoœć". Z kolei w marcu 1982 roku wybuchła wojna syryjsko-izraelska... Nasi wygrali. I to jak wygrali! Stršcili około 100 syryjskich migów, a sam Izrael nie stracił bodajże ani jednej maszyny. I pamiętam swoje podekscytowanie, że oto widzimy nowš klęskę pod Sewastopolem, nowš wojnę krymskš i Rosja musi coœ zrobić. Umarł Breżniew, a ja upiłem się z radoœci, że rozpoczyna się koniec imperium. Ale potem umarł jeszcze Czernienko, Andropow i jak przyszedł pięćdziesięcioletni Gorbaczow, to pomyœlałem, że on to dopiero porzšdzi, a wiosna sewastopolska nigdy się nie zacznie. Wniosek? Nie mam zaufania do własnego pesymizmu. I moja pesymistyczna wizja Europy wynika z analizy obecnych trendów, ale zawsze może wydarzyć się coœ, czego nie jesteœmy w stanie przewidzieć. Liczę na opatrznoœć. Poza tym widzę, że młode pokolenie nie jest aż tak zdemoralizowane jak starsze. O, to ciekawe... Kibicowanie to przeżywanie solidarnoœci z własnym narodem, z jego symbolami, z flagšOczywiœcie, że częœć jest, ale wielu młodych ludzi chce żyć w normalnym, uczciwym, sprawnym państwie i nie majš kompleksów wobec œwiata jak starsi. Odruchy patriotyczne w nim, choćby właœnie w tych kibicach, napawajš mnie więc nadziejš. Dostrzegam też pierwsze przejawy, na razie czysto emocjonalne, innego patriotyzmu w Polsce. Dotychczas wyrażaliœmy swoje potrzeby polityczne przez ruchy społeczne, partie, a teraz jest inaczej. Aktywnoœć obywatelska w obronie telewizji Trwam, akcje kibiców, Marsze Niepodległoœci, manifestacje w obronie życia i rodziny to znak odradzania się postaw obywatelskich i poczucia odpowiedzialnoœci za państwo. I to jest akurat optymistyczne. Na koniec jeszcze jedno. Tak serio, to będzie pan oglšdał Euro? Mecze Polaków, no i pewnie finał, w którym oczywiœcie też będę kibicował naszym... (œmiech) A Tomaszewski nie będzie kibicował Polsce, bo tam grajš nieprawdziwi Polacy. Cóż, widocznie Jan Tomaszewski ma rozum w nogach, a nie w głowie. Raczej w rękach. Wszędzie, ale niestety, nie w głowie. Opowiada brednie i byłoby lepiej i dla piłki nożnej, i dla PiS, żeby się nie wypowiadał. Panu to nie przeszkadza, że grał dla nas Olisadebe, a teraz Boenisch czy Perquis... Ale reprezentujš polskie barwy, więc nie ma problemu! Ważne, że grajš dla Polski. W końcu cudzoziemcy byli wielkimi polskimi królami, że wspomnę choćby Stefana Batorego czy królowš Jadwigę. Chce pan powiedzieć, że Jadwiga nie była Polkš? (œmiech) Miała babkę Polkę. Ale nie była Murzynkš jak Olisadebe. To by mi tak bardzo nie przeszkadzało, ważne, że była chrzeœcijankš. Jeœli jednak nie Polska, to kto? Chciałbym, żeby Hiszpania. Ostatecznie może być Portugalia, Francja, Włochy... I wszyscy, byle nie Niemcy. To prawda... (œmiech)
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL