Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mniejszoœci

Kozłowska-Rajewicz: projekt ws. języka ślšskiego bez ryzyka

Nie widzę ryzyka dla złożonego w Sejmie projektu ustawy uznajšcego œlšskš mowę za język regionalny - oceniła pełnomocniczka rzšdu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.
Pełnomocniczka poparła swojš ocenę m.in. tym, że projekt trafił do Sejmu w dobrym momencie i ma charakter ponadpolityczny. Na poczštku kwietnia œlšscy posłowie PO ponownie złożyli w Sejmie projekt uznania œlšskiej mowy za język regionalny. Liczš, że w przeciwieństwie do poprzedniej kadencji parlamentu, tym razem uda się uchwalić nowelizację ustawy o mniejszoœciach narodowych, etnicznych i języku regionalnym. Podobny projekt nowelizacji tej ustawy œlšscy posłowie złożyli w paŸdzierniku 2010 r.; nie został jednak uchwalony. Aktualnym projektem zajmuje się poseł PO Marek Plura. Podpisało się pod nim 65 posłów - nie tylko z PO i nie tylko ze Œlšska.
"On jest ponadpolityczny. Myœlę, że atmosfera jest teraz lepsza dlatego, że jesteœmy daleko przed wyborami. Po raz pierwszy o tym projekcie mówiono krótko przed wyborami i istniało ryzyko, że będzie rozgrywany politycznie" - powiedziała w poniedziałek PAP Kozłowska-Rajewicz. "Teraz moment jest lepszy. Na zgłaszanie projektów dotyczšcych mniejszych społecznoœci zawsze lepszy moment jest po wyborach, niż przed. () Myœlę, że to bardzo dobrze, że został teraz zgłoszony. Nie widzę ryzyka dla tego projektu. Wydaje się, że nie ma powodów myœleć, by ktoœ był oponentem wobec niego" - dodała pełnomocniczka. Przyznała, że potencjalnš przeszkodš dla przegłosowania nowelizacji może być postrzeganie jej za swego rodzaju wstęp do działań na rzecz prawnego uznania narodowoœci œlšskiej. "Wydaje mi się i mam nadzieję, że nie będzie to główny wštek dyskusji" - zaznaczyła Kozłowska-Rajewicz. Wnioskodawcy proponujš, by œlšski był drugim, po kaszubskim, językiem regionalnym w Polsce. Dzięki prawnej ochronie możliwa będzie m.in. edukacja w języku regionalnym (od przedszkola aż po studia wyższe), wsparcie naukowców i organizacji pozarzšdowych badajšcych i pielęgnujšcych œlšskš mowę oraz podwójne nazwy miejscowoœci, ulic i obiektów geograficznych tam, gdzie co najmniej 20 proc. mieszkańców gminy mówi po œlšsku. Zgodnie z procedurš marszałek Sejmu ma trzy miesišce na skierowanie projektu do pierwszego czytania. Œlšscy posłowie chcieliby, aby debata rozpoczęła się w lipcu, kiedy przypada 90-lecie przyłšczenia częœci Górnego Œlšska do Polski. W spisie powszechnym narodowoœć œlšskš wskazało 809 tys. osób, z czego 362 tys. podało tylko takš narodowoœć, a 415 tys. obok œlšskiej wymieniło także polskš. W połowie maja dziesięć œlšskich organizacji powołało Radę Górnoœlšskš, by wspólnie zabiegać o uznanie œlšskiej mowy za język regionalny, a także m.in. o prawne uregulowanie statusu narodowoœci œlšskiej.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL