Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Prezent komunijny dla dziecka może być opodatkowany

Rodzice pociech obdarowanych prezentami komunijnymi powinni zainteresować się ich wartoœciš
Fotorzepa, Kuba Krzysiak Kuba Krzysiak
Kosztowny podarunek na pierwszš komunię z pewnoœciš ucieszy dziecko. Dla rodziców może się skończyć wizytš w urzędzie skarbowym
Zegarek czy zwykły rower jako prezent komunijny zdecydowanie wyszły z mody. Dziœ dzieci marzš o quadach, tabletach, komputerach, smartfonach, a nawet papugach, których ceny dochodzš do kilku tysięcy złotych.

Rodzice pociech obdarowanych prezentami komunijnymi powinni zainteresować się ich realnš wartoœciš. Zwłaszcza jeœli wręczajš je osoby niespokrewnione. W grę może bowiem wchodzić koniecznoœć zapłaty podatku od darowizny.

Za ile i od kogo

– Wysokoœć podatku zależy od stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego. Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje kwoty wolne od podatku, więc jeœli nie zostanš przekroczone, obdarowany nie ma obowišzku składania zeznania podatkowego – tłumaczy Natalia Czopar, aplikantka radcowska z kancelarii Hogan Lovells. Dla każdej grupy podatkowej ustawodawca przewidział inny limit kwoty, która nie podlega opodatkowaniu (patrz ramka). Limity te sš duże i w większoœci wartoœć prezentów ich nie przekroczy. Należy jednak pamiętać, że próg wolny od podatku obowišzuje przez pięć lat, tj. wartoœć podarowanego prezentu od jednej osoby nie może przekroczyć wyznaczonego przez ustawę pułapu, a kwoty te sš sumowane. – Jeżeli ta sama osoba w cišgu pięciu lat poprzedzajšcych rok ostatniej darowizny przekazywała coœ dziecku, należy zliczyć wartoœć wszystkich prezentów – wyjaœnia Robert Nogacki, radca prawny, partner zarzšdzajšcy w kancelarii Prawnej Skarbiec.
Rodzice powinny zwracać szczególnš uwagę na wartoœć prezentów od osób niespokrewnionych, czyli z III grupy podatkowej. Dla nich limit bez podatku jest najniższy i wynosi 4902 zł. – Jeœli kolega taty kupił jego pociesze zaawansowany technicznie komputer o wartoœci 5 tys. zł, wczeœniej nie robišc żadnych prezentów dziecku, to rodzice w roli opiekunów będš obowišzani obliczyć podatek od różnicy: 5000–4902 i wpłacić go do urzędu skarbowego – podkreœla Robert Nogacki. Kwotę wolnš od podatku oblicza się, kumulujšc wartoœć darowizn otrzymanych od danej osoby w cišgu ostatnich pięciu lat. – Gdy na prezent dla obdarowanego złożyło się więcej osób, limit zwolnienia z opodatkowania liczy się odrębnie dla każdej takiej osoby we wskazanym okresie – zastrzega Natalia Czopar. Prezenty przekraczajšce limity będš podlegać opodatkowaniu. Najbliższa rodzina może skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku. Takš preferencję ustawodawca przewidział dla tzw. zerowej grupy podatkowej, czyli najbliższej rodziny. Podarunek musi być jednak zgłoszony w urzędzie skarbowym.

Obowišzki i deklaracje

– Obdarowanie dziecka przez rodziców, dziadków czy rodzeństwo nawet droższym prezentem pozwala na skorzystanie ze zwolnienia bez względu na jego wartoœć. Pod warunkiem jednak, że złożone zostanie zeznanie SD-Z2 w terminie szeœciu miesięcy od jego otrzymania – podkreœla Konrad Filip Turzyński, konsultant podatkowy z kancelarii KNDP. Gdy niemożliwe jest skorzystanie ze zwolnienia, a wartoœć prezentu przekracza kwoty wolne od opodatkowania, należy złożyć zeznanie SD-3 i wykazać nabycie prezentów. Opodatkowaniu podlega wartoœć prezentu przekraczajšca kwotę wolnš od podatku. Sposób ustalania wysokoœci zobowišzania podatkowego, który cišży na podatniku, jest doœć skomplikowany. Stawka podatku jest zróżnicowana i wynosi od 3 do aż 20 proc. w zależnoœci od grupy podatkowej i kwoty do opodatkowania. Najwyższym podatkiem sš opodatkowane prezenty przekazywane przez osoby niespokrewnione, które sš np. rodzicami chrzestnymi. Konrad Filip Turzyński przypomina, że ponieważ podatnikiem jest dziecko, odpowiedniš deklarację muszš złożyć w jego imieniu rodzice lub prawni opiekunowie. Jej niezłożenie czy brak zapłaty podatku mogš skutkować m.in. odpowiedzialnoœciš karnš skarbowš. Limity i grupy Kwoty wolne od daniny
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL