Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

VAT od najmu lokalu użytkowego - jak rozliczyć, gdy czynsz jest płatny z góry

Wynajmujšcy może wystawiać faktury z góry. Przyjęcie takiego rozwišzania ogranicza ryzyko popełnienia błędu
- Wynajmuję lokale użytkowe. Jestem czynnym podatnikiem VAT. W umowach z najemcami zastrzegłem jest, że czynsz najmu płaty jest z góry do 7 dnia każdego miesišca na wskazany rachunek bankowy. Najemcy regulujš płatnoœci zarówno przed umówionš datš jak i po niej. Kiedy mam wystawić fakturę dokumentujšcš usługę i rozliczyć VAT? – pyta czytelnik Dla usług najmu ustawodawca przewidział szczególne zasady ustalania obowišzku podatkowego. Kwestię tę reguluje art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT. Mówi on, że w przypadku usług najmu i dzierżawy obowišzek podatkowy powstaje z chwilš otrzymania całoœci lub częœci zapłaty, nie póŸniej jednak niż z upływem terminu płatnoœci okreœlonego w umowie lub fakturze. Dla prawidłowego ustalenia daty powstania obowišzku podatkowego kluczowe znaczenie majš więc dwie okolicznoœci:
- jaki termin płatnoœci został okreœlony w umowie najmu (ewentualnie wystawionej fakturze), - kiedy najemca uregulował czynsz. Czytelnik wskazał, że termin płatnoœci został okreœlony bezpoœrednio w umowie. Co do zasady, obowišzek podatkowy będzie więc powstawał 7 dnia każdego miesišca. Gdyby jednak najemca uregulował czynsz wczeœniej, to obowišzek podatkowy powstanie z dniem zapłaty. Gdy należnoœć nie zostanie terminowo uregulowana, to obowišzek podatkowy powstanie w dniu okreœlonym umowš. Może się więc zdarzyć, że wynajmujšcy będzie musiał zapłacić VAT od kwoty, której nigdy nie otrzyma (wtedy podatek można odzyskać korzystajšc z tzw. ulgi na złe długi). Przykład Podatnik zawarł umowę najmu lokalu. Wynika z niej, że czynsz najmu płaty jest z góry do 7 dnia każdego miesišca. Umowa jest podpisana od 1 kwietnia 2012 r. Najemca uregulował pierwsze zobowišzanie 3 kwietnia, czyli przed umówionym terminem. Obowišzek podatkowy w VAT powstał w dacie otrzymania zapłaty. NajpóŸniej w tym dniu powinna być wystawiona faktura VAT dokumentujšca usługi najmu w miesišcu kwietniu. Wynika to z § 11 rozporzšdzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. regulujšcego zasady wystawiania faktur. Przepis ten mówi, że faktura dokumentujšca najem powinna być wystawiona najpóŸniej z chwilš powstania obowišzku podatkowego. W praktyce może to oznaczać, że w kolejnych okresach rozliczeniowych podatnik będzie wystawiał faktury w różnym terminie. Jeżeli najemca reguluje czynsz najmu dokładnie w  umówionym terminie, bšdŸ też po tej dacie, to obowišzek podatkowy niezależnie od daty faktycznej wpłaty powinien być wykazany w umówionym terminie płatnoœci. W tym samym dniu powinna być wystawiona faktura. Przykład Podatnik zawarł umowę najmu lokalu użytkowego od 1 stycznia  2012 r. Strony ustaliły miesięczny okres rozliczeniowy. Zgodnie z umowš czynsz ma być regulowany z góry do 15 dnia każdego miesišca. Czynsz za styczeń podatnik otrzymał 20 stycznia. Za luty najemca wpłacił pienišdze 15 lutego. Za marzec czynsz najmu został uregulowany 1 marca. Obowišzek podatkowy powstał: - za styczeń – 15 dnia tego miesišca, - za luty – 15 dnia tego miesišca, - za marzec – 1 marca. NajpóŸniej w tych dniach podatnik powinien wystawić faktury dokumentujšce usługi najmu. Cišgła analiza wpływów na rachunek bankowy może być jednak męczšca dla wynajmujšcego. Dlatego warto rozważyć zastosowanie § 11 pkt 2 rozporzšdzenia. Dopuszcza on możliwoœć wystawienia faktury przed powstaniem obowišzku podatkowego. Przepis ten mówi, że podatnik może wystawić faktury dokumentujšce usługi najmu przed powstaniem obowišzku podatkowego ale nie wczeœniej niż 30. dnia przed tš datš. Czytelnik może zatem dokumentować usługi najmu fakturš wystawionš zawsze np. 1 dnia każdego miesišca. W tym wypadku wystawienie faktury nie powoduje powstania obowišzku podatkowego. Obowišzek podatkowy podatnik powinien wykazać: albo z upływem terminu płatnoœci, albo z chwilš otrzymania zapłaty. Rozwišzanie to pozwala więc zminimalizować ryzyko nieterminowego wystawienia faktury, ale dla celów rozliczenia VAT w rejestrach i deklaracji podatkowej konieczna jest analiza rachunku bankowego.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL