Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Kodeksowa ochrona dla pracujšcych na umowach cywilnoprawnych?

Do najważniejszych zaproponowanych zmian, RPO zalicza zróżnicowanie w kodeksie pracy sytuacji dużych i małych przedsiębiorstw
www.sxc.hu
Na potrzebę rozpoczęcia debaty prowadzšcej do uchwalenia nowego prawa pracy zwraca w swoim ostatnim wystšpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich Teresa Lipowicz
Rzecznik powołujšc się na zorganizowanš w kwietniu konferencję w Senacie, wskazuje, że obecny stan prawa pracy odbiega od poprawnoœci i nie przystaje do dokonanych przekształceń ustrojowych. Uchwalony w 1974 r. Kodeks pracy był już nowelizowany ponad 100 razy. Pracę nad nowymi aktami prawnymi regulujšcymi stosunki na linii pracodawca – pracownik podjęła Komisja Kodyfikacja Prawa Pracy, która w 2007 r. opracowała złożenia projektów kodeksu pracy i zbiorowego kodeksu pracy. Zdaniem Rzecznika wypracowane założenia mogš stanowić podstawę do debaty nad najbardziej pilnymi kwestiami wymagajšcymi uregulowania.
Do najważniejszych zaproponowanych zmian, RPO zalicza zróżnicowanie w kodeksie pracy sytuacji dużych i małych przedsiębiorstw, co powinno wyeliminować tendencję rezygnowania z zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę i ucieczkę w szarš strefę. Wysoko ocenione zostały również propozycje wprowadzenia do prawa pracy pojęcia „zatrudnienia niepracowniczego", które obejmowałoby prowadzenie działalnoœci zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, które obecnie nie podlegajš przepisom prawa pracy. Teresa Lipowicz zwróciła się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie stanowiska w sprawie możliwoœci podjęcia społecznej debaty, która ma doprowadzić do uchwalenia nowego prawa pracy.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL