Zadania

Samorządy muszą wyrównać nauczycielom pensje za 2011 r.

Rzeczpospolita
Do 20 stycznia gminy i powiaty muszą dokonać analizy wydatków na płace dla nauczycieli za ubiegły rok, a do końca tego miesiąca wypłacić im jednorazowy dodatek uzupełniający
Samorządy już po raz trzeci muszą szczegółowo rozliczyć wynagrodzenia wypłacone w poprzednim roku nauczycielom pracującym w prowadzonych przez nie szkołach. Zgodnie z art. 30a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) każdego roku organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, przeprowadza do 20 stycznia analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mówi karta oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Bazówka generuje podwyżki

Szczegółowe zasady ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (DzU nr 6, poz. 35 ze zm.). Zgodnie z nim w przypadku, gdy w danym roku obowiązuje więcej niż jedna kwota bazowa, średnioroczną strukturę zatrudnienia ustala się odrębnie dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot. W zeszłym roku, podobnie jak w poprzednich, kwota bazowa dla pedagogów wzrosła od 1 września o 7 proc., a dokładnie z 2446,82 zł do 2618,10 zł. Należy zatem pamiętać, że od tego dnia zwiększyły się również średnie wynagrodzenia.
WAŻNE TERMINY Samorządy mają obowiązek: • do 20 stycznia przeanalizować poniesione wydatki na płace nauczycieli • do 31 stycznia wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający • do 10 lutego przygotować sprawozdanie z poniesionych wydatków • do 17 lutego przekazać sprawozdanie dyrektorom szkół, związkom zawodowym i rio. W przypadku nieosiągnięcia średnich płac, samorząd musi ustalić różnicę między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku a iloczynem średniorocznej liczby etatów uczących na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w danym roku. Kwotę tej różnicy musi wypłacić nauczycielom do 31 stycznia w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Indywidualne wyrównanie

Jego wysokość jest ustalana indywidualnie, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. To oznacza, że pedagog, który był zatrudniony i pobierał zasiłek chorobowy, nie powinien otrzymać dodatku za ten okres. Jeśli zaś nauczyciel był w danym roku zatrudniony przez sześć miesięcy, powinien otrzymać dodatek proporcjonalnie do jego zatrudnienia. Dodatek należy się również tym, którzy już nie pracują w szkole, a nie osiągnęli średniej. Do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w prowadzonych przez niego placówkach. Wszystkie dane i obliczenia trzeba zapisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dokument ten musi przesłać w wersji papierowej i elektronicznej m.in. do regionalnej izby obrachunkowej oraz związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Od tego roku dokument ten zatwierdza wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiatu lub zarząd województwa. Oznacza to, że to oni muszą podpisać wersję papierową wysyłaną do rio. Ponadto musi podpisać go osoba sporządzająca. Oznacza to, że osiągnięcie średnich jest kontrolowane i lepiej nie unikać wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego. Kontroli rio, co cztery lata, podlegać będą także te gminy, które poprawnie przygotowały sprawozdania. Elektroniczny wzór sprawozdania dla rio można pobrać ze stron  www.rio.gov.pl lub www.men. gov.pl. Dane zawarte w elektronicznej wersji sprawozdania muszą być zgodne z tymi przekazywanymi do rio w formie papierowej. Czytaj także w serwisie: Samorząd » Zadania » Oświata i edukacja Sfera budżetowa » Nauczyciele » Nauczyciele samorządowi » Wynagrodzenia
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL