Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Euro 2012

UEFA fałszuje historię

Według UEFA we Lwowie urodził się tylko jeden znany Polak – Stanisław Lem
Internet
Oficjalna strona turnieju Euro 2012 sugeruje, że Lwów był pod polskš okupacjš. A to niejedyny duży błšd
Euro 2012 miało zbliżyć do siebie Polskę i Ukrainę, a dla polskich miast gospodarzy być promocyjnš trampolinš. Treœci, jakie serwuje kibicom europejska federacja piłkarska na oficjalnej stronie mistrzostw, przeczš obu tym celom.

Z przewodnika po miastach gospodarzach Euro można się dowiedzieć, że Lwów – będšcy przecież od 1340 r. aż do końca II wojny œwiatowej jednym z najważniejszych miast Rzeczypospolitej – to „kwintesencja Ukrainy". „Właœnie tu przetrwały język oraz kultura kraju, pomimo praktycznie cišgłej okupacji" – informuje UEFA.

O czyjš okupację chodzi? Z dalszej częœci tekstu dowiadujemy się, że „Lwów znajdował się pod rzšdami Polaków do czasów II wojny œwiatowej. W 1941 roku miasto przejęli naziœci, a w 1944 Sowieci". – Można domniemywać, że chodzi o polskš okupację. To bzdura. Przecież Lwów ma prawo posługiwać się dewizš „semper fidelis", czyli „zawsze wierny", jakš otrzymało od królów polskich za to, że zawsze opierał się oderwaniu od Rzeczypospolitej. Tak było podczas powstania Chmielnickiego, próby zajęcia go przez Ukraińców w 1918 r. czy Niemców w 1939 r. – zauważa prof. Jan Żaryn, historyk.

Skandalem nazywa sprawę prof. Wiesław Wysocki, historyk i były sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. – Mamy do czynienia z ewidentnym fałszerstwem historycznym. Powinno to spotkać się ze zdecydowanš reakcjš na szczeblu rzšdowym: ministra spraw zagranicznych i sportu – mówi „Rz". Przypomina, że Lwów był jednym z symboli Rzeczypospolitej wielonarodowoœciowej i wielowyznaniowej. Według UEFA we Lwowie urodził się tylko jeden znany Polak – Stanisław Lem. Wœród najbardziej znanych lwowiaków przewodnik wymienia na pierwszym miejscu Austriaka: Leopolda von Sacher-Masocha, autora „Wenus w futrze", uważanego za prekursora masochizmu. – Oczekuję, że minister Mucha doprowadzi do zmiany tych skandalicznych zapisów. Rozmawiałem w pištek w Sejmie z niš na ten temat, obiecała, że zajmie się sprawš – mówi „Rz" poseł Zbigniew Dolata (PiS).
Przedstawiciele spółki Euro 2012 Polska odpowiedzialnej za organizację imprezy w naszym kraju przyznajš, że zapisy w przewodniku UEFA „sš niewłaœciwe". Ale na razie podejmować żadnych działań nie zamierzajš. – Jeœli dostaniemy zapytanie od Sejmu czy pani minister, będziemy się ustosunkowywać – mówi „Rz" Juliusz Głuski, rzecznik spółki. Nieoficjalnie pracownicy Euro 2012 Polska mówiš, że najprawdopodobniej UEFA bezkrytycznie opublikowała treœć dostarczonš przez stronę ukraińskš. Sęk w tym, że bulwersujš też materiały dotyczšce polskich miast. W tekœcie o Warszawie znalazł się obszerny opis legendy o Syrence, nie pojawia się natomiast powstanie warszawskie. „Gdy w 1945 sowieckie czołgi wkroczyły do miasta, napotkały straszliwš pustkę. Wczeœniej w Warszawie wybuchły dwa powstania – najpierw w getcie, a póŸniej w całym mieœcie" – informuje UEFA. Stolica została zaœ zniszczona nie tylko w wyniku planowej akcji zrównania miasta z ziemiš (nie ma mowy o tym, że była to niemiecka akcja), lecz również „przypadkowych bombardowań". Z kolei w historii Poznania UEFA informuje, że gród przestał być siedzibš królów polskich w 1039 r., bo zniszczył je „potężny atak Œwiętego Imperium Rzymskiego". W rzeczywistoœci Poznań został splšdrowany po łupieżczym ataku czeskiego księcia Brzetysława I. A powstanie wielkopolskie w 1918 r., które zaowocowało przyłšczeniem do Polski nie tylko tego regionu, ale i częœci Pomorza, przewodnik UEFA okreœla mianem „gwałtownego, lokalnego powstania". „Rz" zapytała w pištek resort sportu, jakie działania minister Joanna Mucha zamierza podjšć. Do wczoraj nie dostaliœmy odpowiedzi.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL